Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Глобальна економіка

§ 22. Глобальна економіка

ПРИГАДАЙМО!

  • Що таке економіка країни?
  • У чому особливість секторальної моделі економіки?

• Що таке «глобальна економіка»? Світове господарство - це глобальна, складна і цілісна система, що включає в себе національні господарства країн та регіонів. У наш час світове господарство набуває нової якості - важливої форми і одночасно його новим етапом розвитку стає глобалізація. Починаючи з 80-х років ХХ століття відбувається перехід від типу економіки, у якій переважали національні економічні інтереси, до наступного типу - глобальної (наднаціональної) економіки. Для неї характерний високий рівень взаємозв'язків та взаємозалежності національних економік, переплетення господарських, фінансових та людських ресурсів. Мовиться про формування єдиної планетарної економіки, в основі якої лежать потужні інтеграційні процеси.

За визначенням експертів Міжнародного валютного фонду, феномен глобалізації є зростаючою економічною взаємозалежністю країн усього світу. Він є результатом зростаючого обсягу і різноманіття міжнародного переміщення товарів, послуг і світових потоків капіталу, а також завдяки все більш швидкому поширенню технологій. Основними чинниками процесу глобалізації економіки є поглиблення міжнародного поділу праці та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, при цьому зростає відкритість та взаємозалежність національних господарств. Загальносвітові економічні процеси стають переважаючими, а інноваційна підприємницька діяльність виходить на наднаціональний рівень. Сучасні світові економічні взаємовідносини виявляються в переході виробництва через національні кордони та інтеграції, призводячи до посилення взаємозв'язку окремих національних економік, формування глобальної економіки.

• Яка роль міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва у глобальній економіці? Важливу роль у глобальній економіці відіграють міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва. Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва - форми міжнародного розподілу праці, взаємопов'язаний процес спеціалізації країн, фірм, підприємств у виробництві окремих продуктів або їх частин з кооперуванням виробників для спільного випуску кінцевої продукції. Під міжнародною спеціалізацією виробництва розуміють концентрацію виробництва однорідної продукції в одній або кількох країнах з метою підвищення ефективності, зниження витрат виробництва і поліпшення якості продукції.

Ускладнення технології виробництва призвело до зростання числа деталей і вузлів, що використовують у готовій продукції. Із цим пов'язана спеціалізація підприємств різних країн світу на створенні часткових продуктів, оскільки виготовляти всі елементи на одному підприємстві і навіть в одній країні не завжди економічно доцільно. Часто застосовують технологічну спеціалізацію, що означає зосередження зусиль країн на виконанні окремих операцій з виготовлення готової продукції. Така спеціалізація дозволяє максимально використовувати умови виробництва, якими володіє та чи інша країна в межах міжнародного поділу праці. А міжнародне кооперування виробництва як форма поділу праці створює виробничі зв'язки між підприємствами різних країн. Сьогодні кооперування дозволяє скоротити витрати на виробництво і реалізацію продукції, а отже, і її ціну, підвищити ефективність і конкурентоспроможність.

• Як формується світовий ринок технологій? Прискорення економічного розвитку привело до утворення у другій половині XX ст. нового світового ринку - ринку технологій, що формується поряд зі світовими ринками товарів, праці й капіталу. Основою виникнення і функціонування цього ринку є технології, що розглядають як вагомий складник виробництва, а саме поняття «технологія» розуміють як сукупність науково-технічних знань, які можна використовувати у процесі виробництва товарів та послуг.

Фактично, світовий ринок технологій - це система економічних відносин у сфері обміну науково-технічними знаннями. На цьому ринку представлені державні установи, науково-дослідницькі та освітні заклади, промислові компанії, інноваційні фірми, учені та спеціалісти. На ньому пропонуються результати інтелектуальної діяльності, представлені у вигляді інформації, документації, знань, обладнання, інструментів, технологічних ліній, готових виробів або їхніх частин. Ринок технологій складається з окремих сегментів (мал. 22.1).

Мал. 22.1. Структура ринку технологій

Основною формою обміну науково-технічними досягненнями між країнами є ліцензійна торгівля. Ліцензія - це дозвіл продавця на використання іншою особою винаходу, технологій, виробничого досвіду, особливостей виробництва, торгових марок для виробництва певної продукції у визначений період за винагороду. Окремо виділяють патентні ліцензії - право на використання запатентованих винаходів. Патент - це документ, що засвідчує право винахідника на авторство та виключне право використання винаходу. Патентування сприяє захисту від «піратства» та недобросовісної конкуренції, що особливо актуально для ринків програмного забезпечення та використання фірмових назв та торговельних знаків. Провідні галузі виробництва ринку технологій - це електроніка та електротехніка, хімічна та нафтохімічна галузі, транспортне машинобудування, легка і харчова промисловість. Тому близько 90 % світового ринку технологій припадає на економічно розвинуті країни. Так, на США, Японію, Велику Британію, Німеччину і Францію припадають понад 60 % цього ринку.

• Яка роль ТНК та вільних економічних зон у формуванні глобальної економіки? Загальновизнано, що ТНК стали на сучасному етапі основною рушійною силою процесу формування глобальної економіки. Це означає, що панування декількох сотень найбільших ТНК визначає основні пропорції світового виробництва і збуту. Характерними ознаками ТНК є: значні масштаби діяльності, у яку задіяні практично всі країни світу; величезний матеріальний і фінансовий потенціал; міцні позиції у світовій економіці; територіальна і галузева різноманітність діяльності. ТНК відіграють важливу роль у розподілі світового виробничого потенціалу. Відзначається їх значних вплив і на міжнародну торгівлю. На сьогодні ТНК здійснюють близько половини світового зовнішньоторговельного обороту: на їхню частку припадає понад 80 % торгівлі високими технологіями. Утворюючи єдину мережу, транснаціональний капітал володіє однією третиною всіх виробничих фондів і виробляє майже половину світової продукції.

Загальносвітова потреба ефективного використання географічних та інших переваг певних територій призвела до створення в багатьох країнах вільних економічних зон. Це території, що мають особливий, більш пільговий, порівняно із загальноприйнятим для конкретної країни, режим господарської діяльності. З формуванням ВЕЗ (вільних економічних зон) відбувається зростання обсягів виробництва та його оновлення, що дає можливість виготовлення конкурентоспроможної продукції не тільки для внутрішніх ринків, але й на експорт. Також збільшуються обсяги виробництва, що сприяє виготовленню товарів, які раніше імпортувались, зростає й ВВП (валовий внутрішній продукт), а також створюються нові робочі місця і збільшується зайнятість, результатом чого є зростання доходів населення та надходження податків до бюджету. Усе це прискорює темпи економічного розвитку країни.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • для глобальної економіки характерний високий рівень взаємозв'язків та взаємозалежності національних економік, переплетення господарських, фінансових та людських ресурсів;
  • важливу роль у глобальній економіці відіграють міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва - форми міжнародного розподілу праці, взаємопов'язаний процес спеціалізації країн, фірм, підприємств у виробництві окремих продуктів або їх частин з кооперуванням виробників для спільного випуску продукції;
  • ТНК є основною рушійною силою процесу формування глобальної економіки.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. На сайті Українського інституту інтелектуальної власності знайдіть інформацію:

  • що таке винахід;
  • які права має власник патенту на винахід;
  • як отримати патент України на винахід.

2. На сайті Міністерства економічного розвитку України і торгівлі знайдіть брошуру «Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на 2017-2021». Використовуючи інформацію у ній, розгляньте структуру експорту товарів в Україні у 2017 році. Яке місце у структурі експорту займають галузі первинного, вторинного та третинного секторів економіки? Які країни є головними торговельними партнерами нашої країни?

3. Потужний розвиток світосистеми і глобалізаційні процеси на сучасному етапі зумовлені діяльністю ТНК, на які припадає понад 22 % світових продажів. Чистий прибуток кожної зі 100 найбільших ТНК можна співвіднести з річним бюджетом України. Продукція яких ТНК присутня на українському ринку? Чи користуєтеся ви товарами і послугами ТНК?