Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 3 (5—6*). Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

Мета: з'ясувати, якими були передумови укладення Люблінської унії; розповісти, як на Люблінському сеймі відбулося об'єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в єдину державу; показати на карті територіальні зміни внаслідок Люблінської унії; охарактеризувати суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії; сприяти формуванню в учнів аналітичного мислення на підставі особистого усвідомлення минулого; виховувати почуття гідності й поваги до минулого своєї Батьківщини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Люблінська унія, Річ Посполита, воєводства, федеративна держава.

Основні дати та події: 1 липня 1569р. — укладення Люблінської унії, створення держави Річ Посполита.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Охарактеризуйте становище основних станів українського суспільства.

2. Чим відрізнялося становище привілейованих і непривілейованих станів?

3. Які зміни відбувалися в розвитку сільського господарства?

4. Визначте характерні риси розвитку міст, ремесел і торгівлі в XVI ст.

Дидактична гра «Продовж розповідь» (за матеріалом попереднього уроку)

Правила гри. У грі учні по черзі повинні розповісти по одному реченню матеріал вивченої теми (гру можна проводити як з усіма, так і з окремими учнями класу). Виграє той учень, чиє речення буде останнім, у той час як інший(-і) вже нічого пригадати не може(-уть).

Перевірка творчого завдання

Обговорення есе, підготовлених учнями за матеріалом попереднього уроку, і заслуховування кількох робіт.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Які українські землі на середину XVI ст. перебували під польською владою?

2. Які українські землі на середину XVI ст. входили до Великого князівства Литовського?

3. Порівняйте становище українських земель під польською та литовською владою.

1. Передумови укладення Люблінської унії. с. 16

2. Люблінський сейм 1569 р. с. 17

Розповідь учителя

Для вирішення питання про об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в польському місті Любліні в 1659 р. зібрався спільний сейм представників привілейованих станів обох держав. Гострі суперечки щодо форми об’єднання тривали півроку. Литовська сторона виступала за створення федеративної держави, а польська — за інкорпорацію (включення) Литви до складу Польщі.

Робота з термінами та поняттями

Федеративна держава — союзна держава, яка складається з кількох державних утворень, кожне з яких, зберігаючи власні органи влади, підпорядковується загально-федеративним органам влади.

3. Суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії. с. 19

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Із якою державою воювало Велике князівство Литовське з 1561 р.?

2. Коли відбувся Люблінський сейм?

3. Хто виступав проти укладення унії?

4. Коли була укладена перша унія між Литвою і Польщею?

5. За якого польського короля було підписано Люблінську унію?

6. Якою була позиція українських князів щодо можливого об’єднання Польщі й Литви?

7. Що таке федеративна держава?

8. Коли було укладено Люблінську унію?

9. Які воєводства були утворені польською владою на українських землях?

10. Які елементи управління зберігали за собою Литва і Польща згідно з унією?

11. Якими були позитивні наслідки унії для українських земель?

12. Які українські землі, за Люблінською унією, перейшли під польську владу?

Завдання

Складіть таблицю «Наслідки Люблінської унії для українських земель».

ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

   

Творче завдання

Польський король Сигізмунд II Август у виданому 6 червня 1569 р. привілеї про повернення до складу Польщі Київщини наголошував: «Київ був і залишається головою і головним містом Руської землі, а вся Руська земля з давніх часів, починаючи від предків наших, королів польських, була приєднана разом з іншими першими частинами (Підляшшям, Волинню і Брацлавщиною. — Авт.) до Польської корони». Чи поділяєте ви висловлену точку зору? Наведіть факти, які підтверджують вашу думку.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Дидактична гра « Три речення»

Правила гри. Учні повинні передати зміст розглянутого матеріалу трьома реченнями. Перемагає той, у кого ці три речення будуть найкоротшими і водночас найточніше відбиватимуть зміст уроку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 2 (§ 2*) підручника.

2. Творче завдання. Користуючись додатковою літературою, підготувати розповідь про Люблінський сейм від імені українського князя, українського шляхтича, польського короля, польського шляхтича, польського магната, представника литовської знаті (на вибір).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.