Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Підручник містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою з географії для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі у підручнику розкриваються природні умови й ресурси України, закономірності поширення їх територією нашої країни, а також особливості населення України і світу.

Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних.

Вступ

§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

§ 2. Географічні відомості про Україну в минулому. Сучасні географічні дослідження

Розділ 1. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах. Навчальні карти й атласи. Геоінформаційні та навігаційні системи

§ 4. Елементи карти. Картографічні проекції

§ 5. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах. Класифікація карт

Тема 2. Топографічні карти

§ 6. Топографічні карти

§ 7. Читання та практичне використання топографічних карт

§ 8. Орієнтування на місцевості. Застосування топографічних карт

§ 9. Плани міст, схеми руху транспорту

Розділ 2. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 10. Політична карта світу, її елементи

§ 11. Географічне положення України. Державна територія та державні кордони України

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

§ 12. Територіальні зміни кордонів України в ХХ ст.

§ 13. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 14. Міжнародна система відліку часу

§ 15. Час в Україні

Розділ 3. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 16. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин

§ 17. Геологічна історія Землі. Основні тектонічні структури

§ 18. Геологічна будова. Вплив геологічної будови й тектоніки на діяльність людини

§ 19. Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини

§ 20. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини

§ 21. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання і видобування

§ 22. Мінеральні води та лікувальні грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 23. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхня — та їхня взаємодія

§ 24. Повітряні маси, що впливають на клімат України

§ 25. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження — та їхній розподіл на території України

§ 26. Регіональні відмінності клімату

§ 27. Сезонні погодні умови та явища. Метеорологічна служба. Кліматичні ресурси

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 28. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки

§ 29. Живлення і водний режим річок. Річковий стік і річкова долина

§ 30. Озера і лимани. Болота

§ 31. Водосховища та канали. Підземні води

§ 32. Водні ресурси України

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 33. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість

§ 34. Основні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення. Ґрунтові ресурси

Тема 5. Рослинність

§ 35. Різноманітність рослинності України, закономірності поширення рослинного покриву в Україні

Тема 6. Тваринний світ України

§ 36. Різноманітність тваринного світу України, закономірності його поширення

Тема 7. Ландшафти України

§ 37. Ландшафт як просторово-цілісна система

§ 38. Районування природних ландшафтів

§ 39. Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність

§ 40. Природні зони України. Зона мішаних лісів і широколистих лісів

§ 41. Лісостепова природна зона

§ 42. Степова природна зона

§ 43. Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їхньої зміни з висотою. Використання та охорона

§ 44. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їхньої зміни з висотою. Використання та охорона

§ 45. Природні умови та ресурси Чорного моря

§ 46. Природні умови та ресурси Азовського моря

Тема 8. Природокористування

§ 47. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

§ 48. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація

§ 49. Природно-заповідний фонд України. Моніторинг навколишнього середовища

Розділ 4. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

§ 50. Кількість населення у світі та в Україні. Природний рух населення

§ 51. Механічний рух населення. Статево-віковий склад населення світу та України

§ 52. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

Тема 2. Розселення

§ 53. Густота населення у світі та Україні

§ 54. Міські населені пункти в Україні та країнах світу. Міське населення

§ 55. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста

§ 56. Сільські населені пункти в Україні та країнах світу. Сільське населення

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 57. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни

§ 58. Національний склад населення України. Етнічні групи

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 59. Світові релігії. Релігійні вірування в Україні

Тема 5. Зайнятість населення у світі та в Україні

§ 60. Трудові ресурси. Економічно активне населення

§ 61. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

Розділ 5. Природа та населення свого адміністративного регіону

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

§ 62. Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій

Тема 2. Природа регіону

§ 63. Природні умови і ресурси області. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

Тема 3. Населення регіону

§ 64. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Зайнятість населенняПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.