Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Словник географічних термінів

А

Абсолютна висота місцевості - перевищення точки на земній поверхні відносно рівня моря, що приймають за нуль метрів.

Агрокліматичні ресурси - співвідношення тепла, вологи, світла, яке необхідне для вирощування сільськогосподарських культур, визначається географічним положенням території в межах кліматичних поясів і природних зон.

Азимут - кут на місцевості або на карті, що утворюється напрямком на північ і напрямком на певний пункт.

Амплітуда коливань температур - різниця між мінімальною й максимальною температурами повітря за певний проміжок часу (добу, місяць, рік тощо).

Антициклон - область підвищеного атмосферного тиску з максимальним тиском в центрі та низхідним рухом повітря. Вітри у антициклоні рухаються за годинниковою стрілкою у північній півкулі і проти годинникової стрілки - в південній.

Атмосферний фронт - перехідна зона між двома повітряними масами з відмінними фізичними властивостями (головним чином температурою та вологістю).

Б

Барометр - прилад для вимірювання атмосферного тиску.

Бентос - сукупність організмів, що населяють дно океанічних, морських і прісноводних водойм.

Бергштрихи - перпендикулярні до горизонталей невеликі штрихи (рисочки), які вказують напрямок зниження (падіння) схилу.

Біoлoгічні ресурси - сукупність генетичних ресурсів, організмів або їх частин, популяцій або будь-яких інших біотичних компонентів екосистем, які мають фактичну або потенційну користь чи цінність для людства.

Біосфера - оболонка земної кулі, в якій зосереджені живі організми.

В

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - показник макроекономічної статистики, який розраховується як сукупна вартість кінцевої продукції підприємств, галузей матеріального виробництва і сфери послуг, що розташовані на території країни.

Валовий національний продукт (ВНП) - макроекономічний показник, що характеризує дохід, який включає вартість товарів і послуг, вироблених національними суб'єктами (підприємствами, організаціями та приватними особами) за рік, незалежно від їх територіального місцезнаходження.

Відносна висота місцевості - висота однієї точки земної поверхні відносно іншої точки (різниця абсолютних висот цих точок), перевищення однієї точки на земній поверхні над іншою.

Відтворення населення - постійне оновлення поколінь населення в результаті народжуваності та смертності, а також міграції населення.

Вік - період від народження людини до певного моменту в її житті. В демографії під віком розуміють повну кількість років в останній день народження.

Вікова структура населення - розподіл населення за різними віковими групами (наприклад, 0-14 років, 15-59 років).

Внутрішня політика - політика, що проводиться в межах держави.

Г

Генералізація - процес відбору і узагальнення якісних та кількісних характеристик карти в картографії.

Географічна оболонка - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер: літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.

Географічний азимут - горизонтальний кут, який відраховують за годинниковою стрілкою від північного напряму географічного меридіана точки спостереження до заданого напряму від 0° до 360°.

Географічний простір - складний планетарний простір, що утворився внаслідок взаємодії космічних чинників із земними, який розвивається в часі і охоплює усі сфери географічної оболонки: літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу і соціосферу.

Географічні інформаційні системи (ГІС) - технології отримання, обробки, зберігання і розповсюдження інформації шляхом поєднання зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Географічні координати - величини, які визначають положення певної точки на місцевості (на плані чи на топографічній карті) відносно прийнятої системи координат.

Геологічне середовище людства - частина земної кори (гірські породи, ґрунти, донні відклади, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності людини.

Геополітика - мистецтво управління державою; політологічна концепція, що вбачає у політиці визначальну роль географічних факторів: просторове розташування країни, розмір території, наявність чи відсутність, обмеженість природних ресурсів, кількість населення.

Геосистеми - природні або соціально-економічні географічні утворення, системи різного рівня, що складаються з цілісної низки взаємопов'язаних, взаємодіючих компонентів. Найбільша планетарна геосистема - географічна оболонка.

Ґ

Ґрунт - природно-історичне тіло, що виникло у поверхневому шарі земної кори в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних чинників, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, які створюють сприятливі умови для росту і розвитку рослин.

Д

Деіндустріалізація - процес соціальних та економічних змін, викликаних зниженням або повним припиненням індустріальної активності у регіоні або країні, особливо у важкій промисловості.

Демографічна криза - різке погіршення розвитку народонаселення, зумовлене, зокрема, процесом депопуляції.

Демографічна політика - цілеспрямована діяльність державних та інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення.

Демографічна ситуація (демографічна обстановка) - це стан демографічних процесів, складу й розміщення населення на певний час (найчастіше рік) на певній території.

Демографічний перехід - історичний перехід від одного типу відтворення населення до іншого.

Демографічний прогноз - науково обґрунтоване передбачення майбутнього розвитку демографічних процесів і явищ з урахуванням сучасних і минулих тенденцій їх розвитку.

Депопуляція - систематичне зменшення кількості населення, зазвичай, внаслідок скорочення народжуваності до вкрай низького рівня.

Джентрифікація - реконструкція і оновлення будівель в раніше непривабливих частинах міста.

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) - спостереження поверхні Землі авіаційними і космічними засобами, оснащеними різноманітними видами знімальної апаратури.

Додана вартість - вартість, яка додається в процесі виробництва товарів до вартості сировини, матеріалів, палива на кожній стадії руху товарів від виробника до споживача.

Е

Екватор - паралель, проведена на однаковій відстані від полюсів.

Еміграція - виїзд громадян зі своєї країни в іншу країну на постійне проживання з політичних, економічних чи інших мотивів.

Ендеміки - види рослин і тварин, притаманні виключно конкретній території.

Епіцентр - місце на земній поверхні, що розташоване над вогнищем землетрусу, де його сила є максимальною.

Ерозія - процес руйнування гірських порід водяними потоками (водяна) або вітром (вітрова).

Етнічна структура населення - сукупність етносів на певній території.

Етнос - історично сформована на певній території стійка сукупність людей, яка володіє загальними рисами й стабільними особливостями культури, психологічним складом, а також усвідомленням своєї єдності та відмінності від інших подібних утворень (самосвідомістю).

Ефективність - відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання.

З

Зовнішньоекономічні зв’язки - сукупність напрямів, форм, методів і засобів торговельно-економічного, виробничого, науково-технічного, валютно-фінансового і кредитного співробітництва між країнами з метою раціонального використання міжнародного поділу праці.

Зовнішня політика - сукупність відносин держави з іншими державами світу та міжнародними організаціями.

Зовнішня торгiвля - одна з форм зовнішньоекономічної діяльності, яка включає експорт й імпорт товарів.

Зрошення - штучне зволоження ґрунту і поверхні рослин шляхом подавання води з водного джерела.

Зсув - сповзання мас гірських порід униз схилом під впливом сили тяжіння.

І

Імміграція - в'їзд у країну на тимчасове чи постійне проживання громадян інших держав.

Імпорт - ввезення в країну товарів, технологій, капіталів, отримання послуг виробничого або споживчого призначення, тимчасове ввезення товарів.

Інфляція - переповнення сфери обігу паперовими грошима внаслідок надмірного (порівняно з потребами в дійсних грошах - золота) їх випуску.

Інфраструктура - комплекс галузей національного господарства (сфери матеріального і нематеріального виробництва), які обслуговують промисловість і сільське господарство.

К

Карст - сукупність явищ, пов'язана з дією води на розчинні породи, яка призводить до утворення пустот різної форми та розмірів.

Картографія - наука, яка займається вивченням, розробкою і створенням географічних карт.

Клімат - багаторічний режим погоди, який базується на метеорологічних спостереженнях протягом декількох років.

Конкурентоспроможність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах. Розрізняють конкурентоспроможність товару, підприємства, галузі, країни, регіону тощо.

Конкурентні переваги - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості, або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

Конфесійна структура населення - сукупність релігій, які сповідує населення цієї території.

Л

Літосфера - верхня тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору й верхню частину мантії до шару астеносфери.

Літосферні плити - великі жорсткі блоки літосфери Землі, відокремлені одна від одної тектонічними розломами (швами) за осьовими лініями сейсмічних поясів Землі.

Льодовик - великі льодові маси, що сповзають схилами гір або гірськими долинами.

М

Магнітний азимут - горизонтальний кут, який відлічується за годинниковою стрілкою від північного напряму магнітного меридіана точки спостереження до заданого напряму від 0° до 360°.

Масштаб - відношення довжини відрізка на карті, плані або кресленні до відповідної йому реальної довжини на місцевості.

Міграційні процеси - процеси просторового переміщення людей між поселеннями, регіонами, країнами. У вузькому значенні - це сукупність переселень людей, пов'язаних зі зміною ними місця проживання на довготривалий строк.

Міграції - механічні переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди, на тривалий час або з регулярним поверненням до нього.

Міжнародна кооперація - взаємодія двох чи більше суб'єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, за якої здійснюється спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції або спеціалізації на окремих технологічних стадіях науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації програм господарської діяльності.

Міжнародна міграція - рух через кордони тих чи інших територій з метою постійного або тимчасового перебування на новому місці.

Міжнародні транспортні коридори - комплекс наземних та водних транспортних магістралей з відповідною інфраструктурою на визначеному напрямку, включаючи допоміжні споруди, під'їзні шляхи, прикордонні переходи, сервісні пункти, вантажні та пасажирські термінали.

Місцевий час - час меридіана цього місця, який визначається положенням Сонця.

Н

Навігаційні карти - картографічні зображення, призначені для забезпечення навігації: морського, річкового, повітряного, а в деяких випадках - наземного транспорту.

Нектон - сукупність активно плаваючих водних тварин, здатних самостійно протистояти течії й активно переміщуватися на великі відстані.

Низовина - рівнинна ділянка суходолу значної протяжності, яка розміщена на висоті до 200 м над рівнем моря.

О

Озеро - природне заглиблення на суходолі, заповнене водою.

Океан - найбільша частина Світового океану, обмежена материками.

Орбіта - шлях небесного тіла в космічному просторі.

Орієнтування на місцевості - визначення свого місця знаходження відносно сторін горизонту за допомогою компаса, карти або аерознімка.

П

Падіння річки - різниця висот рівнинної поверхні води річки у двох різних точках, розташованих на певній відстані по довжині річки; виражається в метрах. Різниця висот між витоком і гирлом називається повним падінням річки.

Погода - стан нижнього шару атмосфери в певній місцевості в конкретний час або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць).

Попит - платоспроможна потреба потенційних покупців, що виникає при наявності у них вільних коштів і бажання задовольнити свої потреби і запити придбанням конкретної послуги чи товару.

Політична географія - суспільно-географічна дисципліна, що займається вивченням територіальної (геопросторової) організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства.

Поxил річки - відношення падіння річки до її довжини, виражається у метрах на кілометр (м/км).

Пояси освітленості на Землі - ділянки земної поверхні, які обмежені тропіками і полярними колами. Різниця між ними полягає в умовах освітленості.

Поясний час - система відліку часу, заснована на розділенні поверхні Землі на 24 годинні пояси. У всіх пунктах в межах одного поясу в кожен момент час однаковий; в сусідніх поясах він відрізняється рівно на одну годину.

Працемісткість - показник, що характеризує витрати робочого часу на виробництво певної продукції або на виконання конкретної технологічної операції.

Прибутковість (рентабельність) - відносний показник економічної ефективності.

Природні зони - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вони є частиною природної країни і зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність).

Природний рух населення - динаміка народжень та смертей, які змінюють чисельність населення природним шляхом. Природний рух населення характеризується коефіцієнтом народжуваності, коефіцієнтом смертності та природним приростом населення.

Проекція - зображення об'єктів тривимірного простору на площині або іншій двовимірній поверхні.

Пропозиція - обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу.

Прямокутні координати - лінійні величини, що визначають положення точок на площині щодо двох взаємно перпендикулярних осей.

Р

Реіндустріалізація - відновлення промислового потенціалу; перехід від ранньоіндустріальної та індустріальної бази виробництва до його нових технологічних основ.

Рельєф - сукупність нерівностей поверхні суходолу, дна океанів і морів, різноманітних за обрисами, розмірами, походженням, будовою, віком та історією розвитку.

Ресурсозабезпеченість - співвідношення між розмірами запасів природних ресурсів і обсягами їх використання, що виражається кількістю років, на яку вистачить певного ресурсу, або його запасами із розрахунку на душу населення.

Ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі.

Роза вітрів - діаграма, яка показує повторюваність вітрів різних напрямків у цій місцевості (за місяць, сезон чи рік).

Розграфлення - поділ карти на окремі аркуші, зручні для користування.

С

Світосистема - результат глобальної геопросторової єдності в системі «людина - природа» та формування єдиного світового ринку; активізації міжнародних інвестиційних потоків і формування єдиного світового ринку капіталу та центрів фінансово-банківської діяльності; зростання ролі нових інформаційних технологій та розвитку науково-дослідних робіт.

Середній вік - характеристика вікової структури населення. Обчислюється як середня арифметична величина шляхом ділення загальної кількості людино-років (суми добутків значень віку на кількість населення у відповідному віці на загальну кількість населення).

Сім’я - базована на єдиній загальносімейній діяльності спільність людей, що пов'язана вузами шлюбу - батьківства - родинних стосунків.

Сила Коріоліса - одна з сил інерції, яка існує в системі відліку, що обертається, і виявляється при русі в напрямі під кутом до осі обертання.

Синоптичні карти - карти, на яких цифрами та символами нанесені результати метеорологічних спостережень у певний момент. Ці карти складаються для прогнозування погоди.

Система розселення - система населених пунктів певної території з різнобічними зв'язками між ними.

Собівартість продукції - грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції. Від собівартості продукції залежить кінцевий показник діяльності підприємств - прибутковість. Собівартість визначається як сума сукупних витрат, поділених на кількість виробленої продукції, тобто як середні витрати на одиницю продукції.

Соціальна структура населення - система різних видів спільнот (класових, майнових, професійних, територіальних) і стійких та впорядкованих зв'язків між ними.

Старіння населення - збільшення частки людей похилого віку (60 років і більше) у загальній кількості населення.

Статево-вікова піраміда - графічне зображення розподілу людей за віком та статтю. Це двостороння діаграма, на якій кількість людей кожної вікової групи (в розрізі статей) зображена горизонтальними смугами в одному масштабі.

Статево-вікова структура населення - абсолютна кількість або частка населення, яка припадає на кожну статево-вікову групу.

Субурбанізація - процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, унаслідок чого формуються міські агломерації. Є подальшим етапом урбанізації.

Суспільна географія - наука про загальні та специфічні закони та закономірності територіальної організації суспільства, механізми дії та форми вияву їх у територіальних суспільних системах, що функціонують у географічному просторі.

Т

Тектоніка - галузь геології, що вивчає структуру та рухи земної кори, форми залягання гірських порід, створені цими рухами, досліджує геологічну історію й закономірності розвитку тектонічних рухів.

Територіально-політичні системи - об’єктивно взаємопов’язані поєднання різноманітних елементів політичної сфери, що склалися на певній території у їх взаємодії між собою і з географічним простором.

Топографічна карта - докладна, єдина за змістом, оформленням і математичною основою географічна карта, на якій детально зображено невелику ділянку земної поверхні з природними, соціальними і економічними об'єктами місцевості із властивими їм якісними і кількісними характеристиками та особливостями розміщення.

Топографія - наукова дисципліна, що займається географічним вивченням місцевості з наступним створенням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків; розділ картографії.

У

Урбанізація - зростання значення міст в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням частки міського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

Ф

Фен - вітер, часто сильний і рвучкий, з високою температурою й низькою відносною вологістю повітря, що дме час від часу з гір у долини.

X

Холдинг - господарське об’єднання, яке складається з материнської компанії та контрольованих нею дочірніх компаній. Крім простих холдингів, що являють собою материнське товариство і одне або декілька контрольованих ним дочірніх товариств, існують і складніші холдингові структури, в яких дочірні товариства самі виступають як материнські компанії у відношенні до інших компаній.

Ц

Цивілізація - форма суспільного життя людей, якій властиве відтворення власної матеріальної та соціально-політичної структури відносин на основі пріоритету властивих їй духовних норм, цінностей, ідеалів і життєвих сенсів.

Циклон - атмосферний вихор з низьким тиском в центрі. Вітри в циклоні в північній півкулі дмуть проти годинникової стрілки, і в нижньому шарі відхиляються до центру, в південній півкулі - за годинниковою стрілкою.

Ш

Шлюб - форма відносин між чоловіком і жінкою, які санкціонуються та регулюються державою, церквою, суспільством загалом.

Шлюбність - процес утворення шлюбних пар у населення.

Шлюбно-сімейна структура населення - розподіл населення за шлюбним і сімейним станом.

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Організації, установи

1.

Державна служба статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua

2.

Організація Об'єднаних Націй (ООН)

http://www.un.org/en/index.html

3.

Представництво ООН в Україні

http://www.un.org.ua/ua/

4.

Фонд народонаселення ООН

http://www.unfpa.org/

5.

Фонд народонаселення ООН в Україні

https://ukraine.unfpa.org/

6.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

http://www.unhcr.org/

7.

Організація ООН з питань освіти, науки і культури

http://en.unesco.org/

8.

Міжнародна організація праці

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

9.

Представництво МОП в Україні

https://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/labour

10.

Міжнародна організація з міграції

http://www.iom.int/

11.

Статистична комісія ООН

http://unstats.un.org/unsd/default.htm

12.

Світовий банк

http://www.worldbank.org/

13.

Євростат

http://ec.europa.eu/eurostat

Статистичні матеріали, звіти

14.

Демографічний щорічник ООН

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm

15.

Звіт про світову урбанізацію

https://esa.un.org/unpd/wup/

16.

Звіт про світовий розвиток

http://www.hdr.undp.org/en

17.

Світова книга фактів

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html

18.

Результати Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р.

https://www.ukrcensus.gov.ua/

19.

Банк даних про населення України

http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp

20.

Населення України. Демографічний щорічник

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/

21.

Демоскоп

http://www.demoscope.ru/weekly

Політична карту світу

Природно-ресурсний потенціал світу

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст