Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 1.3. ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ-ОСНОВА ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ ТА УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Досліджуємо роль суспільних цінностей у житті людини та соціуму.

Розуміємо, що поза суспільством людина не зможе стати особистістю, самовизначитися та самореалізуватися.

Діємо, формуючи палітру особистих цінностей, орієнтуючись на ціннісні пріоритети демократичного суспільства, поважаючи права людини.

Модуль 1

Що таке цінності та як їх обирати й оберігати

Цінності - особистісна та соціально-культурна значущість для людини певних категорій, процесів і явищ. Це те, у що ми віримо й чого прагнемо. Це наші переконання.

Загальнолюдські цінності у демократичному суспільстві - це сукупність універсальних моральних стандартів, а саме: свобода, гідність, рівність, справедливість, довіра, толерантність, права людини, солідарність та ін.

Цінності - це щось дуже важливе, значуще для людини, те, що мотивує її поведінку. У різних життєвих ситуаціях одні з нас ставлять на перше місце сім'ю, другі не уявляють доброї долі без кар’єрного зростання, треті - віддають перевагу особистим інтересам. Вибір завжди ґрунтується на ціннісній основі. Сконструйована ціннісна матриця стає для людини визначальною у процесі ідентифікації, налагодження суспільних відносин і здійснення соціальних практик. У разі правильного визначення ціннісних пріоритетів кожен може сподіватися на особисте зростання, досягнення задоволення від життя, успіх. Цінності - це мірило людського щастя. Руйнування усталеної системи цінностей деякі люди сприймають як втрату сенсу власного життя.

Досліджуємо та обговорюємо

Життєві цінності

1. Ознайомтеся з наведеними на наступній сторінці життєвими цінностями людини. Доповніть перелік. Оберіть три найважливіші, на вашу думку, цінності.

2. Обговоріть з однокласниками/однокпасницями три цінності, які набрали відповідно найбільшу і найменшу кількість голосів, і чому, на вашу думку, так трапилося.

У процесі самовизначення кожна людина формує власні життєві орієнтири, що базуються на цінностях, які визнано суспільством і державою.

Зазвичай розрізняють: індивідуальні цінності (такі, що важливі для конкретного індивіда); групові (які мають значення у життєдіяльності колективу) та інтегрувальні, визначальні - загальнолюдські.

Аналізуємо ситуацію

Цінності нової України

«Сьогодні нам потрібні спільні ціннісні орієнтири, що зможуть об’єднати й повести українське суспільство вперед, разом, долаючи економічні й соціальні виклики», саме такою була ідея організаторів проекту «Цінності нової України» (2015).

Свобода

Говорячи про свободу, ми маємо на увазі ті сфери життя людини, у які не повинна втручатися держава. Тому свобода вимагає від людини свідомої відповідальності за власне життя, за життя, безпеку та добробут своєї родини, а також безпечне, комфортне середовище для оточення. Де усвідомлюють відповідальність, там поважають людську гідність, там кожна людина є найважливішою суспільною цінністю.

Солідарність

В Україні й надалі співіснуватимуть різні соціокультурні групи, різні ідентичності. У різноманітності - наша сила. Формування спільної національної свідомості, спільних цінностей, спільного виміру громадянської ідентичності починається із солідарності, тобто почуття співпереживання, прагнення до взаєморозуміння, співпраці між різними спільнотами, самовіддачі заради братерства, суспільної довіри. Без солідарності неможлива жодна перемога.

Україна й далі йтиме шляхом толерантної та миролюбної держави, для якої важливим є добросусідство. Однак українці завжди цінуватимуть незалежність, суверенність, поважатимуть мужність, самовідданість, жертовність. Ніхто не має права нам загрожувати. Ми боронитимемо свою землю та свободу, як це робили наші героїчні предки.

Економічне процвітання

Запорукою економічного процвітання є ефективна економічна політика держави, високий рівень економічної свободи, суспільне засудження корупції, запит на професіоналізм, чесну працю. Ми маємо розвивати індивідуальне підприємництво. Як результат - багата держава з високим рівнем життя громадян.

Дискусія

1. Проаналізуйте наведений перелік найважливіших соціо-культурних цінностей, що сприяють консолідації українців.

2. Віднайдіть у тексті аргументи, які, на вашу думку, є найважливішими для сучасної України. Які цінності ви б додали до переліку?

Модуль 2

На шляху становлення та самореалізації особистості

Самореалізація особистості - особливий процес взаємодії зі світом, який здійснюється за допомогою творчого саморозкриття, реалізації потенційних можливостей, здібностей і талантів.

Природа створює людину, а суспільство її формує. Кожна особистість прагне відшукати своє місце у суспільстві, самоствердитися, активно використовуючи власні здібності та знання, тобто самореалізуватися. Вчені вважають, що самореалізація є фундаментальною потребою особистості й починається з визначення мети.

Дискусія

1. Оберіть для себе найактуальнішу мету і спробуйте:

• визначити конкретні кроки для її досягнення;

• передбачити можливі ризики;

• прорахувати необхідні ресурси;

• уявити коло людей, до яких можна звернутися по допомогу чи за порадою.

2. Поміркуйте, які ще знання, уміння, навички потрібні людині, щоб реалізувати себе в житті.

3. Складіть власний «рецепт успіху», поклавши в його основу ті ціннісні категорії, які вам найбільше імпонують.

Соціальна мобільність - соціальні переміщення, що супроводжуються зміною соціального статусу індивіда або групи.

Креативність - творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і входять у структуру обдарованості як незалежний фактор.

Адаптація - безперервний процес активного пристосування людини до постійно мінливих умов соціального середовища і професійної діяльності.

Сучасне суспільство змінюється дуже швидкими темпами. Люди перебувають у безперервному русі: здобувають освіту, створюють сім’ї, змінюють місце роботи, укладають успішні контракти чи стають банкрутами, мандрують, опановують нові спеціальності тощо. Це, з одного боку, розширює горизонти людини, з іншого - таку соціальну мобільність можна вважати певним викликом та ризиком для самореалізації людини. Самореалізація в таких умовах залежить від готовності людини до адаптації та креативного прийняття рішень, здатності активно пристосовуватися до природного простору, мінливого соціуму й величезного потоку інформації.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Запишіть і проаналізуйте свої життєві цілі. Цілі мають бути:

• позитивними;

• чіткими;

• особистими.

2. Люди частіше досягають життєвих цілей, якщо їх занотовують, тож укладіть їх за певним порядком.

Короткострокові

(декілька місяців - рік)

Середньострокові

(1-5 років)

Довгострокові

(10-15 років)

Майстерня громадянина www.citizen.in.ua

ЯК ІДЕНТИФІКУВАТИ НАШЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Задля кращого розуміння людей, які нас оточують, а також визначення проблем і потреб місцевої громади, можна скористатися низкою методів збирання інформації, зокрема провести анкетування.

Зразок анкети

Повна версія анкети на веб-порталі підручника www.citizen.in.ua.

За допомогою наведеного зразка ви можете розробити анкету для опитування на різні теми, актуальні для вашої громади.

Бажаємо вам успіху в проведенні анкетування!

Картка підсумкового оцінювання

Онлайн-версія - на www.citizen.in.ua

РОЗУМІЄМО

Оберіть правильні відповіді на тестові завдання.

1. Ідентичність - це:

□ підвищення власного освітнього рівня;

□ розуміння своєї унікальності, з одного боку, та відчуття належності до певної соціальної групи - з іншого;

□ відчуття себе сучасною людиною.

2. Особистість може ідентифікувати себе:

□ лише з однією соціальною групою;

□ з декількома соціальними групами одночасно;

□ тільки з рідними та близькими людьми.

3. Окремі елементи власної ідентичності можна змінювати:

□ лише з дозволу батьків;

□ ніколи не можна змінювати;

□ це особистий вибір кожної людини.

4. Громадянська ідентичність - це:

□ правова належність до певної країни (громадянство за паспортом);

□ тимчасова належність до певної країни;

□ особистісна якість, що формується на основі особистих і суспільних цінностей і правових вимог держави.

5. Соціалізація - це:

□ саморозвиток;

□ взаємодія з іншими людьми у різних сферах життя;

□ взаємодія з усіма людьми, крім своєї сім'ї.

ДОСЛІДЖУЄМО

Складіть логічну схему до одного з таких явищ:

а) мінлива ідентичність у добу глобалізації;

б) молодіжна субкультура;

в) соціальні норми.

Позитивні сторони

Назва поняття/явища

Вади (виклики)

ДІЄМО

Напишіть есе (до 300 слів), спираючись на такі запитання:

• Які поняття, явища, проблеми ви розглядали у цьому розділі?

• Які з них становили для вас найбільший інтерес? Чому?

• Які з них не були для вас цікавими? Чому?

• Які відповіді на поставлені запитання ви знайшли?

• До яких подальших роздумів вони вас підштовхнули?

• Яких нових навичок та знань ви набули?

• Де вони зможуть стати вам у пригоді?