Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 9 (17—18*). Культура України в XVI ст. Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво

Мета: скласти уявлення про розвиток архітектури на українських землях у XVI ст.; описати видатні архітектурні пам'ятки цього періоду; охарактеризувати основні здобутки й досягнення в образотворчому та декоративно-ужитковому мистецтві; удосконалювати набуті знання й уміння; формувати естетичні уявлення учнів і почуття гордості за культурні досягнення своєї Батьківщини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний і дидактичний матеріал.

Основні терміни та поняття: замок, ордер, гравюра, декоративно-ужиткове мистецтво, гаптування.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра « Чиста дошка»

Правила гри. Учитель записує на дошці пронумеровані запитання і завдання за матеріалом нової теми. Вони можуть бути звичайної форми або мати вигляд схеми, малюнка, фрагмента картини тощо. Учитель попереджає учнів, що відповіді на ці запитання вони знайдуть під час вивчення нового матеріалу. Час від часу він має запитувати учнів, чи готові вони відповісти на яке-небудь із поставлених запитань. Якщо учні відповіли правильно, запитання стирається з дошки. Наприкінці уроку дошка має бути чистою.

Гра допомагає підтримувати увагу учнів на уроці. Її можна організувати у формі змагання команд: переможцем стає той ряд, який відповість на більшу кількість запитань. Іншим варіантом проведення гри можуть бути письмові відповіді в зошитах. Під час закріплення нового матеріалу вчитель визначає, хто з учнів відповів на більшу кількість запитань, і сам відповідає на ті, що залишилися без відповідей.

Актуалізація опорних знань

1. Як розвивалося містобудування на українських землях у другій половині XIV - XV ст.?

2. Назвіть найвизначніші пам’ятки архітектури в Україні другої половини XIV — XV ст.

1. Архітектура й містобудування, с.44—45

Робота з термінами та поняттями

Ордер — вид архітектурної композиції, що складається з вертикальних колон і горизонтальних частин у відповідній стильовій обробці.

Перевірка випереджального домашнього завдання

Учні представляють підготовлені ними повідомлення та презентації за темою «Замки і фортеці України».

2. Образотворче мистецтво, с 46

Робота з термінами та поняттями

Гравюра — друкований відбиток на папері з малюнка, вирізьбленого на дошці.

3. Декоративно-ужиткове мистецтво, с.48

Робота з термінами та поняттями

Декоративно-ужиткове мистецтво — вид мистецтва, твори якого поєднують практичні й естетичні якості.

Гаптування — вишивка речей шовковими нитками, вкритими тонким шаром золота або срібла.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Які пам’ятки архітектури входять до ансамблю площі Ринок у Львові?

2. Із якого матеріалу в XVI ст. будувалася переважна більшість замків?

3. Чим було зумовлене широке будівництво замків?

4. Назвіть пам’ятки православної церковної архітектури XVI ст., які ви знаєте.

5. Назвіть основні види українського образотворчого мистецтва XVI ст.

6. Що таке книжкова мініатюра?

7. Що та ке гравюра?

8. Які види декоративно-ужиткового мистецтва розвивалися на українських землях у XVI ст.?

9. Наведіть кілька прикладів високої техніки українських майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

10. Які факти свідчать про вплив ідей європейського Ренесансу на українське образотворче мистецтво?

Підбиття підсумків дидактичної гри «Чиста дошка»

Завдання

Складіть таблицю «Розвиток українського мистецтва в XVI ст.».

ВИД МИСТЕЦТВА

ВИДАТНІ ТВОРИ

   

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У XVI ст. в українській архітектурі з’являються риси європейського ренесансного стилю. Потребами часу було обумовлено будівництво захисних споруд — фортець і замків.

В українському образотворчому мистецтві поряд із традиційними жанрами (фрески, іконопис, книжкова мініатюра) з’являються нові — гравюра й портретний живопис. В іконописі та світському портреті спостерігається схильність до реалізму в зображенні персонажів.

У декоративно-ужитковому мистецтві українські майстри вміло поєднували традиційні прийоми та мотиви з новими віяннями, які поширювалися з Європи.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 7 (§ 9*) підручника.

2. Відвідати місцевий художній музей і підготувати повідомлення про твори українського образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва XVI ст., які є у його експозиції.

3. Підготуватися до узагальнення знань та тематичного оцінювання за розділом І «Українські землі в XVI ст.».