Історія української культури. Навчальний посібник

Приклади тестових завдань для самоконтролю

1. Фактором, що інтегрує нації в єдину цілісність, є внутрішня ознака:

а) національна самосвідомість;

б) етнос;

в) братерство;

г) народ.

2. Поняття культури та цивілізації не ототожнював:

а) О. Шпенглер;

б) Е. Тейлор;

в) Ґ. Ф. В. Геґель;

г) Г. Гессе.

3. Поняття "особистість" слугує для позначення:

а) біологічного в людині;

б) соціального в людині;

в) приналежності людини до людського роду;

г) індивідуального в людині.

4. Системно пов’язані цінносні уявлення про світ, його процеси та відношення - це:

а) статуси;

б) соціальні ролі;

в) соціалізація особистості;

г) цінності орієнтації особистості.

5. Синонімом "масового мистецтва" є:

а) народне мистецтво;

б) комерційне мистецтво;

в) національне мистецтво.

6. Ідеал, до якого прагне кожний громадянин грецького полісу має назву:

а) кал ока гаті я;

б) космологія;

в) гармонія;

г) теодицея.

7. Заключний етап розвитку античної культури має назву:

а) досократівський;

б) класичний;

в) елліністичний;

г) римський.

8. Що із нижче зазначеного не є характерною особливістю античної культури:

а) антропоцентризм;

б) змагальність;

в) святковість;

г) наукоцентризм.

9. Основною рисою середньовічної культури є:

а) геоцентризм;

б) антропоцентризм;

в) космоцентризм;

г) гуманізм.

10. Першим самостійним, специфічним художнім стилем середньовічної Європи був:

а) романський;

б) готичний;

в) бароко;

г) футуризм.

11. У XII ст. в Європі з’явилися перші:

а) школи;

б) університети;

в) скульптури;

г) картини.

12. Гуманізм - це:

а) якість індивіда залишатися самим собою;

б) первісна психічна структура, що складає сутність колективного; позасвідомого;

в) система, що визнає цінність людини як особистості;

г) релігійне вчення про кінечну долю світу.

13. Співвіднесіть:

1. Античність

2. Відродження

3. Середньовіччя

4. Новий час

№ _ антропоцентризм

№ _ наукоцентризм

№ _ космоцентризм

№ _ теоцентризм

14. До діячів Відродження не відносять:

а) Н. Макіавеллі;

б) Т. Мора;

в) Т. Кампанелла;

г) Ф. Аквінського.

15. Співвіднесіть:

1. Античність

2. Відродження

3. Середньовіччя

4. Новий час

№ _ Арістотель

№ _ Фома Аквінський

№ _ Леонардо да Вінчі

№ _ Рене Декарт

16. Перехід від релігійного регулювання суспільних та державних інститутів до раціоналізованого обґрунтування їх діяльності має назву:

а) секуляризація;

б) раціоналізація;

в) модернізація;

г) еволюція.

17. Співвіднесіть:

1. XX століття

2. Середньовіччя

3. Новий час

№ _ романський стиль, готика

№ _ бароко, класицизм

№ _ модернізм, кубізм

18. Дегуманізацію мистецтва можна визначити як:

а) позбавлення мистецтва орієнтації на людину;

б) спрямування мистецтва на висвітлення загальнолюдських проблем;

в) політизація мистецтва.

19. Модернізм як художня практика виник:

а) у II пол. XX - на поч. XXI ст.;

б) на поч. XX ст.;

в) наприкінці XIX ст.

20. Ідеологами мистецтва модернізму були:

а) X. Ортеґа-і-Ґассетта М. де Унамуно;

б) X. Ортеґа-і-Ґассетта М. Фуко;

в) М. Фуко та Г. Маркузе.

21. Українські братства XVI-XVII ст. були об’єднаннями:

а) господарчими;

б) шкільницькими, що мали за мету поширення писемності;

в) релігійно-національними;

г) культурницькими.

22. Перша книга в Україні була надрукована:

а) Франциском Скориною;

б) Йоганесом Ґутенбергом;

в) Іваном Федоровим;

г) Памфіліо Кастальді.

23. Український бароковий портрет втілює:

а) гармонію людини й оточення;

б) розчинення людини у світі;

в) вилучення людини зі світу;

г) конфлікт між особистістю і суспільством;

д) внутрішній особистісній конфлікт.

24. У словах персонажа української новели:

"Як мені хочеться взяти перо, обмакнути в блакить неба, в шумліви води, в кров свого серця, і все списати, востаннє списати, що бачив, що почував" відображено художню мову:

а) романтизму;

б) реалізму;

в) символізму;

г) модернізму;

д) постмодернізму.

25. У рядках українського поета: "Живе світ у руїні. Гинучи, вікує. / Хвилює, хоч застиглий: згуба скрізь чатує. / Упавши, підніметься. Вставши, упадає" - відображено модель світу доби:

а) бароко;

б) класицизму;

в) романтизму;

г) реалізму;

д) модерну.

26. У системі цінностей української культурної традиції домінують:

а) розум;

б) серце;

в) воля;

Г) дія;

д) недіяння.

27. Українська культура XX ст. утверджує перемогу:

а) антропоцентризму;

б) антропоморфізму;

в) космоморфізму.

28. Маргінальність - це:

а) існування на межі культур та конфлікт з домінуючими культурними установками;

б) незалежність від культурних традицій та умовностей;

в) особлива культурна ідентичність.

29. Спосіб мислення, світосприймання, духовній настроєності, властивий як людині, так і народу в цілому, - це:

а) фундаменталізм;

б) менталітет;

в) синегрійність;

г) пасіонарність.

30. Автором терміна "соціокультурна динаміка" є:

а) О. Шпенглер;

б) С. Хантінгтон;

в) П. Сорокін;

г) А. Тойнбі.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.