Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Людина в соціокультурному просторі

Тема 3.1. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА У ЧОМУ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ЙОГО ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ХАРАКТЕР

Досліджуємо поняття: «суспільство», «соціальна взаємодія», «соціальні відносини», «полікультурність».

Розуміємо, яким чином функціонує суспільство та якими є сутність і значення його полікультурного характеру.

Діємо, досліджуючи полікультурне середовище у місцевій громаді.

Модуль 1

Суспільство та соціальна взаємодія

Обговорюємо

Суспільство - порівняно стійка система соціальних зв'язків, що склалися між людьми в процесі їхньої спільної життєдіяльності, спрямованої на відтворення умов існування й задоволення життєвих потреб.

1. Напишіть слово «суспільство». Доберіть прикметники, які його характеризують: інформаційне, українське, традиційне, модерне, індустріальне...

2. Поясніть значення утворених словосполучень.

3. Спробуйте систематизувати ці словосполучення за певними, обраними вами критеріями (географічним розміщенням, характером ставлення до людини, етапами історичного розвитку тощо).

Термін «суспільство» інколи замінюють запозиченим із латинської мови словом «соціум», що має аналогічне значення.

Характерними ознаками суспільства є:

1) спільна територія, на якій проживають та взаємодіють члени суспільства;

2) спільне культурне середовище, система норм і цінностей, яка лежить в основі взаємозв’язків між людьми;

3) здатність відтворювати й підтримувати міцні внутрішні зв’язки;

4) сталість (існування упродовж тривалого часу - довшого, ніж життя одного покоління).

Аналізуємо ситуацію

«Світ як на долоні»

Якщо масштаб усього людства умовно зменшити до розмірів населеного пункту, що налічує сто мешканців, дотримавши нинішні пропорції, воно буде таким:

• 60 азіатів, 12 європейців, 5 північних американців (США й Канада), 8 латиноамериканців, 14 африканців, 1 житель Океанії;

• 49 із них будуть жінками, 51 - чоловіками;

• 33 будуть християнами, а 67 сповідуватимуть інші релігійні погляди;

• 5 людей володітимуть 32 % усього світового багатства;

• 80 не матимуть пристойних житлових умов;

• 25 людей житимуть на 1 долар на день;

• 50 голодуватимуть, а 1 людина помиратиме з голоду;

• у 33 людей не буде доступу до чистої питної води;

• у 24 людей не буде електрики;

• 67 будуть неписьменними;

• 1 людина матиме вищу освіту;

• 1 людина буде ВІА-інфікованою;

• 1 помре і 2 народяться (до 2025 року населення становитиме 133 особи);

• лише 7 осіб матимуть доступ до інтернету;

• 10 будуть алкозалежними (4 жінки й 6 чоловіків).

Джерело: Donella Meadows «State of the Village Report», first published in 1990, www.mysterra.org/webmag/coup-de-coeur_en.html

Уявіть себе жителем такого населеного пункту.

1. Які характеристики з перелічених стосуватимуться вас?

2. Чи потребували б ви прихильного ставлення до себе з боку інших? За яких обставин? У чому саме?

3. Хто б очікував від вас прихильного ставлення чи допомоги?

4. Обговоріть можливі перспективи розвитку такого суспільства, запропонуйте висновки, з якими, найімовірніше, не погодилися б скептики, та знайдіть кілька контраргументів для дискусії з ура-оптимістами.

ГРОМАДЯНСЬКА РЕКЛАМА

Якщо зранку ти прокинувся здоровим, ти щасливіший за 1 мільйон людей, які не доживуть до наступного тижня.

Якщо ти ніколи не зазнавав лиха війни, самотності тюремного ув'язнення, агонії тортур чи голоду, ти щасливіший за 500 мільйонів людей у цьому світі.

Якщо ти можеш піти до церкви, мечеті чи синагоги без страху чи загрози ув'язнення й смерті, ти щасливіший за 3 мільярди людей у світі.

Якщо у твоєму холодильнику є їжа, ти одягнутий і взутий, у тебе є дах над головою та постіль, ти багатший за 75 % людей у цьому світі.

Якщо ти маєш рахунок у банку, гроші в гаманці та у скарбничці, ти належиш до 8 % забезпечених людей у цьому світі.

Якщо ти читаєш цей текст, ти щасливий двічі, тому що хтось дбає про тебе і ти не належиш до тих 2 мільярдів людей на планеті, які не вміють читати.

Діалог (від грец. dialogos) - бесіда, розмова або обмін думками, переговори, порозуміння.

Соціальна взаємодія - форма соціальних зв'язків, що характеризується взаємовпливом індивідів через обмін діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками.

Кожна людина є творцем і водночас «продуктом» суспільства. Потреба в розумінні іншого, толерантності та взаємодії дуже велика. Основою будь-якого суспільства в усі часи вважали соціальну взаємодію між індивідами, групами, спільнотами, суспільними інститутами, з яких воно складалося. Не війна, не відмежування, а співпраця і діалог.

У процесі соціальної взаємодії складаються соціальні (суспільні) відносини.

Розрізняють декілька їхніх видів:

• за обсягом владних повноважень - горизонтальні та вертикальні;

• за ступенем регламентування - формальні (офіційно оформлені) та неформальні;

• за способом спілкування індивідів - безособові або опосередковані, міжособові або безпосередні;

• за суб'єктами і середовищем, у якому відбуваються відносини - всередині суспільної групи та між суспільними групами.

Відомо, що всі суспільні відносини ґрунтуються на певних закріплених у соціальних нормах стандартах поведінки людини, так званих правилах гри. Проте час від часу люди виходять за межі усталених стандартів, руйнують звичні суспільні відносини, формують нові соціальні зв’язки. Головне, щоб це відбувалося з дотриманням принципів добросусідства, консенсусу та компромісу.

Модуль 2

У чому виявляється полікультурний характер суспільства

Культурна неоднорідність сьогодні є реальністю для більшості країн світу. Природно, що за таких обставин люди прагнуть знайти відповіді на запитання: «Чи сприяє багатокультурність розвиткові сучасного суспільства? Якою має бути державна політика у сфері культури? Чи можливо сформувати спільну культуру в багатокультурному суспільстві? Чи впливають на долю громади способи спілкування між представниками різних культур, які вона об’єднує?». (Поміркуйте і ви про це у вільну хвилинку. Можливо, ви захочете написати есе - як відповідь на якесь із запитань.)

Порівнюємо та обговорюємо

«Лінія часу»

1. Оберіть для свого дослідження історію декількох народів, що живуть поруч із вами (в населеному пункті, регіоні, державі).

2. Об'єднайтеся у групи, які досліджуватимуть історію народів і їхню культуру упродовж певного періоду (наприклад XX століття).

3. У кожній із груп укладіть перелік із 10 історичних подій, що були ключовими в історії народу, який ви обрали.

4. Зобразіть на дошці «спільну лінію часу» та позначте на ній ключові події з історії досліджуваних народів.

5. Визначте спільне та відмінне у долях народів. Обговоріть, чому це було можливо.

6. Обґрунтуйте свою думку, відповідаючи на запитання:

• Якою має бути стратегія поведінки людини в умовах різних цінностей, поглядів, ідей, символів, звичаїв, що оточують і супроводжують її упродовж життя?

• Що допомагає людям конструктивно взаємодіяти з «іншими», які відрізняються від них?

За всю історію людства сформувалось декілька моделей взаємодії представників різних соціальних груп і культур.

Модель полікультурного суспільства передбачає існування спільноти, що складається з декількох етносів, а отже, й декількох культур, носіями яких є ці етноси. У такому суспільстві увага зосереджується на особливостях та відмінностях кожного етносу, а суспільна взаємодія ускладнюється їхнім прагненням до відокремленості та збереження етнічних ознак за будь-яку ціну.

Прихильники іншої моделі закликають заради суспільства свідомо і послідовно нехтувати етнічними, расовими, культурними відмінностями як меншовартісними на тлі загальносуспільних інтересів.

Прихильники моделі полікультурного суспільства закликають представників різних етносів, соціальних груп у суспільстві до спілкування, схвалюють і підтримують взаємовплив культур, жодна з яких не є ані панівною, ані пригніченою. Рівні можливості для всіх - основний принцип взаємодії, закріплений у цій моделі.

Дискусія

1. До якої моделі схиляєтеся ви?

2. Сформулюйте власне визначення полікультурного суспільства.

Модуль 3

Разом на одній землі. Україна багатокультурна

Поруч із нами проживає багато людей, різних за етнічним походженням, соціальним статусом, статтю, віком, мовою, віросповіданням. Ми були і є різними, проте усіх нас об’єднує одна земля, її історія, а також відповідальність за спільне майбутнє України. У цьому контексті, напевно, для всіх важливо акцентувати увагу на спільному, на тому, що об’єднує нас незалежно від етнічної, релігійної чи іншої належності. Такими спільними категоріями для міжкультурної взаємодії є загальнолюдські цінності, а саме: повага до прав людини, взаєморозуміння, солідарність, свобода, громадянська відповідальність тощо.

Досліджуємо та обговорюємо

Відомі українці

Подивіться на перелік імен видатних і шанованих в Україні людей. Пригадайте, пошукайте в інтернеті, підручниках, довідкових виданнях інформацію про них. Заповніть таблицю.

Роки життя

Етнічне походження

Завдяки чому здобув/здобула визнання в Україні та світі

Петро Могила

Микола Гоголь

Павло Скоропадський

Леся Українка

Олександра Екстер

Казимир Малевич

Соломія Крушельницька

Михайло Булгаков

Олена Теліга

Сергій Параджанов

Ліна Костенко

Мустафа Джемілєв

Георгій Гонгадзе

Сергій Нігоян

Ваш варіант

1. Якою була етнічна складова ідентичності перелічених осіб? Чому ж їх називають великими українцями?

2. Яких представників інших культур, що жили й творили в Україні, у вашому регіоні чи у вашому населеному пункті, ви знаєте?

Застосуйте набуті знання та досвід

Багатокультурна карта мого населеного пункту / мікрорайону

Для складання карти вам потрібно:

1. З’ясувати, представники яких етносів, віросповідань, певних субкультур, соціальних груп проживають на території вашого населеного пункту і становлять місцеву громаду.

2. Дослідити, як, коли й ким заселялася територія вашого населеного пункту, чи триває цей процес сьогодні.

3. Встановити імена людей, які залишили яскравий слід в історії населеного пункту або вплинули на долю громади.

4. Знайти історико-архітектурні пам’ятки (будівлі, пам’ятні дошки, монументи, пам’ятники, руїни, дороги тощо), які пов’язані з історією представників різних культур, що живуть на вашій вулиці, у вашому населеному пункті чи регіоні.

5. Нанести на карту (можна використати топографічну карту вашої місцевості) результати вашої роботи. Можливо, це будуть:

• храми різних конфесій;

• історичні пам'ятки (будинки, парки, топоніми, технічні та виробничі споруди різних епох);

• історичні назви;

• меморіальні місця (пам’ятники, площі, кладовища) та інші місця пам’яті різних культур;

• будинки, у яких мешкають сьогодні чи мешкали колись представники різних культур;

• культурні установи, громадські організації, видавництва, місцеві ЗМІ, які репрезентують ту чи ту етнічну спільноту або соціальну групу у вашому населеному пункті.

6. Розмістити вашу карту в якомусь громадському місці, наприклад у фойє школи, місцевому клубі, сільській раді, магазині, на центральній площі. Попросити всіх охочих доповнити цю карту.

1. Які культурні відмінності існують у вашій громаді?

2. Яку модель взаємодії реалізують представники різних культур у вашій місцевій громаді?