Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Тема 2. Топографічні карти

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

  • уміти читати топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту та вміти ними користуватися;
  • навчитися описувати географічні об’єкти на карті, визначати напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати й висоту точок за топографічною картою.

§ 6. Топографічні карти

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Типи географічних карт за масштабом.
  • Що означає зорієнтуватися на місцевості?

Топографічна карта: її ознаки та номенклатура. Топографічні карти за змістом належать до загальногеографічних і відрізняються від інших карт насамперед масштабом і системою умовних знаків (мал. 13). Це детальні, однакові за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти. Вони відображають головні природні й соціально-економічні об’єкти: рельєф, водні об’єкти, споруди, рослинний світ, адміністративні кордони, населені пункти, промислові підприємства й сільськогосподарські угіддя, транспортні шляхи, різноманітну географічну інформацію. За допомогою цих карт можна прокласти оптимальний маршрут подорожі певною місцевістю, а також зорієнтуватися на ній.

Мал. 13. Топографічна карта

Топографічні карти поділяють на дві групи: топографічні великомасштабні з масштабом 1:100 000 і більше (1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5000) та оглядово-топографічні з масштабом від 1:200 000 до 1:1 000 000. Карти з масштабом 1:25 000, 1:10 000 та 1:5000 називають топографічними планами.

Топографічні карти, як й інші типи карт, можуть утворювати серію карт одного призначення (багатоаркушеві карти). Такі серії карт складаються з окремих аркушів, на яких відображено порівняно невелику територію. Кожен аркуш має вигляд трапеції та обмежений з півночі на південь частинами паралелей, а із заходу на схід - меридіанів.

Усі аркуші топографічних карт мають визначену систему позначень - номенклатуру. В основі поділу вітчизняних топографічних карт лежить міжнародна карта масштабу 1:1 000 000.

Межами будь-якого аркуша є меридіани на відстані 6° один від одного та паралелі на відстані 4°. Шестиградусні смуги, утворені меридіанами, називають колонами й позначають цифрами від 1 до 60 (усього 60 колон), рахують їх із заходу на схід, починаючи від 180° довготи. Чотириградусні смуги, утворені паралелями, називають рядами й позначають великими літерами латинського алфавіту, починаючи від екватора (23 ряди). Позначення (номенклатура) кожного аркуша складається з букви ряду та цифри колони, наприклад М-36.

Національне надбання

Топографічні роботи на території України проводилися ще за часів Київської держави. Підтвердженням цього є кам’яна плита, що знаходиться в Ермітажі. Її було знайдено поблизу Тамані. На ній був напис про те, що 1068 р. князь Гліб проміряв по льоду Керченську протоку, ширина якої від Тамані до Керчі становила 22,5 км.

Умовні знаки топографічних карт. Географічний зміст топографічних карт передається через топографічні умовні знаки. Це система графічних, кольорових, буквених і цифрових позначень різних об’єктів з їхніми кількісними та якісними характеристиками.

Рельєф на топографічних картах зображують горизонталями коричневого кольору. Ці лінії (ізолінії) з’єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. Їх проводять через певні проміжки по висоті (наприклад, через 5, 10 або 20 м). Що менша відстань між сусідніми горизонталями, то крутіший схил, і навпаки, що більша відстань між ними, то схил пологіший. Спеціальними знаками - бергштрихами - вказують напрямок, у якому знижується або підвищується схил. На горизонталях числами вказують абсолютну висоту.

Водні об’єкти зображують лініями синього кольору, а їхні площі - синім фоном. Цифрами позначають різні кількісні характеристики: глибину, ширину, швидкість течії, а стрілками - її напрямок.

Поширення рослинного покриву зображують зеленим кольором. Спеціальними знаками позначають дерева (породу, середню товщину й висоту), луки, чагарники.

Лініями різної товщини й кольору зображують транспортні шляхи: пішохідні, автомобільні, залізничні.

Відповідними умовними знаками на топографічній карті позначають населені пункти (міста, селища, села, хутори), промислові та сільськогосподарські підприємства, пам’ятки природи, об’єкти туризму та багато іншої інформації. Значення основних топографічних умовних знаків і пояснення до них ви знайдете у своєму географічному атласі.

ГОЛОВНЕ

• Топографічна карта - це загальногеографічна карта, що вирізняється серед інших карт масштабом і системою умовних знаків.

• Топографічні карти поділяють на дві групи: топографічні великомасштабні та оглядово-топографічні.

• Карти з масштабом 1:25 000, 1:10 000 та 1:5000 називаються топографічними планами.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Укажіть ознаки топографічної карти.
  • 2. Назвіть групи топографічних карт.
  • 3. За допомогою чого передається географічний зміст топографічних карт?
  • 4. Що таке бергштрихи?
  • 5. Складіть географічний опис місцевості, зображеної на мал. 13, зазначивши такі дані: тип рельєфу, населені пункти, шляхи сполучення, наявність насаджень.