Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма

Підручник формує в учнів природничо-наукову компетентність за допомогою засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їхній розвиток і взаємодію, здатність адаптовуватись. Розширено інформацію про профілактику неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань, докладно висвітлено сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні, шляхи їх подолання, а також визначено основні напрями реалізації біологічної безпеки. Підручник сприяє формуванню дослідницької компетентності учнів, що полягає у здатності до пошуку та засвоєння нових знань, набутті нових умінь і навичок, організації навчального процесу через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками.

Тема 5. Адаптації

§ 1. Адаптації як універсальна властивість біологічних систем

§ 2. Принцип єдності організмів і середовища їхнього мешкання

§ 3. Закономірності формування адаптацій та їхні властивості

§ 4. Властивості адаптацій. Адаптивні стратегії організмів

§ 5. Формування адаптацій на молекулярному рівні організації

§ 6. Формування адаптацій на клітинному рівні організації

§ 7. Формування адаптацій на організмовому рівні організації

§ 8. Особливості формування адаптацій у людини

§ 9. Формування адаптацій на популяційно‑видовому рівні організації

§ 10. Екологічна ніша. Екологічно пластичні та екологічно непластичні види

§ 11. Формування адаптацій на екосистемному рівні. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію

§ 12. Симбіоз та його форми

§ 13. Організм як середовище мешкання. Адаптації організмів до паразитичного способу життя

§ 14. Адаптації організмів до умов водного середовища мешкання

§ 15. Наземно-повітряне середовище та адаптації до нього організмів

§ 16. Адаптації організмів до ґрунтового середовища. Формування життєвих форм організмів як результат адаптацій до певного середовища мешкання

§ 17. Адаптивні ритми біологічних систем різного рівня організації

Практична робота 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

§ 18. Принципи і складові здорового способу життя

§ 19. Безпека і статева культура. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом

§ 20. Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, тютюнокуріння та наркотиків

§ 21. Імунна система людини, особливості її функціонування

§ 22. Імунокорекція та імунотерапія

§ 23. Вплив навколишнього середовища та стресових факторів на здоров’я людини

§ 24. Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини

Практична робота 2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Тема 7. Екологія

§ 25. Екологія: предмет досліджень, завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками

§ 26. Основні методи екологічних досліджень

§ 27. Екологічні фактори та їхня класифікація

§ 28. Закономірності впливу екологічних факторів на організми та їхні угруповання

§ 29. Популяції та їхні характеристики

§ 30. Особливості структури популяцій: просторова, вікова, статева

§ 31. Особливості структури популяцій: етологічна, генетична

§ 32. Чисельність популяцій та механізми її регуляції

§ 33. Біогеоценоз та його структура

§ 34. Взаємозв’язки організмів у біогеоценозах

§ 35. Перетворення енергії в біогеоценозах

§ 36. Продуктивність екосистем різного типу. Агроценози

§ 37. Властивості біогеоценозів. Сукцесії

§ 38. Учення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу

Тема 8. Сталий розвиток і раціональне природокористування

§ 39. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

§ 40. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та для здоров’я людини. Забруднення механічне та фізичне

§ 41. Хімічне та біологічне забруднення довкілля

§ 42. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля

§ 43. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона

§ 44. Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм

§ 45. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки

§ 46. Антропічний вплив на біорізноманіття

§ 47. Шляхи збереження сучасного біорізноманіття

§ 48. Екологічна політика в Україні

§ 49. Червона та Зелена книги України. Природно-заповідний фонд України

§ 50. Концепція сталого розвитку та її значення

Практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, біотехнології та медицині

§ 51. Поступ біології у сільському господарстві: позитивні та негативні наслідки «Зеленої революції»

§ 52. Селекція організмів: основні положення та завдання

§ 53. Основні методи селекції організмів: штучний добір і гібридизація

§ 54. Селекція організмів: у пошуках генетичного різноманіття

§ 55. Збільшення генетичного різноманіття під час селекційної роботи

§ 56. Особливості селекції рослин і тварин

§ 57. Біотехнологія, селекція та генна інженерія мікроорганізмів

§ 58. Біотехнологія та генна інженерія рослин

§ 59. Біотехнологія та генна інженерія тварин

§ 60. Досягнення молекулярної біології та генетики у медицині: генна інженерія людини

§ 61. Досягнення молекулярної біології та генетики у медицині: генетичні основи персоналізованої медицини

§ 62. Проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту

Роль біології та екології у розв’язанні сучасних глобальних проблем людстваПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.