Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма

§ 50. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

Пригадайте, яким має бути раціональне використання природних ресурсів. Що таке аквакультура? Що таке біопаливо? Як його отримують? Які населені пункти називають мегаполісами? Які можливі причини поступових змін клімату у наші дні?

Ви вже знаєте, що подальший розвиток суспільства неможливий без екологізації усіх галузей діяльності людини: наукових досліджень, економіки, освіти, суспільного життя. Ви також ознайомилися з різноманітними концепціями та програмами, спрямованими на збереження біорізноманіття, захист навколишнього природного середовища від забруднення тощо. З другої половини XX сторіччя постала проблема створення всеосяжної концепції, яка б ураховувала як проблеми погіршення стану навколишнього природного середовища, так і проблеми економічного та соціального розвитку суспільства.

У 1992 році конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро закріпила 27 принципів охорони довкілля у контексті сталого розвитку. У 2012 році відбулася конференція ООН зі сталого розвитку; її підсумковий документ, ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН, мав назву «Майбутнє, якого ми прагнемо».

Запам'ятаємо

Сталий, або збалансований, розвиток (англ. sustainable development) - це процес економічних і соціальних змін суспільства, за якого встановлюється баланс між використанням природних ресурсів, необхідними для задоволення його сучасних потреб, і врахуванням інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхнє право на безпечне та здорове суспільство та задоволення власних потреб. Інакше кажучи, сучасне суспільство несе відповідальність за те, у якому стані залишить після себе довкілля і природні ресурси наступним поколінням.

Концепцію сталого розвитку розробила Міжнародна комісія ООН з навколишнього середовища та розвитку. Її очолила відома норвезька громадська діячка та політеса Гру Харлем Брунтланн. Саме пані Г.Х. Брунтланн сформулювала поняття «сталий розвиток». У 1987 році комісія видала доповідь «Наше спільне майбутнє» (її також називають «Доповіддю Брунтланн»), присвячену пошуку оптимального шляху сталого розвитку. Того самого року цю доповідь було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН. Очолювана Г.Х. Брунтланн комісія визнала, що екологічні проблеми сьогодення мають не локальний, а глобальний характер.

Мал. 50.1. Складові Концепції сталого (збалансованого) розвитку природи і суспільства

Сучасний рівень соціально-економічного розвитку потребує взаємоузгодженості світового співробітництва у дотриманні стандартів якості довкілля. Тому Концепція сталого розвитку орієнтує всі країни на реалізацію екологічно спрямованих заходів щодо структурної перебудови національної економіки (енергетики, транспорту, промислового виробництва, сільського господарства) і міжнародних економічних відносин, на екологізацію всіх видів життєдіяльності суспільства. У Концепції є три основні складові (мал. 50.1).

1 січня 2016 р. офіційно вступили в силу 17 цілей у галузі стійкого розвитку. Їх було викладено в Порядку денному в галузі стійкого розвитку на період до 2030 р., який ухвалили лідери держав світу на саміті ООН (2015).

Завдання. Об’єднайтеся в групи. Проаналізуйте наведені цілі стійкого розвитку людства. За допомогою інтернет-джерел розкрийте їхній зміст. Під час дискусії наведіть приклади реалізації цілей Концепції сталого (збалансованого) розвитку в Україні. Запропонуйте заходи і засоби для ефективнішої їх реалізації. Розв’язання яких проблем щодо стійкого розвитку найактуальніше для України? (Зібрану інформацію використайте під час виконання Практичної роботи 3.)

Цікаво знати

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, з 2014 по 2019 рік використання відновлюваної енергії у світі має зрости до 40 %. Зокрема, лише в Німеччині в 2018 р. майже 38 % електроенергії було отримано з відновлюваних джерел (мал. 50.2).

Мал. 50.2. Джерела відновлюваної енергії (завдання: уважно розгляньте малюнок і схарактеризуйте джерела відновлюваної енергії, які на ньому зображені. Назвіть позитивні та негативні моменти у застосуванні зображених на малюнку джерел енергії; запропонуйте ще приклади таких джерел)

Отже, ресурси біосфери як глобальної екосистеми, навіть відновні, обмежені, а населення нашої планети та його матеріальні потреби зростають досить високими темпами, у вигляді геометричної прогресії. Тому сталий (збалансований) розвиток людства можливий лише за умови гармонізації відносин людського суспільства та природи, тобто такого стану біосфери, який В.І. Вернадський називав ноосферою.

Ключові терміни та поняття

сталий (збалансований) розвиток.

Перевірте здобуті знання

1. Схарактеризуйте сталий (збалансований) розвиток. 2. Які цілі реалізації Концепції сталого (збалансованого) розвитку? 3. Яка роль учення В.І. Вернадського у створенні та реалізації Концепції сталого (збалансованого) розвитку?

Поміркуйте

Чому пріоритетною ціллю Концепції сталого (збалансованого) розвитку зазначена повсюдна ліквідація бідності в усіх її формах?