Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Уміння навчатися

§ 14. Умови ефективного навчання. Індивідуальні особливості сприйняття та навчання

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

 • умови ефективного навчання;
 • процес сприйняття та засвоєння інформації.

Пригадайте!

Які умови допомагають вам досягти успіхів у навчанні, спорті й інших видах вашої діяльності?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте народну мудрість: «Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий»?

Про значення навчання. Кожна людина навчається протягом усього життя. Знання відкривають людині вікно у світ, дають можливість займатися улюбленою справою, допомагають досягти бажаного (мал. 37).

Мал. 37. Прагнення до знань — одна з основних рис людини

Останніми роками швидкими темпами розвиваються природничі науки, які мають практичне значення для життя людини, — географія, хімія, фізика, біологія. Крім того, людина живе в суспільстві й підкоряється його законам. Закони взаємин між людьми описують гуманітарні науки: література, суспільствознавство, правознавство, історія тощо. Ці знання часто бувають дуже корисними, вони допомагають людині в житті. У школі ви опановуєте основи всіх наук.

Напевно, немає учнів, які за час свого перебування в школі не запитували б себе: «Навіщо потрібно вчитися?» І відповідь на це запитання залежала від настрою, невдач або перемог (наприклад, на олімпіадах). Упродовж життя перед людиною постає безліч завдань. Вирішуючи їх так чи інакше, вона намагається здійснити мрію: навчитися керувати своїм життям. У наш час для цього треба опанувати систему найсучасніших знань у сферах фізичного й інтелектуального розвитку. Й основу цього розвитку людини закладено саме в школі. Адже щоденне навчання в школі, крім засвоєння знань із навчальних предметів, привчає до старанності, працьовитості, терпіння. А вчитися без праці й терпіння неможливо, це знає кожний.

Поміркуйте

Як ви розумієте вислів: «Освіченими можна вважати лише тих, кого навчили, як учитись і змінюватися»? (К. Роджерс, американський психолог).

Умови, що сприяють ефективному навчанню. Які умови ефективного навчання? Навчання — це важка праця, тому не секрет, що більше встигає й краще виконує завдання той, хто більше працює. Зазвичай учні, які добре навчаються в школі, мають багато інтересів (наприклад, займаються танцями, спортом, відвідують різні гуртки).

Працелюбність — одна з основних умов будь-якої діяльності, як і будь-якого успіху. Наступний крок — це мотивація. Мотивація змушує людину діяти. Як це стосується ефективного навчання? Для цього потрібно визначити мету, якої ви прагнете досягти, і шляхи її реалізації. Це особисте рішення, що потрібно прийняти. Мотивація — це ті чинники, які спонукають людину до діяльності. Джерелом мотивації є певна потреба щось мати, чимось оволодіти, чогось досягти. Від мотивації учня залежить глибина й міцність здобутих знань, бажання та здатність навчатися протягом усього життя, а отже, успішність людини в майбутньому. Однією з найважливіших якостей, що дають змогу добитися успіху в навчанні, є самодисципліна. Самодисципліна — це вироблена звичка тримати під контролем усі свої дії, дотримуватися встановлених правил. Ця звичка допомагає людині зосередитися на конкретній меті, усвідомити шляхи її досягнення. Крім того, самодисципліна робить ваше життя більш раціональним.

Мабуть, кожний/кожна з вас мріє мати хорошу професію, стати успішним/успішною, досягти чогось у житті. А для цього треба докласти неабияких зусиль. Для вас найголовніше завдання зараз — учитися. Вам потрібні міцні знання, щоб потім завдяки їм отримувати як моральне, так і матеріальне задоволення від життя. Адже освіта — це фундамент вашого майбутнього.

Я вважаю так. А ти?

Обговоріть у парах чинники, що впливають на мотивацію до навчання, і матеріал схеми 7. Визначте ті з них, які, на вашу думку, є важливими для вас, і ті, які вам потрібно розвивати.

Чинники, що впливають на мотивацію до навчання:

 • інтерес до предмета;
 • усвідомлення його корисності в майбутньому житті;
 • прагнення до успіху;
 • активна життєва позиція, позитивний настрій;
 • наполегливість і терпіння.

Схема 7

Пригадайте!

Якості людини — це ті її властивості, які виявляються по-різному, залежно від умов, ситуацій.

Які властивості та якості людини сприяють ефективному навчанню. Розглянемо основні властивості людини, які значною мірою впливають на її життєдіяльність і сприяють ефективному навчанню.

Здібності — це сукупність індивідуальних властивостей кожної людини, які необхідні для успішного виконання певних видів діяльності. Здібності до навчання потребують розвитку, вони виявляються тільки за умови прояву наполегливості й інтересу до справи, якою людина займається. Здібності реалізують функції відображення світу та регуляції поведінки: відчуття, сприйняття, пам’ять, увагу, мислення тощо.

Висловлюємо свою думку

Обговоріть схему 8 і висловте судження щодо того, які умови потрібні вам для реалізації окремих здібностей. Які перешкоди можливі на шляху їхнього розвитку?

Схема 8

Розрізняють загальні та спеціальні здібності: загальні — притаманні багатьом людям, спеціальні — це такі властивості, які дають змогу досягти високих результатів у якійсь діяльності. (Пригадайте вивчене раніше.)

Природні можливості розвитку здібностей кожної людини називають задатками. Індивідуальна своєрідність задатків людини характеризує її здатність до розвитку певних здібностей. Задатки розвиваються в процесі виховання, навчання та практичної діяльності.

Вродженою може бути схильність до успішного освоєння певної людської діяльності, тобто хороші задатки людини. Проте мати задатки — це не означає бути здатним до виконання певної діяльності. Це лише означає, що людина легко може освоїти певний вид діяльності й домогтися в ній значних успіхів.

Запам’ятайте!

Здібності (фізичні, розумові) — специфічні психофізичні властивості людини, що необхідні для успішного виконання одного або кількох видів діяльності та які визначають успіхи людини в цій діяльності.

Важливим фактором розвитку здібностей є інтерес людини до вивчення певної галузі.

На прояв і розвиток здібностей впливають:

 • любов до справи, пристрасна захопленість;
 • позитивне ставлення до обраної діяльності;
 • працьовитість, воля, рішучість, цілеспрямованість, висока працездатність.

На розвиток здібностей також впливають умови життя й діяльності людини, її психічні особливості.

Несприятливо впливає на розвиток здібностей надмірне розумове або фізичне перевантаження, що призводить до перевтоми, зниження рівня працездатності (мал. 38).

Мал. 38. Розумове перевантаження погіршує сприйняття інформації

Обдарованість — високий рівень задатків людини, вияв природних можливостей і здібностей, що значно перевищують середній рівень.

Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку, поєднанням уроджених і набутих якостей людини.

Розрізняють обдарованість музичну, поетичну, художню, артистичну, технічну, наукову (зокрема, математичну) тощо (мал. 39).

Мал. 39. Здібності до малювання — свідчення обдарованої особистості

Особливі здібності, що виявляються у творчому розв’язанні завдань, називають талантом, а людей, яким вони притаманні, — талановитими. Найвищий ступінь у розвитку здібностей — геніальність.

Схема 9

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Крапля камінь точить не силою, а частим падінням, так людина стає вченою не силою, а частим читанням»? (Овідій, давньоримський поет.)

Як вольові якості людини сприяють ефективному навчанню. До вольових якостей людини, що сприяють ефективному навчанню, належать воля, дисциплінованість, самовладання, рішучість, наполегливість тощо.

Воля — це здатність людини керувати своїми діями та вчинками. Вона виявляється в умінні подолати перешкоди, які виникли на шляху до досягнення мети, здатності підкоряти свої бажання вимогам обов’язку, умінні долати почуття невпевненості, сумнівів і страху.

Волю можна розвивати й виховувати. Щоб виховати волю, потрібно завжди виконувати прийняте рішення навіть у дрібницях, вимогливо ставитися до себе, критично оцінювати свої дії та вчинки, не чинити імпульсивних дій, переборювати такі недоліки, як невпевненість, запальність, недисциплінованість, нерішучість, легковажність, недбалість, боягузтво.

Дисциплінованість — це якість, яка забезпечує моральну спрямованість поведінки, що виявляється в здатності виконувати всі вимоги моралі й загальнолюдських правил, це готовність докласти всіх зусиль та енергії для своєчасного, точного, бездоганного виконання поставленого завдання.

Самовладання — уміння за будь-яких умов керувати своєю розумовою діяльністю, почуттями та вчинками. Це основа сміливості, подолання страху в критичній ситуації.

Рішучість — це здатність швидко оцінювати ситуацію, приймати рішення й без вагань виконувати їх.

Наполегливість — здатність довго та цілеспрямовано втілювати в життя прийняте рішення. Наполеглива особистість правильно оцінює обставини, виокремлює в них те, що допомагає досягненню мети. Наполегливість людини варто відрізняти від такої її риси, як упертість. Упертість — негативна людська риса, і треба вживати заходи для її усунення.

Терпіння — активне й цілеспрямоване подолання труднощів, уміння підтримувати шляхом допоміжного вольового зусилля інтенсивність роботи на заданому рівні за умов виникнення внутрішніх перешкод (наприклад, при втомі).

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи з умовними назвами «Воля», «Дисциплінованість», «Самовладання», «Рішучість», «Терпіння» та обговоріть, які вольові якості людини (подані вище) ви вважаєте найголовнішими для досягнення успіхів у навчанні. Рольова гра. Змоделюйте ситуацію, коли такі вольові якості не розвинені: а) у школяра, б) у студента.

Особливості сприйняття й навчання. Однією з особливостей психологічного процесу є відчуття. (Пригадайте вивчене раніше.)

Відчуття — це основа знань людини про навколишній світ. Це відображення властивостей предметів, що виникають у людини при безпосередній їхній дії на органи чуття людини. Відчуття має рефлекторний характер, фізіологічною основою якого є нервовий процес, що стимулюється дією того чи іншого подразника на адекватний аналізатор. Відображення дійсності розуміють як сприйняття.

Сприйняття — це відображення у свідомості людини предметів як цілісних образів при їхній безпосередній дії на органи чуття. Сприйняття залежить не тільки від інформації органів чуття, а й від настрою, очікувань, життєвого досвіду людини. Це активний процес, у якому задіяний минулий досвід, очікування, застереження, значущість для людини того, що вона сприймає. Інформація, яку сприймає людина, накладається на вже наявну в неї.

Сприйняття поділяють на види за кількома ознаками, а саме:

 • за провідним аналізатором (зорове, слухове, дотикове тощо);
 • за формою існування матерії (простір, час, рух);
 • за активністю (мимовільне й навмисне).

Фізіологічною основою сприйняття є складна аналітико-синтетична діяльність усієї кори головного мозку.

За допомогою сприйняття людина спроможна своєчасно виявити небезпечну ситуацію та адекватно відреагувати на неї. Важливе значення мають такі особливості сприйняття, як пороги зору та слуху, швидкість реагування на небезпеки, надійність сприйняття в умовах дефіциту часу, сприйняття простору тощо.

Сприйняття взагалі та здібності щодо сприйняття інформації мають суттєве значення для реалізації інших психічних процесів, особливо пам’яті.

Пам’ять — одна з найважливіших функцій людського мозку. Якщо сприйняття — це початковий етап пізнавального процесу, відображення об’єктивної реальності, що діє на органи чуття в певний час, то пам’ять — це відображення реальності, що діяла в минулому.

Пам’ять — це здатність людини фіксувати, зберігати та відтворювати інформацію, досвід (знання, навички, уміння, звички). Про індивідуальні особливості сприйняття й навчання ви дізнаєтесь у наступному параграфі.

Кроки до успіху

У підлітковому та юнацькому віці людина відкриває себе, реалізує реальні, ще не виявлені можливості. Ви вже знаєте, що в кожного з вас є свої індивідуальні та психологічні особливості — здібності, які відрізняють вас одне від одного. Здібності — це особливості людини, що є необхідною умовою для її успіху. Кожна людина має здібності до певного виду діяльності. Провідну роль у розвитку здібностей відіграють умови життя, прагнення до навчання, освіта та виховання. Здібності формуються й розвиваються в тій діяльності, у якій люди можуть їх застосувати. Людина, байдужа до будь-якої праці, бездіяльна, найчастіше не виявляє здібностей.

Одних тільки здібностей недостатньо, щоб досягти успіху. Потрібна щоденна наполеглива праця, рішучість, ініціативність, напруження сил. Багато хто вважає, що успішним людям усе дається легко й просто, без особливих зусиль. Однак це не так. Для досягнення своєї мети потрібні тривале, наполегливе навчання й велика копітка праця. Зазвичай запорукою успіху є віра у свої можливості, бажання перемагати в усіх справах, виняткова працездатність і працьовитість (мал. 40).

Мал. 40. Марко Топчій — український гітарист-віртуоз

Доведіть, що ви знаєте

 • 1. Яке значення в житті людини має навчання?
 • 2. Назвіть умови, що сприяють ефективному навчанню.
 • 3. Що таке задатки та здібності?

Домашнє завдання

Обговоріть із дорослими, думка яких для вас важлива, вивчене на уроці. Поцікавтесь у них, які вольові якості вам потрібно розвивати, щоб бути успішними в житті.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про умови ефективного навчання. Для цього скористайтеся порадами лікарів, психологів, науковою літературою.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.