ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

Практична робота № 3 (с. 162)

Тема: Властивості оцтової (станової) кислоти

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, ложка для сипучих речовин, розчин оцтової кислоти СН3СООН, цинк Ζn у гранулах, купрум(ІІ)оксид СuО, розчин натрій гідроксиду NaOH, розчин купрум(ІІ) сульфату CuSO4, натрій карбонат Na2CO3, фенолфталеїн, універсальний індикаторний папір, скляна паличка, тримач для пробірок, сухе пальне, сірники.

Звіт з роботи:

Послідовність дій

Спостереження

Висновок

Дослід № 1. Дія оцтової кислоти на індикатор

Нанесли краплю розчину оцтової кислоти на універсальний індикаторний папір

Індикатор забарвлюється у червоний колір

Середовище є кислим (pH < 7). Така дія на кислотно-лужні індикатори є спільною для оцтової та неорганічних кислот

Рівняння електролітичної дисоціації кислоти: CH3COOH ⇄ CH3COO- + Н+

Дослід № 2. Реакція оцтової кислоти з металом

Налили в пробірку з гранулою цинку розчин оцтової кислоти

На поверхні гранули цинку з’являються бульбашки безбарвного газу, цинк поступово розчиняється

Відбувається реакція заміщення: йони Цинку витісняють атоми Гідрогену з молекул оцтової кислоти. Утворюється розчинна сіль - цинк ацетат - та газуватий водень. Ця реакція є спільною для оцтової та неорганічних кислот

Нагріли вміст пробірки

Газ виділяється більш інтенсивно

За нагрівання реакція пришвидшується

Рівняння реакції:

Zn + 2СН3СООН → (CH3COO)2Zn + Н2

Ζn + 2СН3СОО- + 2Н+ → 2СН3СОО- + Ζn2+ + Н2

Ζn + 2Н+ → Ζn2+ + Н2

Послідовність дій

Спостереження

Висновок

Дослід № 3. Реакція оцтової кислоти з основним (амфотерним) оксидом

Залили порошок купрум(ІІ) оксиду розчином оцтової кислоти

Реакція відбувається досить повільно, в пробірці з’являється слабке синьо-зелене забарвлення

Утворюється внаслідок утворення купрум(II) ацетату. Ця реакція є спільною для оцтової та неорганічних кислот

Нагріли вміст пробірки

Вміст пробірки забарвлюється у синьо-зелений колір. Порошок купрум(II) оксиду поступово розчиняється

За нагрівання реакція відбувається швидше

Рівняння реакції:

СuО + 2СH3СООH → (СН3СОО)2Сu + Н2О

СuО + 2СН3СОО- + 2Н+ → 2СН3СОО- + Сu2+ + Н2О

СuО + 2Н+ → Сu2- + Н2О

Дослід № 4. Реакція оцтової кислоти з лугом

Додали в пробірку з розчином оцтової кислоти краплю розчину фенолфталеїну

Вміст пробірки залишився безбарвним

Середовище не є лужним

Додали в пробірку розчин натрій гідроксиду

За додаванням певної кількості розчину лугу розчин набуває малинового забарвлення

Це свідчить про наявність йонів ОН-, що залишаються після нейтралізації кислоти надлишком лугу. Реакція нейтралізації є спільною для оцтової та неорганічних кислот

Рівняння реакції:

2NaOH + 2СН3СООH → 2CH3COONa + 2Н2О

2Na+ + 2ОН- + 2СН3СОО- + 2H+ → 2СН3СОО- + 2Na2+ + 2Н2О

OH- + Н+ → Н2O

Дослід № 5. Реакція оцтової кислоти з нерозчинною основою (амфотерним гідроксидом)

Змішали розчини натрій гідроксиду та купрум(ІІ) сульфату

В пробірці утворюється осад у вигляді кристалів блакитного кольору

Утворюється нерозчинний купрум(II) гідроксид

Рівняння реакції:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

Cu2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- → 2Na+ + SO42- + Сu(ОН)2

Cu2+ + 2OH- → Сu(ОН)2

Додали до осаду розчин оцтової кислоти

Осад розчиняється, розчин у пробірці забарвлюється у синьо-зелений колір

Відбувається реакція обміну, утворюється купрум(II) ацетат. Ця реакція є спільною для оцтової та неорганічних кислот

Рівняння реакції:

Сu(ОH)2 + 2СН3СООН → (СН3СОО)2Сu + 2Н2О

Сu2+ + 2OH- + 2СH3СОО- + 2H+ → 2СH3СOO- + Сu2+ + 2Н2О

OH- + Н+ → Н2О

Послідовність дій

Спостереження

Висновок

Дослід № 6. Реакція оцтової кислоти з сіллю

Додали до кальцій карбонату розчин оцтової кислоти

У пробірці з’являються бульбашки безбарвного газу

Під час реакції оцтова кислота витісняє вугільну (як більш слабку) з її солі з кальцієм. Вугільна кислота є нестійкою і одразу ж розкладається на карбон(ІV) оксид та воду. Ця реакція є спільною для оцтової та більшості неорганічних кислот

Рівняння реакції:

СаСО3 + 2СН3СООН → (СН3СОО)2Са + Н2О + СО2

Са2+ + СО32- + 2CH3COO- + 2H+ → 2CH3COO- + Са2+ + Н2O + СО2

СО32- + 2H+ → Н2О + СО2

Висновок: оцтова кислота виявляє властивості, притаманні і неорганічним кислотам:

  • взаємодіє з активними металами з вивільненням газуватого водню;
  • вступає з лугами в реакцію нейтралізації з утворення солі та води;
  • реагує з основними (амфотерними) оксидами, нерозчинними основами (амфотерними гідроксидами);
  • витісняє більш слабкі кислоти з їх солей.

215. Для виявлення зміни середовища з кислого на лужне: спочатку відбувається реакція повної нейтралізації оцтової кислоти, а потім надлишок натрій гідроксиду робить середовище слабо лужним.

216. а) Реакція відбуватиметься так само: серед продуктів реакції буде карбонатна кислота, яка одразу ж розкладатиметься на воду та вуглекислий газ.

Рівняння реакції:

Na2CO3 + 2CH3COOH → 2CH3COONa + Н2О + СО2

2Na+ + СО32- + 2СН3СОО- + 2H+ → 2СН3СОО- + 2Na+ + Н2О + CO2

CO32- + 2Н+ → Н2О + СО2

б) Газ в цьому випадку не виділятиметься. Реакція взагалі не відбуватиметься, оскільки оцтова кислота не здатна витісняти більш сильну сульфатну з її солей.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).