Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 47. Як живе шкільна спільнота

Обговоріть у класі

Пригадайте, як навчалися діти в Афінах, Спарті й Римі. Чи можна назвати учнів та вчителів тих шкіл спільнотами? Чому? Що таке, на твою думку, шкільна спільнота?

Досліди

За дослідженнями вчених, учні та учениці шкіл, заснованих на добрих стосунках та спільності інтересів учнівства і вчительства, є більш мотивованими до навчання, успішніші в спілкуванні, менше порушують правила поведінки та уникають конфліктів. Як ти думаєш, чому?

1. Що розуміємо під шкільною спільнотою

Поміркуйте

Що таке шкільна спільнота й хто її складає?

Із виникненням шкіл в освітньому процесі завжди задіяні й взаємодіють учні та вчителі (викладачі). Однак у давнину в різних країнах їхні права й обов’язки були різними.

Нині в світі існують різні системи освіти й в школах по-різному регулюють відносини між учнями, вчителями й адміністрацією. В українській системі освіти поступово розбудовується шкільне життя, засноване на демократичних принципах. За цих умов шкільну спільноту мають відрізняти позитивні, партнерські відносини між учительством й учнівством, ефективна діяльність органів самоврядування, долучення батьків до життя школи. В шкільній спільноті панують добрі відносини між учителями і школярами та їхніми батьками, почуття залученості й турботи, гуртування навколо спільної мети, колективні зусилля щодо вирішення спільних справ.

На формування шкільної спільноти та відносини в ній впливають різні чинники — традиції регіону, звичаї сім’ї, освітні закони, дієвість органів місцевого самоврядування, форма здобуття освіти, яку обирають діти та їхні батьки або особи, які їх заміняють. В нашій державі можна вчитися очно чи дистанційно, проходити сімейне (домашнє) навчання чи екстернат34. Тож ступінь залученості до життя школи, активність учнівства й батьківства, міцність відносин між вчителями й учнями будуть різними.

34 Екстернат — індивідуальна форма навчання: здобувач засвоює освітню програму самостійно з подальшою проміжною та державною (підсумковою) атестацією в загальноосвітньому закладі, що має державну акредитацію

Досліди

На шальках зображених терезів опиши:

— ліворуч: що мені дає школа, клас;

— праворуч: що я даю школі, класу.

Поділись своїми міркуваннями з однокласниками й однокласницями. Чи виявили ви спільні ідеї?

2. Які правила і процедури існують у школі

Поміркуйте

Для чого потрібні правила в школі? Кого вони стосуються?

У різних куточках світу дітей навчали читанню, письму й рахунку ще за давніх цивілізацій. Пригадайте до прикладу появу шкіл у Стародавньому Китаї або Індії. А от європейська освіта бере свій початок із Стародавньої Греції. В добу античності здобуття освіти було спрямоване на те, щоб діти ставали гідними громадянами полісу, набували витривалості, сміливості, вміння опановувати собою — тобто рис вільної людини. Школи в давньому Римі були подібні давньогрецьким, однак там приділяли значну увагу спорту (зокрема, бігу, боротьбі, плаванню) для виховання вправних і сильних воїнів.

У давнину учні мали багато обов’язків щодо навчання й дисципліни. Наприклад, в Афінах учні жили й працювали в господарстві вчителя. Неслухняних, лінивих, недбалих учнів карали побиттям. А у давньому Римі до вчителів початкової школи ставилися зневажливо, бо ними зазвичай були вільновідпущені раби. В Афінах, Спарті та Римі в школах панувала строга дисципліна.

Із давніх часів здобуття освіти регулювалося правилами та процедурами35. Вони визначали, що мають робити вчителі, а що — учні, як проходитиме освітній процес, як зараховуватимуться його результати та інше.

35 Процедура — офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь

У школах нашої держави права та обов’язки учасників освітнього процесу (вчителів, учнів, адміністрації, батьків) визначають положення законодавства та Статуту освітнього закладу. Зокрема в Законі України «Про освіту» зазначено, що учні та учениці мають право на навчання, безпечні та нешкідливі умови навчання; вибір навчального закладу, форми навчання та позакласних занять; користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою школи; участь у олімпіадах, виставках, конкурсах та інші. А от обов’язками учнів і учениць є з-поміж інших дотримання моральних та етичних норм; глибоке оволодіння знаннями і практичними навичками; дотримання Статуту та Правил внутрішнього розпорядку освітнього закладу.

Досліди

Чому важливо, щоб в школі діяли правила? Які правила шкільного життя тобі відомі? Скориставшись інтернет-джерелами, дізнайся та запиши в зошит, якими є права й обов'язки учасників освітнього процесу: вчителів, учнів і батьків.

3. Для чого потрібна академічна доброчесність

Поміркуйте

Що таке академічна доброчесність? Де та як в школі слід її дотримуватися?

Учіння — справа непроста, вона потребує докладання чималих зусиль тих, хто навчаються, та дотримання певних правил. А ще в учінні важливими є моральні приписи. Переліки чеснот людини у різні історичні періоди різнилися. Донині — ще з доби античності та християнських традицій — пошановують правдивість, справедливість, толерантність, вірність, щирість, відданість обов’язку.

Однією з основ освітнього процесу нині є дотримання академічної доброчесності, яка стосується всіх, причетних до надання чи здобування освіти. Це дотримання певних моральних правил, наприклад, самостійне виконання завдань учнями, чесне здобування оцінок, посилання на джерела інформації при використання ідей, тверджень чи відомостей, повага до автора твору та авторського тексту, об’єктивне оцінювання результатів навчання вчителями тощо. Тож порушенням академічної доброчесності буде, приміром, плагіат або поширена серед низки учнів при створенні роботи дія «копіювати — вставити» (адже кожна думка, кожен текст, твір має свого автора, що передбачає повагу до нього) чи списування (пригадайте, що в школах у давні часи учнів навіть карали за це).

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та правил, визначених законом, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності для забезпечення довіри до результатів навчання та / або наукових (творчих) досягнень.

На академічній доброчесності ґрунтована взаємодія між усіма учасниками шкільної спільноти — вчителями, учнями, адміністрацією. Коли учні навіть не думатимуть копіювати чиїсь роботи чи фальсифікувати певні факти для полегшення свого життя, тоді й вчителі довірятимуть учням, а ті будуть впевнені в справедливій оцінці вчителем своїх знань і зусиль. Тож важливо вчитися опрацьовувати різнорідну інформацію, висловлювати й оформлювати власні думки та ідеї, показувати власну позицію та її аргументовано відстоювати, навіть долаючи труднощі.

Досліди

Чи прийнятною для тебе як учня/учениці є запропонована формула? Поясни її складники.

Моя формула успіху = знання + доброчесна поведінка

Перевір себе

  • 1. Хто складає шкільну спільноту?
  • 2. Які документи встановлюють основні права і обов'язки учнів шкіл України?
  • 3. Що таке академічна доброчесність?
  • 4. Які є приклади дотримання чи порушення академічної доброчесності?
  • 5. Чим шкільна спільнота відрізняється від інших спільнот?
  • 6. Чи важливо залунати до шкільного життя батьків учнів? Чому?
  • 7. Чому важливо впроваджувати принципи академічної доброчесності в життя школи?

Виконай завдання до параграфа у робочому зошиті

Оціни себе та своїх однокласників / однокласниць

http://inform1.yakistosviti.com.ua/istoriia/6-klas

А ще ти можеш

Якою є для тебе успішна школа? Чи обмежується, на твою думку, це означення лише успішністю учнів? Поясни.