Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Демократичне суспільство та його цінності

Тема 4.1. ЩО ТАКЕ ДЕМОКРАТІЯ

Досліджуємо умови існування демократії та її вплив на суспільство.

Розуміємо ключові ознаки демократичного суспільства, а також те, що особистість є найбільшою цінністю лише в умовах демократії.

Діємо, аналізуючи й оцінюючи умови існування та стабільності демократії в Україні.

Модуль 1

Коли і як виникає демократія

Демократія - організація та функціонування державної влади на засадах визнання народу джерелом державної влади, що передбачає забезпечення прав громадян і участь народу в управлінні державою.

Принципи демократії - безумовні вимоги, які випливають із самої суті демократії та висуваються до всіх учасників демократичного процесу.

Слово «демократія» походить від грецьких слів «демос», що означає «народ», і «кратос» - «влада». Отже, під демократією ми розуміємо спосіб правління, який залежить від волі народу.

Основою демократії є свобода та рівність усіх громадян. Передусім це рівність перед законами: немає жодних привілеїв чи особливих прав для тих чи тих спільнот.

Найважливішою засадою демократії є проведення загальних рівних і вільних виборів. Вибори є демократичними лише за наявності альтернативи вибору. Неодмінною умовою демократичного виборчого процесу є свобода висловлення своєї думки, багатоманітність пропозицій і право на участь у виборах для різних меншин та політичної опозиції.

Розглядаємо та обговорюємо

1. Розгляньте ілюстрації, які унаочнюють певні етапи розвитку демократії у світі та в Україні. Чи всі наведені приклади відповідають засадам демократії, що про них ішлося вище?

2. Якщо ні, яких саме елементів демократії бракує кожному з цих прикладів?

3. Пригадайте, як тлумачать терміни «безпосередня демократія» і «представницька демократія».

4. Щодо яких із наведених прикладів доречно їх використати?

5. Спираючись на знання, які ви здобули на уроках історії та правознавства, й розглядаючи подані ілюстрації, обговоріть у парах, що для вас означає демократія.

Народні збори в Афінах, V ст. до н. е.

Засідання англійського парламенту, наші дні

Народне віче часів Київської Русі

Козацька рада у Запорозькій Січі

Віче на Майдані Незалежності в Києві, січень 2014 р.

Безпосередня демократія - пряме волевиявлення народу, що здійснюється шляхом референдумів, виборів, обговорення проектів нормативних актів; участь у виборах органів державної влади; загальних зборів громадян; мітингів, звітів депутатів і виконавчих органів перед населенням тощо.

Представницька демократія - вираження волі громадян через обраних ними представників до органів державної влади: народних депутатів, президента, депутатів органів місцевого самоврядування.

У сучасних демократичних суспільствах влада належить усім повноправним його членам - громадянам. А для забезпечення справедливого представництва народу мають бути оголошені вільні та чесні вибори.

Розглядаємо та обговорюємо

1. Розгляньте схему й доповніть її колонки конкретними прикладами.

2. Обговоріть переваги і недоліки безпосередньої та представницької демократії.

3. Презентуйте свої доповнення до цієї схеми.

4. За допомогою яких механізмів і процедур демократичний устрій забезпечує народовладдя у наведених вами прикладах?

Модуль 2

У чому цінність демократії

Плюралізм - визнання рівноправності існування множинності інтересів, поглядів, переконань, ідеологій, партій, культурних цінностей тощо.

Термін «демократія» використовують не лише для характеристики форми державного устрою, а й для визначення устрою будь-якої організації, у якій забезпечується рівноправна участь її членів в управлінні та ухваленні рішень. У наш час демократія як така є важливою й загальновизнаною цінністю.

Проте вона набуває справжньої сили, тільки якщо люди знають, за що вони цінують демократію, чого хочуть досягти та що захищатимуть. Саме основні ознаки демократії роблять її тією цінністю, яку варто обстоювати й захищати.

Обговорюємо в групах

Ознаки демократії

1. Об'єднайтесь у шість груп, розподіліть між групами по дві - три ознаки демократії з переліку, що поданий нижче.

2. Обговоріть і презентуйте перед класом відповідну ознаку, пояснивши, як вона сприяє утвердженню демократії.

3. Послуговуючись методом «вільного мікрофона», завершіть роботу короткими простими репліками: «Цінність демократії полягає в...».

ОЗНАКИ ДЕМОКРАТІЇ

• наявність у державі представницьких органів державної влади та місцевого управління (самоврядування) різних рівнів, що формуються шляхом обрання;

• рівність перед законом;

• вибори, референдум;

• виборність органів влади;

• підзвітність і підконтрольність органів влади, яких обирають виборці;

• політичний плюралізм (багатопартійність);

• ідеологічний плюралізм (відсутність панівної ідеології, визнання права на існування різних ідеологій);

• наявність, гарантованість і забезпечення прав і свобод (особистих, політичних, економічних, соціальних, культурних);

• взаємна відповідальність громадянина й держави (взаємні права та обов’язки);

• наявність справедливого незалежного суду.

Громадянська реклама

Згідно з резолюцією ООН Міжнародний день демократії відзначають щорічно 15 вересня.

Громадянська реклама

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 5. Єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Застосуйте набуті знання та досвід

Визначте місце демократії у вашому житті

Дайте відповіді «так» чи «ні» на запитання.

Запитання

Так

Ні

1. Чи відчуваєте ви повагу до себе з боку дорослих: учителів, вихователів, знайомих?

2. Чи дорослі спільно з вами встановлюють обов'язки у вашому класі, в школі?

3. Чи визнають дорослі ваше право висловлювати свою думку та дотримуватися її?

4. Під час вирішення важливих питань у житті школи чи прислуховуються дорослі до ваших думок і думок ваших однолітків?

Більшість відповідей «так» свідчитиме про доволі високий рівень демократичного мислення у вашому оточенні.

Модуль 3

Чому в демократичних країнах владу поділено на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову

У кожній сучасній демократичній державі державну владу поділено на три самостійні незалежні гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Кожна із цих гілок представлена уповноваженими органами, які є незалежними один від одного. Повноваження, якими їх наділено, дають змогу стримувати один одного та здійснювати взаємний контроль.

Мета такого поділу органів державної влади - збалансувати управління державою та унеможливити узурпацію влади певними органами чи посадовими особами («система стримувань і противаг»).

Законодавча влада - одна з гілок державної влади, якій народом делеговано виключне право ухвалювати закони, а також контролювати роботу уряду, інших посадових осіб. Орган, що здійснює законотворчість, є органом законодавчої влади.

Парламент - єдиний орган у державі, який наділено правом ухвалювати та скасовувати закони, а також вносити до них зміни.

Виконавча влада - одна з гілок державної влади, якій делеговано сукупність повноважень з управління державними справами (контрольні, адміністративні, виконавчі, розпорядчі тощо) і на яку покладається функція виконання законів, які ухвалює законодавча влада.

Основними функціями виконавчої влади є виконавча та розпорядча. Виконавча функція полягає у виконанні нормативно-правових актів, ухвалених законодавчим органом.

Розпорядча функція полягає у здійсненні управління державою через видання підзаконних нормативно-правових актів і вказівок щодо виконання певних дій. Вищими органами у системі виконавчої влади є глава держави або уряд.

Судова влада - одна з гілок влади, яка здійснює правосуддя, тобто розглядає та вирішує справи про правопорушення (злочини) і спори між особами.

Органи, на яких покладено цю функцію, називають органами судової влади. Правосуддя здійснюють суди.

Суд - це державний орган, до компетенції якого належить відправлення правосуддя через розгляд адміністративних, кримінальних і цивільних справ та прийняття у цих справах законних рішень. Суд є незалежним органом влади. Він підпорядковується тільки закону. Рішення, прийняті судом, є обов’язковими.