Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 26 (47*). Практичне заняття «Богдан Хмельницький як політик і людина»

Мета: сформувати уявлення учнів про гетьмана Б. Хмельницького як політика і людину; розвивати вміння готувати есе, виступати з ним перед класом і працювати у складі малих груп; розвивати вміння аналізувати історичні джерела й формулювати свою думку, спираючись на їх зміст; визначити роль особистості в історії; сприяти формуванню толерантного ставлення до думок інших і вміння шукати з ними порозуміння.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, матеріали, підготовлені вчителем і учнями до практичного заняття.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Які факти з біографії Б. Хмельницького до початку війни відомі історикам?

2. Наведіть факти, що свідчать про організаторський, дипломатичний і військовий таланти гетьмана.

III. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Аналіз есе «Моє ставлення до гетьмана Богдана Хмельницького як політика і людини»

Учні об’єднуються в малі групи та обговорюють підготовлені есе, презентують класу висновки, яких вони дійшли.

Завдання

Поясніть, як ви розумієте наведені висловлювання українських істориків. Чи поділяєте ви їхню оцінку діяльності Б. Хмельницького? Обґрунтуйте свою точку зору.

1. Великий рух народний, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні-Гетьманщині. (М. Грушевський)

2. Він... завдав аристократичному устрою Польщі такого удару, після якого цей устрій вже не міг триматися у моральній силі. (М. Костомаров)

3. Хмельницький став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір’я мас. Він ріс і жив серед козацтва, розумів його прагнення й інтереси. Народні маси зустріли Хмельницького з цілковитим довір’ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів. (І. Крип'якевич)

4. Він поводився так, наче був монархом суверенної держави, й розвинув широку дипломатичну акцію на міжнародному полі для зміцнення свого становища. (Д. Дорошенко)

5. Великий гетьман назавжди залишиться у пам’яті вдячного українського народу. Адже за його гетьманства українська земля вперше стала широко відома у світі, а до його резиденції в Чигирині звертали погляди володарі багатьох країн. (В. Петровський, Л. Радченко, В. Семенченко)

6. Він уперше протягом XIV—XVII ст. спромігся спрямувати енергію народу на розбудову соборної держави і виборення незалежності, а також сформулював наріжні принципи державної ідеї, що стала знаменом визвольних змагань українців наступних століть. (В. Смолій, В. Степанков)

Тестові завдання

1. Родовий маєток Б. Хмельницького був розташований

А у Жовтих Водах

Б у Суботові

В у Лисянці

Г у Хмільнику

2. Освіту майбутній гетьман здобув у єзуїтському колегіумі

А Луцька

Б Гуменного

В Львова

Г Берестя

3. Турецьку і татарську мови Б. Хмельницький опанував А перебуваючи в неволі у Константинополі

Б навчаючись у школі в одному з монастирів Києва

В під час походів до турецьких і татарських володінь

Г від учителя-татарина під час служби в Чигиринській козацькій сотні

4. Під час козацьких рухів 20—30 рр. XVII ст. Б. Хмельницький брав участь

А в укладанні Куруківської угоди

Б у польсько-козацькому конфлікті 1625 р.

В у Переяславській битві 1630 р.

Г у знищенні фортеці Кодак І. Сулимою

5. У 1637 р. Б. Хмельницький у реєстровому козацькому війську обіймав посаду

А обозного

Б військового писаря

В судді

Г генерального підскарбія

6. Першу перемогу в роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. козацьке військо здобуло

А під Пилявцями

Б під Корсунем

В під Зборовом

Г під Жовтими Водами

7. У роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. гетьман дотримувався тактики

А оборони

Б рішучого наступу

В облоги фортеці

Г ухиляння від битв

8. Із якою державою на початку війни Б. Хмельницький уклав перший договір про воєнно-політичний союз?

А Османська імперія

Б Кримське ханство

В Московське царство

Г Молдавське князівство

9. Створена гетьманом у роки війни Українська козацька держава поділялася

А на воєводства

Б на волості

В на полки

Г на паланки

10. Як називалися розпорядчі акти адміністративно-політичного характеру, що видавалися Б. Хмельницьким у роки війни?

А грамоти

Б декларації

В маніфести

Г універсали

11. У роки війни резиденція Б. Хмельницького була розташована

А в Чигирині

Б у Києві

В у Переяславі

Г у Батурині

12. Коли помер гетьман Б. Хмельницький?

А 1654 р.

Б 1655 р.

В 1656 р.

Г 1657 р.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Хто більше»

Правила гри наведені в розробці уроку № 6.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням по черзі висловити свою думку щодо того, чим був корисний для них цей урок.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку «Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.»за визначеною темою. Об'єднатися в чотири групи та вибрати тему, за якою слід дібрати матеріал.

1. Адміністративно-територіальний та історично-етнографічний розвиток краю.

2. Соціально-економічне життя.

3. Культурне й духовне життя.

4. Воєнно-політичні події.