Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Народовладдя в Україні

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що являє собою механізм держави?

2. Що називають функціями держави?

ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: орган державної влади.

1. На яких засадах здійснюється державна влада в Україні

ЗАВДАННЯ 1. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтями Основного Закону України. Які принципи організації державної влади в них викладено?

ІЗ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 5. ... Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування...

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Україна є демократичною державою, відповідно, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Він може здійснювати її безпосередньо у визначених законом випадках, однак найчастіше влада реалізується через систему спеціально створених органів — органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Органи державної влади — організаційно відокремлені елементи механізму держави, які наділені визначеним законодавством обсягом повноважень із метою виконання функцій держави.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

ПРИГАДАЙТЕ! У якій правовій пам'ятці, створеній на українських землях, міститься принцип поділу влади на три гілки?

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Виконавча гілка влади представлена Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади. Повноваження центральних органів виконавчої влади поширюються на територію всієї держави, повноваження місцевих органів виконавчої влади — тільки на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Місцеві органи виконавчої влади представляють центральні органи виконавчої влади в регіонах.

Судова гілка влади представлена системою судів, найвищим із яких є Верховний Суд.

Особливим органом державної влади є Президент України, який є главою держави і не входить безпосередньо до жодної з гілок влади.

Основний Закон встановлює механізм стримувань і противаг, який унеможливлює захоплення влади однією з гілок влади або посадовою особою, запроваджує особливу процедуру призначення посадових осіб органів держави, забезпечує прозорість функціонування владних інститутів і можливість контролю за їх діяльністю.

У Конституції України передбачені такі інститути системи стримувань і противаг:

1) право «вето» Президента України на законопроєкт, прийнятий Верховною Радою України;

2) імпічмент Президента України з боку Верховної Ради України, що призводить до його усунення з посади;

3) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, яка має наслідком його відставку;

4) участь Верховної Ради України у формуванні Конституційного Суду України (призначення третини складу);

5) контроль Конституційного Суду України за відповідністю Конституції законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

6) парламентський контроль Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (омбудсменом) за дотриманням конституційних прав і свобод людини тощо.

2. Як здійснюється волевиявлення народу в Україні

Відповідно до Конституції України, тільки народ може довірити здійснювати владу обраним ним особам. Основний Закон визначає шляхи здійснення народом свого права на народовладдя: висловлювати свою волю, здійснювати владу безпосередньо (пряма демократія) або через своїх представників (представницька демократія).

Відповідно до статті 69 Конституції України, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Референдум — це спосіб прийняття громадянами шляхом голосування законів та інших рішень із найважливіших питань загальнодержавного або місцевого значення.

Проведення референдумів регламентується Конституцією України й Законом України «Про всеукраїнський референдум». Розрізняють всеукраїнський (загальнодержавний) референдум і місцевий референдум.

Право голосу на референдумі мають усі громадяни України, що досягли 18 років, крім осіб, що визнані судом недієздатними. Також проводяться консультативні опитування, що мають подібну до референдуму процедуру організації, але рішення таких опитувань не мають юридичного значення.

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими.

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України та Президентом України відповідно до їхніх повноважень. Крім цього, він може бути проголошений із народної ініціативи на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, що мають право голосу (якщо підписи щодо проведення референдуму зібрано не менш ніж у двох третинах областей, не менш як по 100 тисяч підписів у кожній). Лише на всеукраїнському референдумі вирішуються питання про зміну території України. Предметом Всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, питання загальнодержавного значення, про зміну території України, про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

На місцеві референдуми виносяться питання, що входять до відання місцевого самоврядування.

Вибори — це спосіб формування керівних органів держави та органів місцевого самоврядування. Виборчим правом вважають систему правових норм, що регулюють порядок формування виборних державних органів і здійснення виборцями своїх прав.

Шляхом виборів, зокрема, формуються парламент — Верховна Рада України, представницький орган Автономної Республіки Крим і представницькі органи місцевого самоврядування; заміщується пост Президента України та посади сільських, селищних, міських голів, старост. У демократичній державі з республіканською формою правління взагалі не може бути органів, які набували б владних повноважень в інший спосіб, ніж пряме чи опосередковане волевиявлення народу.

У Конституції України (стаття 71) закріплені основні принципи виборчого права: вибори до органів державної влади й місцевого самоврядування мають бути вільними й відбуватися на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Вільність виборів означає, що ніхто не має права чинити будь-який фізичний або психічний тиск на виборців.

Загальне виборче право передбачає, що кожний громадянин України, який досяг 18 років, має право голосу під час проведення виборів.

Виборче право поділяється на активне і пасивне. Активне виборче право означає право обирати, а також висувати кандидатів у Президенти України й депутати всіх рівнів. Пасивне виборче право означає право бути обраним на певну посаду. На відміну від активного виборчого права, воно має додаткові вікові вимоги до кандидатів (для народного депутата — досягнення 21 року, для Президента України — 35), а також вимоги щодо проживання в Україні протягом певного часу, володіння державною мовою та деякі інші.

Рівне виборче право передбачає, що кожний виборець може отримати однакову з іншими виборцями кількість бюлетенів для голосування незалежно від соціального, матеріального стану та будь-яких інших обставин.

Пряме виборче право означає, що кандидатів у депутати всіх рівнів в Україні, Президента України обирають безпосередньо виборці.

Таємне голосування передбачає, що ніхто не має права контролювати волевиявлення громадян. Своє право вони реалізують у спеціальних приміщеннях або кабінах, обладнаних для таємного голосування.

Питання організації та проведення виборів в нашій державі регулює Виборчий кодекс України.

Відповідно до Конституції в Україні проводяться такі типи виборів:

1) вибори Президента України;

2) вибори народних депутатів України;

3) місцеві вибори (вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вибори депутатів сільської, селищної, міської ради; вибори сільського, селищного, міського голови; вибори депутатів районної ради; вибори депутатів обласної ради; вибори депутатів районної у місті ради (у містах, де утворені районні у місті ради).

Вибори Президента України проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості, вибори народних депутатів — за пропорційною виборчою системою.

Вибори депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальних громад із кількістю виборців до 10 тис. осіб) та вибори сільського, селищного, міського (міста з кількістю виборців до 75 тис. осіб) проводяться за мажоритарною системою відносної більшості. Вибори міського голови (міста з кількістю виборців 75 тис. і більше осіб) проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад із кількістю виборців 10 тис. і більше) проводяться за системою пропорційного представництва.

Виборча система — це встановлений національним законодавством порядок організації і проведення виборів до представницьких органів державної влади, місцевого самоврядування і здійснення громадянами своїх виборчих прав.

ЗАВДАННЯ 2. Які засади виборчого процесу визначено Виборчим кодексом України? Порівняйте їх із принципами виборчого права, проголошеними Конституцією України. Зробіть висновок: як співвідносяться положення щодо виборів обох нормативних актів та чи не суперечать вони один одному?

ІЗ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 21. Основні засади виборчого процесу

1. Виборчий процес кожних виборів, передбачених цим Кодексом, здійснюється на засадах:

1) гарантії реалізації виборчих прав громадян, визначених Конституцією України та цим Кодексом;

2) дотримання основних принципів виборчого права, визначених Конституцією України та цим Кодексом;

3) законності та заборони протиправного втручання будь-кого у виборчий процес;

4) політичного плюралізму та багатопартійності;

5) публічності і відкритості виборчого процесу, усіх його процедур з урахуванням обмежень, встановлених законом, належного інформування виборців та інших суб'єктів виборчого процесу;

6) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і суб'єктів їх висування на відповідних виборах до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками яких є партії (організації партій);

7) неупередженості органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів, партій...

Пропорційна виборча система передбачає висування кандидатів до законодавчих і представницьких органів від партій списком. Кількість кандидатів, що проходять від партії, залежить від відсотка голосів, які вони набрали. Таким чином, голосують не за окремого кандидата, а за партію.

Мажоритарна виборча система — це порядок визначення результатів голосування, за якого обраним вважається кандидат, який отримав на виборах більшість (абсолютну чи відносну) голосів виборців. Відтак, мажоритарні системи можуть бути: відносної більшості — для перемоги на виборах необхідно набрати найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів; абсолютної більшості — обраним вважається той, за кого проголосувало більше ніж половина виборців.

Урегульовану правовими та іншими соціальними нормами діяльність органів, організацій, окремих громадян, їхніх колективів і груп із підготовки й проведення виборів називають виборчим процесом.

ВИСНОВКИ

• Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

• Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Із метою недопущення незаконного захоплення влади в Україні діє система стримувань і противаг.

• Безпосередньо владу народ здійснює через вибори та референдум. Вибори є способом формування виборних органів державної влади (Президент України, Верховна Рада України) та органів місцевого самоврядування. Референдум — це спосіб прийняття громадянами шляхом голосування законів та інших рішень із найважливіших питань загальнодержавного або місцевого значення.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «орган державної влади».

2. Які органи державної влади в Україні належать до законодавчої, виконавчої та судової гілок влади?

3. Доповніть схему «Форми здійснення народовладдя в Україні».

4. Попрацюйте із джерелом права. Заповніть таблицю «Типи виборів в Україні», спираючись на текст статей 74—76, 129, 133—136, 187, 192—194, 282 Виборчого кодексу України.

Тип виборів

Виборча система

Вимоги до кандидатів

Види виборів та строки їх проведення

Порядок оголошення результатів

Вибори Президента України

Вибори народних депутатів України

Місцеві вибори

5. Цікава ваша думка! Напишіть твір-роздум за темою «Поділ державної влади на гілки». У своїй роботі висвітліть такі питання: 1) Чому поділ влади на гілки вважається одним із базових принципів сучасної демократії? 2) Як і чому виник поділ державної влади на гілки? 3) Як цей принцип реалізується в Україні? 4) Чи означає поділ державної влади на гілки їх повне відокремлення? Чому?