ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

Розділ 2. Хімічні реакції

§ 13. Класифікація хімічних реакцій

96. Класифікація хімічних реакцій:

1) За кількістю і складом реагентів та продуктів реакції:

  • сполучення: А + В → С
  • розкладу: А → В + С + D
  • заміщення: А + ВС → АС + В
  • обміну: AB + CD → AD + СВ

2) За можливістю перебігу у протилежних напрямах:

  • оборотні: А + В ↔ С + D
  • необоротні

3) За тепловим ефектом (виділенням чи поглинанням теплоти):

  • екзотермічні
  • ендотермічні

4) За зміною ступеня окиснення:

  • окисно-відновні (міжмолекулярні та внутрішньомолекулярні)
  • кислотно-основні (нейтралізації)

97. Реакція сполучення - реакція, в якій з кількох речовин утворюється одна речовина.

А + В (+ ...) → С

Реакція розкладу - реакція, в якій з однієї речовини утворюється кілька речовин.

А → В + С (+ ...)

Реакція заміщення - реакція між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюються інші проста і складна речовини.

А + ВС → АС + В

Реакція обміну - реакція між двома складними речовинами, у результаті якої вони обмінюються своїми складовими частинами (атомами, групами атомів, йонами).

AB + CD → AD + СВ

98. 1 → в; 2 → г; 3 → б; 4 → а.

99. Реакція сполучення: 4Аl + 3О2 → 2Аl2O3

100. AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

AgF + NaCl → AgCl↓ + NaF

101. N2 + 3H2 ↔ 2NH3; → пряма реакція, ← зворотна реакція.

102. Рівняння реакції:

Ва(ОН)2 + 2HNO3 → Ba(NO)3 + 2Н2О

Обчислюємо масу нітратної кислоти:

m(HNO3) = ω(ΗΝΟ3) • m(p-ny) =

За рівнянням реакції співвідношення кількості речовини нітратної кислоти і солі, що утворюється, становить 2 : 1.

Визначаємо масу солі:

m(Ba(NO3)2) = n(Ba(NO3)2) • M(Ba(NO3)2) = 1,6 моль • 261 г/моль = 417,6 г

Відповідь: утворилося 417,6 г солі.

103. Рівняння реакції:

104. Рівняння реакції:

СаСО3 t СаО + СО2

Припустимо, що в реакцію вступає 1 моль кальцій карбонату. Його маса становитиме: m(СаСО3) = n(СаСО3) • М(СаСО3) = 1 моль • 100 г/моль = 100 г

Відповідно до рівняння реакції в цьому випадку має утворитися по 1 моль кальцій оксиду та карбон(ІV) оксиду. Їхні маси дорівнюють:

m(СаО) = n(СаО) • M(СаО) = 1 моль • 56 г/моль = 56 г

m(СO2) = n(СО2) • М(СО2) = 1 моль • 44 г/моль = 44 г

За умовою кальцій карбонат під час нагрівання втратив 11 % своєї маси, тобто - 11 г. Отже, маса твердого залишку після реакції становитиме 100 - 11 = 89 г.

За повного розкладання кальцій карбонату утворилося б 44 г карбон(ІV) оксиду. Визначаємо, який відсоток кальцій карбонату розклався, склавши пропорцію:

Отже, під час нагрівання розклалося 25 % кальцій карбонату, залишилося - 75 %.

Маса цього залишку становить 75 г. Визначаємо масу кальцій оксиду, що утворився, за різницею мас твердого залишку і кальцій карбонату, що не розклався:

89 г - 75 г = 14 г

Обчислюємо масові частки речовин в твердому залишку:

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).