Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 4 (7—9*). Виникнення українського козацтва та перших січей

Мета: з'ясувати, як і чому виникло українське козацтво; розповісти про появу перших січей і діяльність Д. Вишневецького; охарактеризувати життя й побут козаків; продовжити формування в учнів навичок критичного мислення; виховувати повагу до історичного минулого Батьківщини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний і дидактичний матеріал.

Основні терміни та поняття: козак, Дике Поле, Дніпровський Низ, Великий Луг, Запорожжя, покозачення, низове козацтво.

Основні дати та події: 1489 р. — перша писемна згадка в історичних джерелах про українських козаків; 50-ті рр. XVI ст. — спорудження Д. Вишневецьким замку на острові Мала Хортиця.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Якими були передумови укладення Люблінської унії?

2. Визначте основні відмінності в позиціях польської, литовської та української сторін щодо об єднання Польщі та Литви.

3. Як було укладено Люблінську унію?

4. Охарактеризуйте адміністративно-політичний устрій українських земель у складі Речі Посполитої.

Перевірка творчого завдання

Обговорення результатів виконання учнями творчого завдання, отриманого на минулому уроці.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Якими були основні стани українського суспільства на початку XVI ст.?

2. За картою в атласі визначте, із якими державами в середині XVI ст. межували українські землі на півдні.

3. Чи можна вважати, що українське південне порубіжжя було центром протистояння християнського й мусульманського світів? Обґрунтуйте свою думку.

1. Виникнення українського козацтва, с.27

Робота з термінами та поняттями

Козацтво — від XV—XVI ст. збірна назва козаків в Україні й сусідніх державах. Слово «козак» тюркського походження, що означає «вільна людина», «страж», «кон-

воїр», «воїн-найманець», «шукач пригод» тощо. Воно вживалося щодо вільних людей, які населяли південноукраїнські степи. Унаслідок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. козацтво стало привілейованим станом.

2. Поява перших козацьких січей. Діяльність Д. Вишневецького. с.22

Робота з термінами та поняттями

Дніпровський Низ — землі з обох боків Дніпра, розташовані за його порогами.

Великий Луг — заплава Дніпра, що простягалася з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км і мала ширину від 3 до 25 км; загальна площа — понад мільйон десятин землі. Нині майже вся територія Великого Лугу затоплена штучним Каховським морем.

Запорожжя — землі в нижній течії Дніпра на південь від Дніпровських порогів.

Покозачення — перехід представників різних верств українського суспільства до козацтва як один зі способів зміни свого соціального стану.

Низове козацтво — назва, що вживалася щодо козаків-запорожців, які селилися в нижній течії Дніпра.

3. Життя та побут козаків, с. 23

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Яким роком датується перша писемна згадка про українських козаків?

2. Що таке Дике Поле?

3. Якими були причини виникнення українського козацтва?

4. Що таке Великий Луг?

5. На якому острові заснував свій замок-«городок» Д. Вишневецький?

6. Коли козацтво стало окремим станом українського суспільства?

Творче завдання

Відомий український історик І. Крипякевич писав про українське козацтво, що «у степах виробився оригінальний тип господарки, а в його обороні — нова воєнна організація; знов під впливом сеї господарки і у війні зі степовими ордами постала нова козацька суспільність, зі своїм окремим побутом і окремим світоглядом». Чи поділяєте ви цю думку? Наведіть факти, які її підтверджують або спростовують.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Від кінця XV ст. в історичних свідченнях з’являються відомості про появу козацтва на теренах південноукраїнських степів. В умовах порубіжжя формується своєрідний тип козака — людини, характерною рисою якої було поєднання в одній особі воїна і трудівника.

Значення діяльності Д. Вишневецького для становлення козацтва полягає в тому, що він, на відміну від інших старост південноукраїнських міст, уперше розгорнув діяльність на Запорожжі.

Формування своєрідного життя й побуту козаків сприяло поступовому його перетворенню з міжстанового прошарку на окремий стан українського суспільства, що виник у 70—80-х рр. XVI ст.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 3 (§ 3*) підручника.

2. Творче завдання. Історики дотримуються різних думок щодо походження українського козацтва та виникнення перших січей. Ознайомитися з ними за додатковою літературою або ресурсами Інтернету і підготувати повідомлення.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.