Фізика. Повторне видання. 8 клас. Сиротюк

Словник фізичних термінів

Акумулятор - це джерело струму періодичної дії, здатне нагромаджувати електричну енергію внаслідок пропускання крізь кислотний або лужний розчин електричного струму.

1 ампер (1 А) - сила струму, який, проходячи у двох паралельних прямолінійних нескінченної довжини тонких провідниках, що розміщені у вакуумі на відстані 1 м один від одного, спричиняє на кожній ділянці провідника завдовжки 1 м силу взаємодії 2 • 10-7 Н.

Амперметр - електровимірювальний прилад для вимірювання сили струму; в електричне коло вмикається послідовно. Шкали амперметрів можуть бути проградуйовані в амперах, міліамперах, мікроамперах.

Батарея - сукупність однакових приладів (гальванічних елементів, акумуляторів, термоелементів, конденсаторів), об’єднаних у певну систему для спільної дії.

Блискавка - явище виникнення короткочасного гігантського іскрового розряду в атмосфері (між хмарами або між хмарами і Землею).

Бурштин - викопна скам’яніла смола хвойних дерев, добрий ізолятор, дуже добре електризується.

1 ват (1 Вт) - одиниця потужності електричного струму, відповідає потужності струму силою 1 А при напрузі на кінцях провідника 1 В.

Ватметр - прилад для вимірювання потужності в електричному колі.

Випромінювання - вид теплообміну, який не потребує проміжного середовища між тілами і зумовлений випусканням і поглинанням ними теплового проміння.

Внутрішня енергія тіла - енергія руху та взаємодії між собою частинок, з яких складається тіло. Внутрішню енергію тіла можна змінити шляхом виконання роботи або теплообміну.

1 вольт (1 В) - одиниця електричної напруги, відповідає напрузі на кінцях провідника, при якій робота з переміщення електричного заряду один кулон (1 Кл) по цьому провіднику дорівнює одному джоулю (1 Дж).

Вольтметр - електровимірювальний прилад для вимірювання напруги між двома точками електричного кола; вмикається в коло паралельно ділянці, на якій вимірюється напруга.

Газовий розряд - процес проходження електричного струму крізь газ.

Гальванічний елемент - джерело струму, в якому енергія, що виділяється під час хімічної реакції, перетворюється безпосередньо в електричну.

Гальванометр - електровимірювальний високочутливий прилад для вимірювання малих струмів, напруг або кількості електрики.

Двигуни теплові - машини, у яких внутрішня енергія палива перетворюється в механічну енергію. До теплових двигунів належать: парова машина, двигун внутрішнього згоряння (карбюраторний, дизельний), парова та газова турбіни, реактивний двигун.

Джерело електричного струму - пристрій, у якому виконується робота з розділення позитивно і негативно заряджених частинок.

Діелектрик - речовина, що не проводить електричний струм.

Ебоніт - тверда гума, продукт вулканізації натуральних і синтетичних каучуків і значної домішки сірки. Характеризується високою міцністю під час розтягу, підвищеною твердістю, добрими електроізоляційними властивостями.

Електризація - фізичне явище, зумовлене існуванням, взаємодією та рухом електричних зарядів.

Електрична дуга - явище виникнення яскравого світного стовпа газу між двома вугільними електродами.

Електрична сила - сила, з якою електричне поле діє на електричні заряди, що перебувають у цьому полі.

Електричне поле - це особливий вид матерії, який відрізняється від речовини та існує навколо будь-яких заряджених тіл.

Електричний заряд - джерело електромагнітного поля; фізична властивість частинок або тіла.

Електричний струм - це впорядкований (напрямлений) рух заряджених частинок.

Електричний струм у металах (металевих провідниках) - це впорядкований рух електронів під дією електричного поля, яке створює джерело електричного струму.

Електричний струм у розчинах електролітів - це впорядкований рух йонів під дією електричного поля, яке створює джерело електричного струму.

Електроліз - процес виділення речовини на електродах під час проходження електричного струму крізь розчини або розплави електролітів.

Електроліт - речовина, яка під дією розчинника або нагрівання дисоціює (розпадається) на йони.

Електроскоп - прилад, за допомогою якого виявляють наелектризованість тіла.

Енергія - фізична величина, що визначає здатність тіл виконувати роботу. Одиницею енергії в СІ є один джоуль (1 Дж).

Закон Джоуля—Ленца: кількість теплоти, яка виділяється провідником зі струмом, визначається добутком квадрата сили струму, опору провідника й часу проходження струму.

Закон збереження електричного заряду: у замкнутій системі алгебраїчна сума зарядів усіх частинок залишається незмінною (сталою).

Закон збереження енергії: енергія не зникає та не створюється з нічого. Вона тільки перетворюється з одного виду в інший, при цьому повне значення її зберігається.

Закон Кулона: сила взаємодії між двома нерухомими точковими електричними зарядами прямо пропорційна добутку цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Іскровий розряд - розряд, який виникає за високої напруги між електродами в повітрі і має вигляд пучка яскравих зигзагоподібних смужок, що відгалужуються від тонкого каналу.

Калориметр - прилад для вимірювання кількості теплоти, яка виділяється або поглинається під час якого-небудь фізичного процесу.

Кипіння - інтенсивне випаровування рідини не тільки з її вільної поверхні, а й з усього об’єму всередину бульбашок пари, які при цьому виникають.

Кількість теплоти - міра внутрішньої енергії, переданої під час теплообміну від одного тіла до іншого без виконання роботи. Вона залежить від речовини, з якої виготовлено тіло, від маси цього тіла та різниці його кінцевої і початкової температур. Одиницею кількості теплоти, як і енергії, є один джоуль (1 Дж).

Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплового двигуна - відношення тієї частини енергії, яка затрачається на виконання корисної роботи тепловим двигуном, до всієї енергії, що виділяється внаслідок згоряння палива.

Конвекція - процес перенесення енергії струменями рідини або газу.

Конденсація пари - фізичний процес переходу речовини з газуватого стану (за температури конденсації) у рідкий внаслідок її охолодження.

Коронний розряд - розряд, світна ділянка якого нагадує корону, виникає за атмосферного тиску поблизу загострених частин провідника, що має великий електричний заряд.

Коротке замикання - з’єднання кінців ділянки кола провідником, опір якого дуже малий порівняно з опором ділянки кола.

Кристалізація - фізичний процес переходу речовини з рідкого стану (за температури кристалізації) у твердий внаслідок її охолодження.

Лампа розжарювання - джерело світла, у якому світло випромінює тугоплавкий провідник (вольфрам), розжарений електричним струмом.

Нагрівальний елемент - це провідник з великим опором, який здатний витримувати, не руйнуючись, нагрівання до високої температури (1000-1200 °С).

Напруга електрична - це фізична величина, що характеризує електричне поле, яке створює струм, визначається відношенням роботи струму на певній ділянці кола до електричного заряду, що пройшов по цій ділянці.

1 ом (1 Ом) - одиниця електричного опору, дорівнює опору такого провідника, у якому при напрузі на кінцях один вольт (1 В) сила струму дорівнює одному амперу (1 А).

Омметр - прилад для вимірювання електричного опору.

Опір електричний - фізична величина, що характеризує властивість провідника протидіяти напрямленому переміщенню зарядів, визначається відношенням напруги на кінцях провідника до сили струму в ньому.

Паралельне з’єднання провідників - це з’єднання споживачів електричної енергії (провідників), за якого виводи кожного з них приєднують до спільної для всіх пари затискачів (точок або вузлів кола).

Пароутворення - фізичний процес переходу речовини з рідкого стану в газуватий, для здійснення якого речовині потрібно надати певної кількості теплоти.

Питомий опір речовини - це фізична величина, що показує, який опір має виготовлений із цієї речовини провідник завдовжки 1 м і площею поперечного перерізу 1 м2.

Плавлення - фізичний процес переходу речовини з кристалічного (твердого) стану (за температури плавлення) в рідкий, який супроводжується поглинанням енергії.

Послідовне з’єднання провідників - це з’єднання споживачів електричної енергії (провідників) у колі по черзі один за одним без розгалужень проводів між ними.

Постійний струм - електричний струм, що не змінюється із часом ні за значенням, ні за напрямком.

Потужність електричного струму - фізична величина, що визначається відношенням роботи електричного струму на ділянці кола до часу проходження струму в цій ділянці.

Реостат - прилад для регулювання сили струму в електричному колі.

Робота електричного струму - фізична величина, що характеризує перетворення електричної енергії в інші види енергії.

Рух тепловий - безладний рух молекул і атомів, який визначає температуру тіла.

Сила струму - фізична величина, яка визначається відношенням електричного заряду, що пройшов крізь поперечний переріз провідника, до часу його проходження.

Силові лінії електричного поля - це лінії, напрямок яких у кожній точці поля збігається з напрямком сили, що діє з боку цього поля на розміщене в ньому заряджене тіло.

Схема електричного кола - креслення, на якому зображають способи з’єднання елементів електричного кола.

Температура тіла - фізична величина, що характеризує інтенсивність теплового руху молекул тіла і пропорційна середній кінетичній енергії хаотичного руху молекул тіла.

Теплообмін - процес зміни внутрішньої енергії тіл без виконання роботи над ними та без виконання роботи самими тілами.

Теплопровідність - передача тепла від більш нагрітої до менш нагрітої частини тіла внаслідок теплового руху та взаємодії частинок тіла.

Термометр - прилад для вимірювання температури шляхом його контакту з досліджуваним середовищем.

Точковий заряд - заряд, розподілений на тілі, розміри якого значно менші, ніж будь-які відстані між зарядженими тілами, що взаємодіють в умовах певної задачі.