Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 28. Основи спадкового права

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• спадкування; • заповіт; • спадщина; • черги спадкоємців; • обов'язкова частка спадщини; • спадкова трансмісія; • види спадкування; • види заповіту; • п'ять черг спадкоємців; • спадкування за законом; • спадкування за заповітом; • час і місце відкриття спадщини.

«Плач спадкоємця - замаскований сміх».

Публій Сір, римський поет І ст. до н.е.

§ 28.1. Спадщина і спадкування

28.1.1. Поняття спадкового права. Спадщина. Відкриття спадщини

Після смерті фізичної особи виникає необхідність визначити долю належних йому за життя майна і майнових прав та обов’язків, а також провести процедуру їх переходу до спадкоємців. Ця сфера суспільних відносин урегульована нормами спадкового права.

Спадкове право — це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок переходу майна, а також майнових прав і обов’язків померлого до інших осіб. Нормами спадкового права будуть визначатися час і місце відкриття спадщини, склад спадщини, способи передачі спадкових прав, правовий статус спадкодавця і спадкоємців, порядок визначення кола спадкоємців, особливості спадкування окремих видів майна та майнових прав, порядок оформлення спадкових прав тощо. Спадкове право є підгалуззю цивільного права України, а основні його норми викладені у книзі шостій Цивільного кодексу України, яка має назву «Спадкове право».

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/P0rnIX або QR-кодом

Спадкування. Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадщина. Спадщину складають права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися на момент його смерті.

28.1.2. Спадкодавець. Спадкоємець

Спадкодавець. Спадкодавцями можуть бути виключно фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства тощо. Юридичні особи та інші суб’єкти цивільного права набувати статусу спадкодавця не можуть. При спадкуванні за законом спадкодавцем може виступати будь-яка фізична особа, незалежно від обсягу її дієздатності (навіть малолітні та недієздатні особи). При спадкуванні за заповітом існує певне обмеження — спадкодавцем (заповідачем) може бути лише фізична особа, яка на момент складання заповіту є повністю дієздатною.

Спадкоємець. Спадкоємцями можуть бути: фізичні особи (як при спадкуванні за законом, так і за заповітом), юридичні особи (виключно при спадкуванні за заповітом), а в окремих випадках інші учасники цивільних відносин (держава, територіальні громади тощо). Незважаючи на наявну за кордоном практику призначення спадкоємців з числа домашніх улюбленців, в Україні тварини не можуть бути призначені спадкоємцями.

Право на спадкування у спадкоємців виникає після відкриття спадщини. Підставою для відкриття спадщини є: 1) смерть особи; 2) оголошення особи померлою в судовому порядку.

Важливого значення набуває визначення конкретного моменту (часу) відкриття спадщини Якщо підставою відкриття спадщини була смерть особи, то часом відкриття спадщини є день смерті особи. Якщо підставою відкриття спадщини є оголошення особи померлою, то часом відкриття спадщини є день набрання законної сили рішенням суду. У разі якщо особи, які могли б спадкувати один після одного, померли впродовж однієї календарної доби, то спадщина відкривається одночасно й окремо щодо кожної з них. Це означатиме, що вони не спадкуватимуть один після одного, а натомість вважатимуться окремими спадкоємцями.

Місцем відкриття спадщини визнається останнє місце проживання, а якщо його встановити неможливо (наприклад, особа не мала реєстрації місця проживання) — то місцезнаходження нерухомого майна спадкодавця або основної його частини.

28.1.2. Заповіт. Спадкування за заповітом

Законодавством України передбачено два основні способи переходу прав та обов’язків від померлої особи (спадкодавця) до його спадкоємців: за заповітом і за законом. Спадкуванню за заповітом віддається перевага, оскільки саме в заповіті знаходить своє втілення реальна воля спадкодавця. Тому, якщо на майно претендують спадкоємці за законом і спадкоємці за заповітом, воно передається саме спадкоємцям за заповітом.

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (ст. 1233 ЦКУ). Заповіт є односторонньою угодою, за якою права й обов’язки для інших осіб виникають за волевиявленням заповідача.

28.1.3. Спадкування за законом

Якщо при спадкуванні за заповітом коло спадкоємців та розмір їх спадщини визначається самим спадкодавцем, то при спадкуванні за законом цю функцію бере на себе держава. Зважаючи на пріоритетність позиції спадкодавця, спадкування за законом відбувається лише у випадках, коли:

  • 1) заповіт не був складений спадкодавцем;
  • 2) заповіт був складений, однак пізніше був скасований спадкодавцем або визнаний судом недійсним;
  • 3) спадкоємці за заповітом померли до відкриття спадщини, були усунуті від спадкування або самі відмовилися від її прийняття.

При спадкуванні за законом спадкоємці діляться на п’ять черг.

28.1. 4. Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини

Прийняття спадщини відбувається через подання спеціальної заяви про прийняття спадщини нотаріусу або уповноваженій особі місцевого самоврядування. Для цього законом встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Якщо спадкоємець не бажає прийняти спадщину, то він може відмовитися від неї поданням відповідної заяви. Правом подати заяву про відмову від спадщини користується повнолітня дієздатна особа. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права спадкування, неприйняття ними спадщини, спадщина визнається судом відумерлою і переходить у власність територіальної громади (ст. 1277 ЦКУ). У разі спадкування нерухомого майна звернення спадкоємця до нотаріуса за свідоцтвом про право на спадщину є обов’язком спадкоємця. Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення шестимісячного строку з дня відкриття спадщини, оскільки тільки тоді можливо визначити коло спадкоємців які прийняли спадщину.

Виконайте в команді

Дайте правову оцінку ситуацій.

1) Після смерті Левицької Д. її майно було поділено у відповідних співвідношеннях між спадкоємцями за законом. Через 9 місяців до суду звернувся Левицький В. із заявою про те, що спадкове майно за заповітом його матері належить йому. Яким має бути рішення суду?

2) Дідусь заповів усе своє майно найстаршому внукові, який проживав разом із ним. Через рік здоров’я дідуся погіршилося, його поклали у лікарню і підключили до апарату штучного дихання. Внук, провідуючи дідуся у лікарні, вирішив допомогти і позбавити його страждань, відключивши медичне обладнання. Які правові наслідки потягне реалізація цього наміру?

3) Чи буде мати право спадкувати за законом жінка після смерті свого чоловіка, якщо шлюб між ними є недійсним?

4) Спадкоємець помер після відкриття спадщини, не встигши її прийняти. Чи є в Цивільному кодексі України норма, що регулює відповідну ситуацію?

5) Дідусь не залишив заповіту, проте перед смертю при свідках неодноразово говорив, що все своє майно збирається залишити улюбленій онуці. Проаналізуйте цю ситуацію згідно з чинним законодавством.

Для закріплення теми 28:

1. Назвіть черговість спадкоємців.

2. Визначте види заповіту.

3. Опишіть види спадкування.

4. Порівняйте спадкування за законом і спадкування за заповітом.

5. Оцініть обов’язкову частку спадщини у спадкуванні.

6. Схарактеризуйте час і місце відкриття спадщини.

7. Наведіть приклади спадкової трансмісії.

Це важливо!

Практичне заняття 5

Оформлення спадкових прав

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/wNz9ph або QR-кодом

Це важливо!

Практичне заняття 6

Набуття права власності

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Дайте відповіді на запитання. За потреби скористайтеся нормами Книги третьої Цивільного кодексу України, «Право власності та інші речові права», Розділ 1. Право власності. Глава 24 «Набуття права власності» (Статті 326—345).

1. Хто такий добросовісний набувач?

2. Хто є власником новоствореної речі?

3. Що таке переробка речі з погляду права? Наведіть приклади.

4. Яка річ є безгосподарною? Як вона може стати об’єктом власності? Яких видів власності?

5. Хто набуває права власності на рухому річ, від якої власник відмовився?

6. За яких умов особа, яка знайшла загублену річ, набуває права власності на неї?

7. Який порядок набуття права власності на бездоглядну домашню тварину?

8. Що таке скарб? Які особливості набуття права власності на скарб?

9. Який термін набувальної давності встановлено щодо рухомого і нерухомого майна?

10. Петренко виконав % будівельних робіт зі спорудження будинку, але не ввів його в експлуатацію. Складаючи заповіт, намагався вказати об’єкт незавершеного будівництва як нерухоме майно, однак нотаріус відмовився реєструвати такий заповіт. Чи правомірні дії нотаріуса?

11. Брати Вишнянські на канікулах збирали лісові суниці і продавали їх на ринку. Лісник заявив, що частину суниць вони повинні віддавати в сільський дитсадок, оскільки ліс, де хлопці збирали суниці, знаходиться на території сільської ради с. Горішнє. Дайте правову оцінку діям лісника.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Правова ситуація 1. Борщівська З. в порядку спадкування за заповітом після смерті свого дядька отримала двокімнатну квартиру. Антончук М. звернувся до Борщівської З. як спадкоємиці, яка прийняла спадщину, з вимогою про стягнення боргу в розмірі 10 000 доларів США, посилаючись на те, що спадкодавець позичав у нього ці гроші і не повернув. Борщівська З. повернула Антончуку М. борг. Однак пізніше дізналася, що спадкодавець у рахунок сплати цього боргу залишив на ім'я Антончука М. заповіт на автомобіль, який за вартістю значно перевищував суму боргу. Антончук М. машину прийняв. Чи набуто Антончуком М. автомобіль на достатній правовій підставі? Як ви гадаєте, чи виникло в Антончука М. якесь зобов'язання щодо Борщівської З.? Прочитайте гл. 83 ЦКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5676). Запропонуйте вирішення змодельованої справи, обґрунтувавши її посиланням на законодавчі норми.

Правова ситуація 2. Співачка Ніколь виконувала власні пісні. Для нового концерту вона захотіла розучити і виконати пісню відомого виконавця Кептена. Той погодився, а його продюсер надав Ніколь для підписання договірні документи, у яких ішлося про сплату роялті. З’ясуйте із доступних джерел, що таке роялті. Знайдіть у ст. 14 Податкового кодексу України визначення роялті. За що сплачують роялті? Які платежі не вважаються роялті? Чи матиме Ніколь права виконавиці пісні, якщо сплатить роялті Кептену?

Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей до розділу 5

«Цивільне право України»

Правові предметні компетентностіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.