Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 10 (19*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом І «Українські землі в XVI ст.»

Мета: повторити, узагальнити, закріпити та здійснити оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; сприяти осмисленню учнями подій минулого своєї Батьківщини й формуванню позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати і вдосконалювати в учнів уміння і навички; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення розділу, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Стисло нагадати основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які головні події відбулися в період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри. Один з учасників гри (ведучий) виходить за двері. Решта учнів згадує ім’я будь-якого історичного діяча. Ведучий повертається до класу й відгадує, ім’я якого діяча загадали учні. Йому дозволяється ставити запитання, на які можна давати відповіді «так» або «ні». Доцільно обмежити кількість запитань, за якими потрібно відгадати ім’я історичного діяча. Потім ведучим стає інший учасник гри. Виграє той, хто впорається із завданням, використавши найменшу кількість запитань.

Дидактична гра «Віднови втрачене»

Правила гри. Учитель пропонує речення, у яких не вистачає якогось терміна, прізвища, дати, назви тощо. Учні, спираючись на вивчений матеріал, відновлюють втрачені слова. Кожна правильна відповідь дає можливість отримати один бал. Гру можна організувати з усім класом або окремими учнями. З усім класом її доцільно проводити в письмовій формі.

Зразок запитань

1. Нова доба історії України — це період, що тривав від ... до ... ст.

2. Перша згадка про українських козаків наведена у «Хроніці Польщі» Мартина Бельського під ... р.

3. Першою відомою Січчю вважають фортецю, що була зведена на ... князем ... .

4. Легке маневрене судно, яке використовували козаки у своїх морських походах, називалося ....

5. Центром реєстрового козацтва було місто ____

6. Перше козацьке повстання кінця XVI ст. відбулося під керівництвом ....

7. Запорозька Січ поділялася на ... куренів.

8. Символом влади козацького полковника був(ла) ....

9. Перші православні братства на українських землях виникли в місті ____

10. Пересопницьке Євангеліє було створене в ... р.

11. У результаті Люблінської унії більшість українських земель опинилася під владою ... .На цих землях були утворені ... воєводства.

Запитання і завдання с. 50

1. Складіть перелік подій з історії України XVI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «фільварок», «шляхта», «магдебурзьке право», «козак», «низове козацтво», «реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «клейноди», «козацька республіка», «федеративна держава», «церковні братства», «національно-визвольний рух».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України XVI ст.?

4. Якою була структура українського суспільства в XVI ст.? Порівняйте становище його верств і прошарків.

5. Охарактеризуйте причини і наслідки виникнення українського козацтва.

6. Якими були передумови і причини укладення Люблінської унії? Проаналізуйте, які зміни відбулися внаслідок Люблінської унії на українських землях.

7. Як розвивалося церковне життя на теренах України в XVI ст.?

Завдання за історичною картою

1. Прослідкуйте, як змінювалася територія розселення українців у XVI ст. Порівняйте її із сучасними кордонами України.

2. Як змінювалася впродовж XVI ст. державна належність українських земель? Визначте, під владою яких держав перебували українські землі.

3. Назвіть воєводства, утворені на українських землях у складі Речі Посполитої, та їхні центри.

4. Покажіть місця розташування козацьких січей та володіння Війська Запорозького в XVI ст.

5. Які території були охоплені козацькими повстаннями 90-х рр. XVI ст.?

6. Покажіть, де були створені найвизначніші культурні пам’ятки цієї доби.

Тестові завдання с. 50—52

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Проаналізувати роботу учнів, оголосити оцінки (на письмові завдання — на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Скласти кросворд із 12 термінів, понять, імен історичних діячів вивченої теми.

2. Повторити матеріал про церковне життя в XVI ст.