Підручник з Біології і екології. 10 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення теми 3. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ

Таблиця 6. ТИПИ УСПАДКУВАННЯ

А. Залежно від локалізації генів

Ядерне успадкування

Успадкування за участі генів, розташованих у хромосомах ядра еукаріотів чи нуклеоїда прокаріотів

Цитоплазматичнеуспадкування

Успадкування ознак, гени яких розташовані в структурах цитоплазми (мітохондрій, пластид, плазмід)

Аутосомне успадкування

Успадкування за участі генів аутосом. Виокремлюють аутосомно-домінантний та аутосомно-рецесивний типи успадкування

Зчеплене успадкування

Успадкування, що здійснюється за участі генів, розташованих в одній хромосомі

Зчеплене зі статтю успадкування

Успадкування за участі генів статевих хромосом. Виокремлюють Х-зчеплений (домінантний і рецесивний), Y-зчеплений типи успадкування

Б. Залежно від кількості генів, що визначають певну ознаку

Моногенне

Тип успадкування, за якого спадкова ознака контролюється одним геном

Полігенне

Успадкування, за якого ознака контролюється декількома генами

В. Залежно від прояву ознак у гетерозигот

Успадкування з повним домінуванням

Успадкування, за якого один із алельних генів повністю пригнічує прояв іншого, внаслідок чого у гетерозиготних організмів виявляється лише один прояв ознаки (наприклад, забарвлення і форми насіння гороху)

Успадкування з неповним домінуванням

Успадкування, за якого домінантні алелі лише частково переважають над рецесивними, наслідком чого є поява проміжного прояву ознаки (наприклад, спадкування форми волосся у людини)

Таблиця 7. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ Й МІНЛИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ

Назва

Формулювання

Закон домінування (І закон Менделя)

При моногібридному схрещуванні батьківських особин, що відрізняються проявами однієї ознаки, у потомстві спостерігаються лише домінантні прояви ознаки, і усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипом

Закон розщеплення (ІІ закон Менделя)

При моногібридному схрещуванні двох гібридів першого покоління, які є гетерозиготами, у потомстві спостерігаються розщеплення за фенотипом 3 : 1 і за генотипом 1 : 2 : 1.

Закон незалежного успадкування ознак (ІІІ закон Менделя)

Кожна пара ознак успадковується незалежно від інших ознак

Закон чистоти гамет

Під час утворення статевих клітин у кожну гамету потрапляє лише один алель з кожної пари алельних генів

Закон зчепленого успадкування(закон Моргана)

Зчеплені гени, які локалізовані в одній хромосомі, успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу

Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості (закон Вавилова)

Генетично близькі види та роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою правильністю, що вивчивши ряд форм у межах одного виду чи роду, можна передбачити наявність форм із подібними поєднаннями ознак у межах близьких видів чи родів.

Самоконтроль знань

Тест 4. СПАДКОВІСТЬ ТА МІНЛИВІСТЬ

І. Завдання з вибором правильної відповіді (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1. Схрещування, за якого батьківські особини різняться різними станами двох ознак, називається

А моногібридним

Б дигібридним

В тригібридним

Г тетрагібридним

2. Укажіть об'єкт дослідження Т. Х. Моргана.

А муха-дрозофіла

Б горох посівний

В морська свинка

Г губка-бодяга

3. Сукупність усіх особин популяції називається

А генофондом

Б фенотипом

В генотипом

Г біотопом

4. Метод вивчення успадкування ознак, що полягає в схрещуванні організмів, які різняться певними станами ознак, називається

А біохімічним

Б гібридологічним

В генеалогічним

Г цитогенетичним

5. Модифікації — це

А спадкові зміни генетичного матеріалу

Б реакції на зміну умов середовища

В вікові зміни генотипу

Г неспадкові зміни генотипу

6. Укажіть роль мутацій для еволюції.

А пристосування до умов середовища

Б збільшення мінливості

В самовдосконалення організмів

Г зменшення мінливості

7. Укажіть розщеплення за фенотипом при моногібридному схрещуванні гетерозиготних батьківських особин.

А 3 : 1

Б 1 : 2 : 1

В 1 : 1

Г 9 : 3 : 3 : 1

8. Кросинговер — це

А обмін ділянками гомологічних хромосом

Б обмін ділянками негомологічних хромосом

В обмін ділянками аутосом

Г злиття хромосом

9. До хімічних мутагенів відносять

А віруси

Б температуру

В ультрафіолетові промені

Г алкалоїд колхіцин

10. У гарбуза білий колір плодів домінує над жовтим. Визначте колір у F1 при схрещуванні гомозиготних особин з білим і жовтим кольорами.

А усі білі

Б усі жовті

В 50 % — білі, 50 % — жовті

Г 75 % — білі, 50 % — жовті

11. Скільки алельних генів, що визначають групи крові системи АВ0, є в зрілій статевій клітині людини?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 6

12. Із запропонованих понять укажіть одне, зайве за значенням.

А генні мутації

Б хромосомні мутації

В соматичні мутації

Г геномні мутації