Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

§ 20. Політичні партії та громадські організації

#демократіягромадськіоб'єднання #політичніпартії #громадськіорганізації

Найбільшою небезпекою для свободи є пасивність народу.

Луї Брендайс, юрист, суддя Верховного Суду США

20.1. Роль політичних партій у розвитку демократії

Впливати на діяльність органів державної влади, економіку, суспільні процеси, міждержавні відносини громадяни можуть, об’єднуючись у певні формування — громадські об’єднання, зокрема й політичні партії.

Виникнення політичних партій пов’язане з розвитком виборчого права. Дедалі більша кількість потенційних прибічників тих чи тих ідеологій потребувала організації, інакше виникла б небезпека хаосу у вільній політичній конкуренції. Таким чином, з'явилася потреба організаційного оформлення зв’язків між офіційними особами чи кандидатами на політичні посади і тими групами громадян, які їх підтримують, для сприяння цим особам у здобутті та збереженні влади. Так, упродовж ХІХ — на початку ХХ ст. виникають політичні партії як союзи однодумців, які об’єднують громадян в організовані структури, призначені забезпечити громадську підтримку кандидатів на політичні посади.

Політична партія — це організація, спільнота, яка об'єднує громадян однакових політичних поглядів, зафіксованих, зазвичай, у програмних документах.

Отже, партії є відносно стійкими політичними організаціями, які виникають через об’єднання громадян: а) навколо програмних, ідеологічно забарвлених цілей; б) навколо харизматичних, амбітних політичних лідерів.

Жодна сучасна демократія не може обійтися без політичних партій, які, конкуруючи, гарантують представництво інтересів практично всіх верств суспільства у політичному процесі. Без партій демократія недієздатна, адже вони є інструментом цивілізованого й демократичного формування органів державної влади. Партії є посередниками, через яких кожен громадянин може брати участь у політичному житті та громадському виборі.

20.2. Правовий статус політичних партій в Україні

Правовий статус політичних партій визначається:

— Конституцією України, що закріплює право громадян України на свободу об'єднання в політичні партії й відповідні обмеження реалізації цього права (статті 36—37);

— Законами України: «Про політичні партії в Україні», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори» тощо;

— статутом, який ухвалюється на Установчому з’їзді політичної партії та закріплює її назву, внутрішню структуру і повноваження її органів, місцевих організацій та осередків, порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній та ін.

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки зі всеукраїнським статусом і лише після їх реєстрації. Органам державної влади та місцевого самоврядування, їхнім посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм переваги та привілеї.

Практичне завдання

Прочитайте статті 2, 5, 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» №2365-ІІІ прийнятого 5 квітня 2001 р., який знайдете за посиланням, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 і дайте відповіді на запитання:

1. У яких випадках діяльність політичних партій заборонена? 2. Хто може заборонити діяльність політичної партії? 3. Чим визначається порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній? 4. Членом скількох політичних партій одночасно може бути громадянин України? 5. Чому, на вашу думку, законодавство обмежує право суддів, прокурорів та інших визначених посадовців і службовців бути членом політичних партій?

Політичні партії мають право:

1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;

2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки;

5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні.

Поміркуйте разом

Політична партія «Їжак» створила молодіжне крило в технічному коледжі, де навчається голова цього структурного утворення, щоб долучити молодь до участі у політичному житті міста. Чи відповідає законодавству діяльність такого молодіжного крила?

Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, а зокрема:

— можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

— брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні та недержавні засоби масової інформації в порядку, установленому законом.

— вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

20.3. Діяльність політичних партій

Діяльність політичних партій полягає у здійсненні таких функцій:

— узгодження, узагальнення та представництво інтересів,

— комунікативна функція,

— розробка політики та здійснення політичного курсу,

— формування і підбір політичної еліти;

— соціальна інтеграція тощо.

Політичні партії виражають інтереси соціальних класів та інших груп, трансформуючи велику кількість різноманітних потреб та вимог у конкретні пропозиції. Саме політичні партії забезпечують потрібний зв’язок між політичним керівництвом та практично всіма іншими громадянами, тобто фактично виконують роль каналу вираження і формування ідей, цілей, завдань.

Правлячі партії та їхні лідери вирішують подвійне завдання щодо встановлення, упорядкування та забезпечення виконання спільних для всього суспільства цілей і національних інтересів держави. Вони задають напрямок та беруть або прагнуть брати участь у здійсненні державної політики. Партії слугують головним механізмом у комплектуванні та поповненні еліт, через який кандидатів на політичні посади готують і відбирають на всіх рівнях партійної піраміди та через який обирають державне політичне керівництво.

Під впливом партій відбуваються зрушення в структурі державних органів: утворюються парламентські фракції, встановлюється той чи той порядок формування уряду і заміщення державних посад; відбуваються законотворчий та правотворчий процеси.

Додаткова інформація

Види політичних партій:

1) за ідеологією: комуністичні, соціалістичні, ліберальні, націоналістичні тощо;

2) за ідейно-політичною орієнтацією: ліві, праві, центристські;

3) за членством щодо ступеня його відкритості: кадрові (жорсткі вимоги щодо членства) та масові (відкриті для всіх, хто бажає приєднатися);

4) за ставленням до наявної суспільно-економічної та політичної системи: прогресивні, консервативні, реакційні;

5) за характером політичних дій: помірковані, радикальні, екстремістські;

6) за участю в системі державної влади: правлячі та опозиційні.

В Україні станом на 01 січня 2018 року, за даними Міністерства юстиції України, діє 353 політичні партії, що зареєстровані у встановленому законом порядку. https://minjust.gov.ua/m/4561

20.4. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію

Для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів, люди можуть об’єднуватися в громадські організації. Якщо до них приєднаються ще й юридичні особи приватного права, то таке громадське об’єднання відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року називатиметься громадською спілкою. Особливості утворення, реєстрації, діяльності та припинення деяких громадських організацій в Україні визначаються спеціальними законами: «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» та ін.

Громадські організації діють із місцевим, всеукраїнським або міжнародним статусом. Громадська організація може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, але обов’язково підлягає державній реєстрації впродовж 60 днів від дня проведення установчих зборів. Прикметними рисами громадських організацій є їх добровільний, недержавний і неприбутковий характер. Засновниками громадської організації (крім молодіжної та дитячої) можуть бути повнолітні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а членами (учасниками) — особи, які досягли 14 років.

Мовою оригіналу

Закон України «Про громадські об'єднання», № 4572-VIприйнятий 22 березня 2012 року, редакція від 19.07.2017

Стаття 21. Права громадських об'єднань

1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право:

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя /.../.

На відміну від політичних партій, які змагаються за державну владу, за право формувати державну політику і здійснювати державну владу, громадські організації більш наближені до базових потреб населення, адже громадяни об’єднуються в їхніх лавах для реалізації і захисту своїх законних соціальних, економічних, професійних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів.

Додаткова інформація

Види громадських організацій:

1) за складом: професійні, жіночі, молодіжні, етнічні тощо;

2) за масштабом діяльності: місцеві (поширюються на відповідні адміністративно-територіальні одиниці), загальнодержавні (або всеукраїнські — діють на всій території України), міжнародні (їхня діяльність поширюється на територію України і хоча б ще однієї держави);

3) за членством: масові та елітарні;

4) за сферою діяльності: організації, що діють в економічній сфері та сфері трудових відносин (спілки споживачів, адвокатів, профспілки, кооперативна спілка); організації в соціальній сфері (об’єднання ветеранів, товариства інвалідів, благодійні організації); організації у сфері дозвілля і відпочинку (спортивні організації, спілки філателістів, книголюбів тощо); організації у сфері релігії, науки, культури (церкви, наукові асоціації, спілки письменників, художників, артистів тощо); організації в політичній сфері (екологічні рухи, організації по захисту прав жінок, національних меншин, за мир тощо).

В Україні зареєстровано близько 70 тис. громадських організацій, але нема статистики, скільки з них є активними і дієвими.

Для завершення теми:

Що таке політична партія, громадська організація?

Які функції мають політичні партії?

Які нормативно-правові акти визначають правовий статус політичних партій і громадських організацій?

Зіставте поняття політична партія та громадська організація, порівнюючи їх значення для демократії.

Наведіть приклади дієвих громадських організацій в Україні.

З'ясуйте, які політичні партії представлені у складі Верховної Ради України, за інформацією на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p fraction).