Історія української культури. Навчальний посібник

1. "Історія української культури" як навчальна дисципліна

1.1. Етимологія поняття "культура" та становлення культурологічного знання

1.2. Структура і основні функції культури

1.3. Культура як засіб національної самоідентифікації

1.4. Основні риси української ментальності

2. Витоки української культури

2.1. Первісна (архаїчна культура та її основні риси)

2.2. Проблема праісторії та витоків української культури

2.3. Феномен античної культури та її характерні риси

2.4. Вплив античності на становлення української культури

3. Культура Київської Русі

3.1. Основні риси культури європейського Середньовіччя і її релігійний характер

3.2. Українська культура княжого періоду (IX-XII ст.)

3.3. Писемність і освіта в Київській Русі. Розвиток літератури і науки

3.4. Мистецтво та архітектура Київської Русі

4. Культурні процеси в литовсько-польський і польсько-козацький періоди

4.1. Загальна характеристика європейського Відродження і Реформації

4.2. Естетичні засади Ренесансу в європейській культурі

4.3. Історичні умови та соціально-політичні причини формування ренесансної культури України

4.4. Братства та їх просвітницька діяльність

4.5. Освіта і культура України за часів Литовського князівства і Речі Посполитої

5. Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське бароко

5.1. Загальна характеристика європейської культури нового часу та її типологічні риси

5.2. Соціально-політичні чинники розвитку української культури у другій половині XVII-XVIII ст.

5.3. Козацтво та його роль у формуванні національної самовизначеності української культури

5.4. Українське бароко

5.5. Життя і творчість Сковороди Г. С. як явище української барокової культури

5.6. Становлення культури Слобожанщини у XVII-XIX ст.

6. Культура в час пробудження української національної свідомості

6.1. Зарубіжна культура епохи Просвітництва

6.2. Українське Відродження як відбуття ідеї Просвітництва

6.3. Романтизм та українське національне Відродження

6.4. Шевченко Т. Г. і становлення нової української культури

7. Українська культура і духовне життя у XX ст.

7.1. Проблеми світової культури кінця XIX - початку XX ст.

7.2. Модернізм як система художніх цінностей

7.3. Національно-культурний рух в Україні кінця XIX - початку XX ст. Особливості українського модерну

7.4. Радянський період розвитку України. Соцреалізм як тип тоталітарної культури

7.5. Культура України під час кризи радянської системи

8. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури

8.1. Наростання кризових явищ у культурі глобалізованого світу

8.2. Експансія "маскультури" та її вплив на сучасне українське суспільство

8.3. Постмодерністська модель світу в світовій та українській інтерпретаціях

8.4. Нове національне відродження в добу становлення незалежності

Текстові завдання

Приклади тестових завдань для самоконтролю

ГлосарійПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.