Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 20 (36*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом II «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

Мета: повторити, узагальнити, закріпити та здійснити оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; продовжити формувати в учнів уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення розділу, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оголосити учням тему уроку, його завдання та основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Стисло нагадати основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які головні події відбулися за період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «По одному слову»

Правила гри. Учні повинні скласти розповідь за вивченим розділом усім класом. Під час гри кожний учень має сказати по одному слову так, щоб зрештою утворилася зв’язна розповідь. Один з учнів записує її на дошці. Учні називають слова ланцюжком (у процесі гри кожен учень повинен сказати декілька слів). Той учень, який довго думає або каже неправильне слово, пропускає хід, за що отримує меншу кількість балів. Для активізації роботи класу вчитель, який є ведучим, може перервати ланцюжок і запропонувати учням з іншого кінця класу продовжити. Після написання розповіді вчитель разом з учнями аналізує її та виставляє бали.

Цю гру можна провести і з двома учнями, які складають розповідь, називаючи слова по черзі.

Запитання і завдання с.100—101

1. Складіть перелік подій з історії України першої половини XVII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів та понять: «полемічна література», «Берестейська унія», «греко-католицька церква», «магнат», «латифундія», «товарне виробництво», «ясир», «Хотинська війна», «Куруківська угода», «драма», «інтермедія», «козацьке (українське) бароко», «героїчні походи».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України першої половини XVII ст.?

4. Розкрийте причини та наслідки Берестейської церковної унії.

5. Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економічного та політичного становища українців у першій половині XVII ст.».

6. Складіть історичний портрет П. Конашевича-Сагайдачного або П. Могили (за вибором).

7. З’ясуйте значення козацьких повстань 20—30-х рр. XVII ст. для боротьби українців за свої права.

8. Заповніть таблицю «Розвиток української культури першої половини XVII ст.».

ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

   

Завдання за історичною картою

1. Які нові території були заселені українцями на середину XVII ст.?

2. Покажіть українські землі, які в першій половині XVII ст. змінили свою державну належність.

3. Де в цей період була розташована Запорозька Січ?

4. Укажіть місця, до яких здійснювали свої морські походи козаки-запорожці.

5. Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

Тестові завдання с. 102—103

Творче завдання

Український історик П. Магочій так описує відносини Криму, Речі Посполитої, Османської імперії і роль у цих відносинах козаків: «Отже, протягом першої половини XVII ст. у кримсько-османсько-польському трикутнику, який оточував козацьку Україну, сформувався начебто непорушний цикл: запорозькі козаки нападали на Крим та Османську імперію; у відповідь Османська імперія погрожувала Польщі, а іноді таки нападала на неї; польський уряд вимагав, щоби запорожці припинили свої походи на османів та татар, і для унаочнення своїх вимог періодично посилав на них каральні експедиції. Запорожці повставали і воювали з Польщею, перемагали то одні, то інші. Так нічого остаточно не розв’язувалося, і цикл починався знову». Наповніть фактами схему відносин, запропоновану істориком. Укажіть, якого ще елемента не вистачає у цій схемі.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Проаналізувати роботу учнів, оголосити оцінки (на письмові завдання — на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти історичний кросворд із 12 слів за вивченим розділом.