Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 16. II Універсал. Загострення конфлікту між Центральною Радою з Тимчасовим урядом

Мета: проаналізувати зміст II Універсалу, визначити причини та наслідки його укладення; охарактеризувати стосунки УЦР і Тимчасового уряду; охарактеризувати видатних діячів Української революції; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Очікувані результати: порівнювати різні точки зору щодо діяльності УЦР у березні-листопаді 1917 р.

Тип уроку: комбінований.

Поняття: II Універсал, збройний виступ самостійників, Корніловський заколот, Демократична нарада.

Дати: 3 липня 1917 р. — II Універсал УЦР, 4—5 липня 1917 р. — збройний виступ самостійників, 4 серпня 1917 р. — «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні», 25—30 серпня 1917 р. — Корніловський заколот, 8—15 вересня 1917 р. — з’їзд народів Росії в Києві.

Персоналії: О. Керенський, М. Міхновський, Л. Корнілов.

І. Організаційна частина

• Повідомлення теми та очікуваних результатів

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест №11 посібника.

III. Вивчення нового матеріалу

1. II Універсал Центральної Ради

• Аналізуємо джерело

• Робота в парах

Учитель наводить дві суперечливі оцінки II Універсалу. Сусіди по парті приймають ці протилежні точки зору і намагаються відстояти свою.

 • 1) М. Грушевський: «Так з’явився сей великий акт, котрим закладається сама автономія України».
 • 2) Я. Грицак: «Без сумніву, Другий універсал був кроком назад у порівнянні з Першим...».

2. Збройний виступ самостійників

• Аналізуємо події

• Завдання (заздалегідь підготовлене на дошці)

 • У яких твердженнях ідеться про лідера самостійників М. Міхновського?
 • Був ініціатором створення УНП
 • Автор праці «Відродження націй»
 • Очолював Генеральний Секретаріат
 • Очолив виступ самостійників на знак протесту проти II Універсалу
 • У квітні 1918 р. був проголошений гетьманом України
 • Участь у заснуванні та діяльності «Братства тарасівців»
 • Автор брошури «Самостійна Україна»

• Проблемне завдання

Однодумець М. Міхновського Варфоломій Євтимович так характеризував його постать: «Микола Міхновський — це українська стихія, ...лише опанована сильним та благородним інтелектом. Він був високоосвічений і досвідчений правник, ...тонкий психолог, щасливий ініціатор, видатний організатор, блискучий промовець, талановитий публіцист, розумний і тактовний керманич, мілітарист з інтуїції, добрий знавець нашої минувшини, історичної та побутової, революціонер, як тип людини, здатної на рішучий чин. Вихований на добрій українській традиції, в українському селі, Микола Міхновський був прекрасним взірцем української расової культури, був українським аристократом у властивому значенні цього поняття».

Аргументовано доведіть або спростуйте наведене твердження.

3. Загострення конфлікту між Центральною Радою та Тимчасовим урядом

• Робота з таблицею

 • 1) За допомогою таблиці проаналізуйте два документи, які спричинили загострення конфлікту між УЦР та Тимчасовим урядом.
 • 2) Зробіть висновки про повноваження Генерального Секретаріату, визначені цими документами. Чим ви можете пояснити різницю в наданні різних обсягів повноважень Генеральному Секретаріату Центральною Радою та Тимчасовим урядом?
 • 3) Якою, на вашу думку, мала бути реакція Центральної Ради на «Інструкцію Тимчасового уряду»? Свою відповідь обґрунтуйте.

4. Корніловський заколот і Україна

• Завдання

Використовуючи матеріал підручника або розповідь учителя, складіть складний план відповіді на питання «Корніловський заколот і Україна».

До уваги вчителя!

Статут Генерального Секретаріату, підготовлений УЦР (від 16.07.1917)

Тимчасова інструкція Генерального Секретаріату Тимчасового уряду (від 4.08.1917)

Генеральний Секретаріат — найвищий орган управління в Україні, який формується УЦР і відповідає перед нею

Генеральний Секретаріат — місцевий орган Тимчасового уряду, який затверджувався ним за поданням Ради

Коли УЦР висловлює недовіру Генеральному Секретаріату, він подає у відставку

Центральна Рада фактично позбавляється законодавчих прав

Влада Генерального Секретаріату поширюється на дев’ять українських губерній: Київську, Волинську, Полтавську, Подільську, Херсонську, Катеринославську, Харківську, частину Чернігівської та частину Таврійської

Влада Генерального Секретаріату поширюється лише на п’ять українських губерній: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, частину Чернігівської

До складу Генерального Секретаріату входять 14 секретарств: внутрішніх, фінансових, військових, продовольчих, земельних, національних справ; юстиції, освіти, торгівлі, промисловості, пошти та телеграфу, праці, шляхів сполучення

Генеральний Секретаріат втрачає секретарства:

— військових справ

— продовольчих справ

— судових справ

— шляхів сполучення

— пошти і телеграфу

5. З'їзд народів Росії в Києві

• Аналізуємо інформацію

8 вересня 1917 р. з ініціативи ЦР було скликано З’їзд народів у Києві. У його роботі брали участь представники національних організацій, які визнавали федеративний принцип організації Росії й виборювали собі автономію в її складі. На З’їзд прибуло 85 делегатів — українці, литовці, латиші, євреї, грузини, естонці, білоруси, поляки та ін. Ними було ухвалено резолюцію «Про федеративний устрій Російської республіки », у якій знайшла втілення федеративна теорія українських мислителів — Грушевського, Франка та ін.

 • 1) Поясніть значення терміна «федерація», занесіть його до словника в зошиті.
 • 2) Проаналізуйте склад учасників З'їзду, зробіть висновок.
 • 3) Чому М. Грушевський пізніше назвав цю подію «золотими снами народів»?
 • 4) Спрогнозуйте реакцію Тимчасового Уряду на цю подію.

IV. Домашнє завдання

П: ...

СР: Самостійно опрацювати питання «Демократична нарада і позиція Центральної Ради».

ІВЗ: Підготувати повідомлення за темами «Життя та діяльність Ю. Медведева», «Життя та діяльність Ф. Сергеева (Артема)».

Роздавальний матеріал

Картка 1

Громадяне землі Української

...Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначіння і відносячи остаточне встановлення форми його до Учредительного Зібрання,— простягає руку представникам Української демократії — Центральній Раді,— і закликає, в згоді з ним, творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

...Українська Центральна Рада, обрана Українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні...

...Генеральний Секретаріат... буде представлений на затвердження Временного Правительства...

...Вважаючи, що утвореннє краевого органу Временного Правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до потреби місцевої людності в можливих до Учредительного Зібрання межах, і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зав’язана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання.

Що торкається комплектування військових частей, то для сього Центральна Рада матиме своїх представників при кабінеті Військового Міністра, при Генеральнім Штабі і Верховному Головнокомандуючому, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин виключно українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню Військового Міністра, буде являтись з технічного боку можливим без порушення боеспособности армії...

У Київі, 1917 року, липня 3-го дня.

• Запитання та завдання

 • 1) Коли було укладено II Універсал?
 • 2) Використовуючи матеріал підручника та розповідь учителя, назвіть події, які передували укладенню цього документа.
 • 3) Назвіть та проаналізуйте основні положення цього документа. Зробіть висновки.
 • 4) Чому II Універсал УЦР називають компромісом? У чому полягає суть цього компромісу?

Картка 2

1) Із плану дії 2-го Українського полку імені П. Полуботка

Ми, українці-козаки, не хочемо мати свободи тільки на папері або пів свободи. По проголошенні І Універсалу (ми II Універсалу не визнаємо) ми приступаємо до заведення порядку на Україні. Задля цього ми всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо з їх постів силою, не рахуючись із російським урядом. Визнаючи Центральну Раду за свій найвищий уряд, ми поки що виганяємо зрадників без її відома. Коли все опануємо силою, тоді цілком підпорядкуємось Центральній Раді

2) Із газети «Киевская мысль» про виступ самостійників

...У ніч на 5 липня група українців-солдатів самочинно захопила арсенал зі зброєю... Озброївшись, виставила охорону біля державних урядових установ... Генеральний Секретаріат Центральної ради вжив термінових та рішучих заходів по встановленню порядку в місті. Частина повсталих заарештована, інша під впливом таких дій уряду полишає фортецю та арсенал. Під охорону ці об’єкти бере на себе полк ім. Б. Хмельницького. У справі наведення порядку в місті Секретаріат співпрацює з усіма громадськими об’єднаннями та Радою робітничих і солдатських депутатів.

• Запитання та завдання

 • 1) Якими подіями був викликаний виступ самостійників? Коли він відбувся?
 • 2) Хто його очолив?
 • 3) Якою була реакція УЦР на ці події?
 • 4) Якими були результат та наслідки виступу самостійників?
 • 5) Дайте власну оцінку цій події.

Для нотаток

Додаткова література до уроку

1. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

2. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

3. Історія України. 10 клас: Атлас / Авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

4. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

5. Скирда І. М. Історія України. 10 клас: Експрес-контроль. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.