Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

Словник термінів

Адсорбент — тверда речовина, поверхневий шар якої поглинає молекули, йони.

Адсорбція — явище поглинання молекул, йонів поверхневим шаром твердої речовини.

Акцептор електронної пари — частинка, яка приймає в порожню орбіталь електронну пару від іншої частинки.

Алотропія — явище утворення елементом кількох простих речовин.

Аморфна речовина — речовина, в якій найменші частинки розміщені хаотично.

Атом — найменша електронейтральна частинка речовини, яка складається із позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Атомна частка елемента — відношення кількості атомів елемента до кількості атомів усіх елементів у певному середовищі.

Відносний вихід продукту реакції — величина, яка характеризує повноту перебігу хімічної реакції або ступінь перетворення речовини на іншу.

Водневий зв'язок — електростатична взаємодія між молекулами за участю атомів Гідрогену.

Генетичні зв'язки — зв'язки між речовинами, які ґрунтуються на походженні речовин та їх хімічних властивостях.

Гідроліз солі — 1) реакція обміну між сіллю і водою; 2) реакція солі з водою з утворенням сполуки основного характеру і сполуки кислотного характеру.

Делокалізовані електрони — електрони, які хаотично рухаються в металі.

Добрива — речовини, які вносять у ґрунт для покращення розвитку рослин.

Донор електронної пари — частинка, яка надає електронну пару в порожню орбіталь іншої частинки.

Жорсткість води — властивість природної води, зумовлена наявністю в ній катіонів Кальцію і Магнію.

Ізотопи — атоми елемента з різною кількістю нейтронів.

Йонний зв'язок — зв'язок між протилежно зарядженими йонами.

Кисла сіль — продукт неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі багатоосновної кислоти на атоми (йони) металічного елемента або йони амонію.

Кислотні опади — атмосферні опади (дощ, сніг), які містять домішки кислот.

Ковалентний зв'язок — зв'язок між атомами, зумовлений існуванням спільних електронних пар.

Кристал — самоутворене тверде тіло, що має плоскі грані та прямі ребра.

Кристалічні ґратки — модель будови кристалічної речовини.

Макроелементи — хімічні елементи, необхідні рослинам у найбільшій кількості.

Металічний зв'язок — зв'язок між катіонами в металі, здійснюваний за допомогою делокалізованих електронів.

Необоротна реакція — 1) реакція, під час якої хімічного перетворення зазнає лише реагент (реагенти); 2) реакція, яка відбувається в одному напрямку.

Неполярний ковалентний зв'язок — ковалентний зв'язок, у якому одна чи кілька спільних електронних пар не зміщені в бік одного з атомів.

Нуклонне число — сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі.

Оборотна реакція — 1) реакція, під час якої хімічного перетворення зазнають і реагент (реагенти), і продукт (продукти); 2) реакція, яка одночасно відбувається в протилежних напрямках.

Орбіталь — частина простору атома, в якій перебування електрона є найбільш імовірним.

Основна сіль — продукт неповного заміщення гідроксид-іонів (гідроксильних груп) в основі або амфотерному гідроксиді на йони кислотного залишку.

Парниковий ефект — явище затримання частини теплоти на планеті вуглекислим газом та деякими іншими газами атмосфери.

Подвійний ковалентний зв'язок — зв'язок, утворений двома спільними електронними парами.

Полярний ковалентний зв'язок — ковалентний зв'язок, у якому одна чи кілька спільних електронних пар зміщені в бік одного з атомів.

Потрійний ковалентний зв'язок — зв'язок, утворений трьома спільними електронними парами.

Простий йон — йон, утворений одним хімічним елементом.

Простий ковалентний зв'язок — зв'язок, утворений однією спільною електронною парою.

Протонне число — кількість протонів в атомі.

Середня сіль — 1) продукт повного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на атоми (йони) металічного елемента або йони амонію; 2) продукт повного заміщення аніонів ОН- (гідроксогруп) в основі чи амфотерному гідроксиді на аніони кислотних залишків.

Сіль — йонна сполука, яка містить катіони, утворені металічним елементом, або катіони амонію та аніони кислотного залишку.

Складний йон — йон, утворений кількома хімічними елементами.

Формульна одиниця — атом, молекула, група атомів або йонів, відображені в хімічній формулі речовини.

Хімічна рівновага — стан суміші реагуючих речовин, для якого швидкості прямої та зворотної реакцій однакові.

Хімічне джерело струму — пристрій, який виробляє електричний струм унаслідок перебігу в ньому окисно-відновної реакції.

Хімічний елемент — вид атомів із певним зарядом ядра (протонним числом).

Якісна реакція — реакція, за зовнішнім ефектом якої виявляють певний йон або сполуку.

Періодична система хімічних елементів (довгий варіант)

Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді (при температурі 20—25 °С)

Умовні позначення:

«p» — розчинна речовина (розчинність понад 1 г речовини у 100 г води);

«м» — малорозчинна речовина (розчинність від 1 г до 0,001 г у 100 г води);

«н» — практично нерозчинна речовина (розчинність менше 0,001 г у 100 г води);

«—» — речовина не існує;

«#» — речовина існує, але реагує з водою (її розчинність визначити не можна).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст