Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Права і свободи людини

Тема 2.1. ЯКИЙ ЗВ'ЯЗОК ІСНУЄ МІЖ ЛЮДСЬКОЮ ГІДНІСТЮ ТА ПРАВАМИ ЛЮДИНИ

Досліджуємо поняття «людська гідність» і природу походження прав людини. Розуміємо, які загальнолюдські цінності втілено у правах людини та чому важливо їх захищати.

Діємо, проводячи фотофлешмоб.

Модуль 1

Що таке людська гідність і як вона пов'язана з правами людини

На сьогодні загальноприйнятого визначення людської гідності немає. Дуже важко дати визначення цього поняття мовою науки - філософії або юриспруденції. Утім, кожна людина може відчути й зрозуміти суть гідності, коли на неї чинять тиск.

Для розуміння джерел сучасної концепції прав людини вкрай важливим є поняття «людська гідність».

Людська гідність - це цінність, яка визначає самодостатність людини, її можливість реалізовувати свій потенціал.

«Гідність - це мій скарб. Це той мій внутрішній скарб, який я маю у собі як невід’ємну частину мене, прописану на рівні ДНК, яка належить мені правом народження і яку в мене неможливо відібрати. Це моя спадковість, моє спадкоємство, моє достоїнство, мій капітал, мої надбання, мій ресурс, мій потенціал».

Олена Вострова, психолог, лінгвіст, художниця

«Їй [гідності] не можна дати визначення, але її можна відчувати, її має кожна людина. Це - своєрідний лакмусовий папірець, що може подавати знак про можливі порушення прав людини. Коли ми відчуваємо приниження чи біль - страждає людська гідність. Якщо причиною страждання, болю є дії держави - це ситуація порушення прав людини».

Сергій Буров, правозахисник

«Людська гідність пов’язана з самою сутністю людяності, випливає з самого факту, що хтось є людиною; її має і немовля, яке ще нічого ні доброго, ні поганого в житті не зробило, і найбільший злочинець. Людську гідність слід відрізняти від особистої гідності, яка є поняттям, близьким до честі, - таку гідність треба «заробити», вона росте, коли ми поводимося благородно і порядно, її можна втратити, якщо чинимо підло. Для прав людини важливим є перше поняття - людська гідність».

Марек Новицький, Голова правління Гельсінського Фонду з прав людини у 1990-2003 рр.

Порівнюємо та обмінюємося думками

1. Що є спільного у наведених вище твердженнях?

2. Що, на ваш погляд, означає поняття «людська гідність»?

3. Що має на увазі М. Новицький, коли говорить, що людська гідність відрізняється від особистої?

4. Яким чином людська гідність стосується прав людини? Представте свої думки у класі.

Модуль 2

Універсальність. Індивідуальність. Рівність

Людська гідність нерозривно пов’язана з унікальністю кожної людини. Кожен із нас має думки, почуття, особисті якості, а отже, становить цінність уже завдяки своєму існуванню. Саме тому дуже важливо захищати людську гідність.

Права людини є універсальними для представників усіх держав, релігій, культур, націй і захищають нас від неправомірних дій або бездіяльності, що принижують людську гідність. Незалежно від того, дорослий чи малюк, чоловік чи жінка, здоровий чи хворий, багатий чи бідний, тієї чи тієї раси, того чи того віросповідання тощо, - усі мають універсальні права.

Водночас права людини є індивідуальними і належать кожній людині, оскільки вона є особливою.

Важливим для забезпечення людської гідності є поняття рівності. Сучасна концепція прав людини визначає його як принцип, за яким усі суб’єкти права мають рівні юридичні права, незважаючи на вік, стать, расову належність, національність, політичні та релігійні переконання, соціальний, майновий стан тощо. Принцип рівності закріплено в усіх основоположних міжнародних документах у сфері прав людини та у більшості демократичних конституцій.

Розглядаємо та обговорюємо

1. Розгляньте ілюстрації.

2. Поміркуйте, чи однаково люди, зображені на них, сприймають ці ситуації.

3. Що, на вашу думку, відчувають персонажі?

4. Чим відрізняються їхні почуття?

Протилежним до поняття «рівність» є поняття «нерівність», тобто нерівне ставлення до людини. Якщо це нерівне ставлення пов’язане з належністю людини до певної групи, меншини, таке необгрунтоване обмеження прав і повноважень людини називають дискримінацією.

У сучасній концепції прав людини застосовують принцип «недискримінації», що означає не тільки рівне ставлення без дискримінації, а й створення додаткових умов і середовища, у якому людина нерівна за своїми можливостями, могла б реалізувати свої права. Наприклад, для людини з інвалідністю мають бути побудовані пандуси для доступу у важливі для забезпечення її потреб місця та установи, бо інакше вона не зможе реалізувати більшість своїх прав.

Досліджуємо та обговорюємо

1. Ознайомтеся з уривком із Загальної декларації прав людини.

2. Визначте, які принципи сформульовано в наведених статтях.

3. Чому ці принципи закріплено на самому початку Загальної декларації прав людини?

Загальна декларація прав людини

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю й повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.

Аналізуємо ситуацію

1. Ознайомтесь із запропонованими ситуаціями.

2. Визначте, чи забезпечується у них принцип рівності. Аргументуйте свою думку.

Ситуація 1

Етнічна більшість громади міста вирішила, що ті, хто належить до меншини X, зобов'язані жити в окремому районі населеного пункту

Ситуація 2

Чоловікові відмовили видати водійські права на підставі того, що він має поганий зір

Ситуація 3

В оголошенні про працевлаштування в державну установу з охорони правопорядку зазначено, що перевагу віддаватимуть чоловікам у віці до 25 років

Хоча кожна людина є індивідуумом, водночас, як істота соціальна, вона завжди намагається себе ототожнювати, порівнювати, визначати в суспільстві за певними категоріями і критеріями: національністю, релігією, культурою, звичками, політичними уподобаннями, фізичними або психологічними особливостями. Таким чином у суспільстві формуються «більшості» й «меншості». Принцип рівності покликаний забезпечити баланс між більшістю і меншістю з огляду на інтереси всіх людей.

Модуль 3

Охорона й захист людської гідності

Права людини - загальні права та свободи всіх людей незалежно від суспільного ладу, політичного режиму, форм державного устрою і правління, міжнародного статусу країни, громадянином якої є людина.

Цінності прав людини - гідність, індивідуальність, рівність - не дісталися людству просто так. Ідея прав людини пройшла довгий шлях розвитку, збагачуючись новими правами й свободами. Права людини - це результат довгих страждань і боротьби, об’єднаних зусиль усієї міжнародної спільноти. Лише в XX столітті права людини визнали головною цінністю, що зафіксовано у відповідних міжнародних документах.

Досліджуємо та обговорюємо

1. Ознайомтеся з даними таблиці «Топ-10 ознак, за якими найчастіше дискримінують людей в Україні».

2. Пригадайте, чи стикалися ви у своєму житті з фактами дискримінації. Якщо так, то що саме було їх причиною?

3. Які соціальні групи в Україні, на вашу думку, є сьогодні найвразливішими для дискримінації? Поясніть, чому ви так вважаєте. Які висновки можна зробити за результатами дослідження?

Питання прав людини, основних свобод, демократії та верховенства закону мають міжнародний характер, оскільки їх дотримання - одна з основ світопорядку.

Топ-10 ознак, за якими найчастіше дискримінують людей в Україні, %

Джерело: Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне дослідження / І. Бекешкіна, Т. Печончик, В. Яворський та ін.; за заг. ред. Т. Печончик. - Київ, 2017. - 308 с.

Застосуйте набуті знання та досвід

Громадянська активність. Організуйте фотофлешмоб під такими слоганами: «Я - людина і маю почуття гідності», «Ми з тобою особливі», «Я поважаю вашу людську гідність», «Я - проти дискримінації», та іншими, складеними самотужки після вивчення теми.

Інструкція для проведення флешмобу

Крок 1. Видрукуйте слогани або напишіть від руки маркером на аркушах А4.

Крок 2. Зробіть своє фото з одним або декількома слоганами.

Крок 3. Розмістіть це фото на своїй сторінці у соціальних мережах із поясненням мети флешмобу та проханням підтримати вашу активну позицію.