ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 28. Карбонові кислоти

205. Карбонові кислоти - похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп. На відміну від спиртів, в молекулах яких є група -ОН, молекул и карбонових кислот мають групу -СООН.

206. Молярна маса етанолу становить М(С2H5ОН) = 46 г/моль. Карбонова кислота, що має таку саме молярну масу — мурашина кислота: М(НСООН) = 46 г/моль.

207. Процес дисоціації оцтової кислоти на катіони Гідрогену Н+ та аніони кислотного залишку СН3СОО- відбувається внаслідок розриву ковалентних полярних зв’язків О-Н.

208. Тому, що розрив відбувається саме по зв’язку О-Н, який є більш поляризований. Відщеплення групи -ОН цілком не відбувається.

209. а) 2СН3СООН + 2Li → 2CH3COOLi + Н2↑ (літій ацетат і водень)

б) 2СН3СООН + Zn(OH)2 → (CH3COO)Zn + 2Н2О (цинк ацетат і вода)

в) 2СН3СООН + МnО → (СН3СОО)2Мn + Н2О (манган ацетат і вода)

г) 2СН3СООН + К2СО3 → 2СН3СООК + Н2О + СО2↑ (калій ацетат, вода й карбон(IV) оксид)

210. а) 2СН3СООН + Na2CO3 → 2CH3COONa + Н2О + СО2

СН3СООН + NaOH → CH3COONa + Н2О

б) K2S + 2СН3СООН → H2S↑ + 2СН3СООК

Na2S + 2СН3СООН → Η2S↑ + 2CH3COONa

211. а) Припустимо, що змішали по 1 моль оцтової кислоти і води. Їхні маси дорівнюють:

m(СН3СООН) = n(СН3СООН) • М(СН3СООН) = 1 моль • 60 г/моль = 60 г

m(Н2O) = n(Н2О) • М(Н2О) = 1 моль • 18 г/моль = 18 г

Загальна маса розчину:

m(р-ну) = m(Н2О) + m(СН3СООН) = 18 г + 60 г = 78 г

Обчислюємо масову частку оцтової кислоти в суміші:

212. Формульна маса кислотного залишку оцтової кислоти становить: Мr(СН3СОО-) = 59.

Складаємо рівняння: 59х + у = 142, де х - кількість залишків оцтової кислоти, що дорівнюють валентності металу, а у - відносна атомна маса катіону металу. Жоден метал, що виявляє валентність І, не утворює з оцтовою кислотою сіль з такою формульною масою. Припускаємо, що сіль утворена металом з валентністю II. Рівняння набуває вигляду:

2 • 59 + х = 142

х = 24

Відповідь: цей метал - магній, сіль - магній ацетат (CH3COO)2Mg.

213. Розраховуємо масу оцтової кислоти у розчині:

m(СH3СООН) = ω(СН3СООН) • m(р-ну) = 0,12 • 50 г = 6 г

Складаємо рівняння реакції між оцтовою кислотою і калій гідроксидом:

Розраховуємо масу оцтової кислоти, склавши пропорцію:

6 г - х г

60 г/моль - 56 г/моль

214. Розраховуємо масу оцтової кислоти, що міститься у 160 г 9 %-го столового оцту:

Визначаємо масу оцтової есенції, що містить так само 14,4 г оцтової кислоти:

14,4 г - 80 %

х г - 100 %

Отже, для приготування 160 г 6 %-го столового оцту потрібно 18 г оцтової есенції та 160 г - 18 г = 142 г води.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).