Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 9 клас. Попель

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки», «Узагальнення знань з хімії», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів.

1 Розділ. Вода. Розчини

§ 1. Суміші речовин. Розчини

§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок

§ 3. Утворення розчину

§ 4. Кристалогідрати

§ 5. Розчинність речовин

§ 6. Електроліти та неелектроліти

§ 7. Електролітична дисоціація

§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації. Слабкі та сильні електроліти

§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН)

§ 10. Йонно-молекулярні рівняння

§ 11. Реакції обміну між електролітами в розчині

Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

§ 12. Якісні реакції на деякі йони

Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних задач

2 Розділ. Хімічні реакції

§ 13. Класифікація хімічних реакцій

§ 14. Окисно-відновні реакції

§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

§ 16. Тепловий ефект хімічної реакції

§ 17. Швидкість хімічної реакції

3 Розділ. Найважливіші органічні сполуки

§ 18. Органічні сполуки. Органічна хімія

§ 19. Вуглеводні. Метан

§ 20. Гомологи метану

§ 21. Етилен (етен) і ацетилен (етин)

§ 22. Горіння вуглеводнів

§ 23. Поліетилен

§ 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів

§ 25. Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях

§ 26. Спирти. Етанол

§ 27. Гліцерин (гліцерол)

§ 28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота

Практична робота № 3. Властивості оцтової (етанової) кислоти

§ 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила)

§ 30. Жири

§ 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза

§ 32. Крохмаль. Целюлоза

§ 33. Білки

Практична робота № 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

§ 34. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднення органічними сполуками

4 Розділ. Узагальнення знань з хімії

§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

§ 36. Взаємозв'язки між речовинами та їх взаємоперетворення

§ 37. Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства

§ 38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки

Післямова

Відповіді до задач і вправ

Словник термінів

Інтернет-сайти, які містять цікавий матеріал з хімії

ГДЗ до підручника можна знайти тут.