Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська

ПІДСУМКИ

Ви на порозі дорослого життя та вибору професії. Перш, ніж зробити відповідальний крок, перевірте, чи можете ви:

назвати s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі; найпоширеніші в природі металічні й неметалічні елементи; представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою;

пояснити валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному й збудженому станах атомів; відмінності в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію; між аморфними й кристалічними речовинами; уплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги, на гідроліз солей; принцип дії гальванічного елемента; суть явищ алотропії та адсорбції; відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою; антропогенні й природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів;

навести приклади s-, p-, d-елементів; речовин з різними видами хімічного зв’язку; аморфних і кристалічних речовин; необоротних і оборотних хімічних реакцій; алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору; сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак); взаємозв’язків між речовинами; застосування хімічних сполук у різних галузях та в повсякденному житті;

скласти електронні та графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів, атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів в основному й збудженому станах, з урахуванням принципу «мінімальної енергії»; рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію і заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами та солями в розчинах); окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) у реакціях з воднем і металами; відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів; реакцій, які характеризують особливості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами); реакцій, які характеризують хімічні властивості та добування основних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію та Цинку), середніх і кислих солей; реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю; рівняння реакцій гідролізу солей; план дослідження;

схарактеризувати суть хімічної рівноваги, гідролізу солей; метали і неметали, їхні фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів); застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної й концентрованої сульфатної кислот; застосування гідроксидів Натрію і Кальцію; поширення солей у природі;

розрізнити необоротні й оборотні хімічні реакції;

установити види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами; експериментально генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами; генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук;

дотримуватися правил безпеки під час виконання хімічних дослідів; правил утилізації відпрацьованих гальванічних елементів;

експериментально визначити pH середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

обчислити за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку обґрунтувати вибраний спосіб розв’язування;

добрати умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

проаналізувати відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів; і розтлумачити результати досліджень; види твердості води та запропонувати безпечні способи її усунення в побуті;

провести якісні реакції й визначити в розчинах йони: Феруму(ІІ), Феруму(ІІІ), осадженням їх лугами, Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іони;

порівняти можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що розташовані в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів; фізичні та хімічні властивості металів (алюміній і залізо) і неметалів, оксидів металічних і неметалічних елементів; особливості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; основ (гідроксидів Натрію і Кальцію);

дослідити якісний склад солей; адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських засобів;

обґрунтувати періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів; значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах; уплив гідролізу солей на pH ґрунтів; значення алотропних перетворень; причини існування кислотних і лужних ґрунтів;

довести практичну значущість явища адсорбції, металів і неметалів та сполук металічних і неметалічних елементів; уплив твердої води на побутові прилади і комунікації;

усвідомити значення нової філософії в хімії та власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства; причиново-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність; право на власний вибір і прийняття рішення; відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

зробити висновки на основі спостережень;

спрогнозувати фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей; можливість реакції гідролізу солей; pH середовища водних розчинів солей та кислотних і лужних ґрунтів;

оцінити на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів; негативний уплив на довкілля відпрацьованих гальванічних елементів; біологічне значення металічних (Кальцію, Калію, Натрію, Магнію, Феруму) і неметалічних (Оксигену, Нітрогену, Карбону, Фосфору, галогенів) елементів; найважливіших представників основних класів неорганічних сполук; значення хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем;

популяризувати хімічні знання;

критично поставитися до хімічної інформації з різних джерел;

висловити судження щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей ще не відкритих елементів; залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями; про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами; щодо біологічної ролі озону і його застосування, екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру; кислотних дощів, парникового ефекту, нераціонального використання мінеральних добрив; щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини; про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

демонструвати власне ставлення до природи як найвищої цінності.

Якщо так, щиро вітаємо вас, випускники та випускниці!

Якщо ж ви виявили прогалини у своїх знаннях та вміннях, не засмучуйтеся, бо найліпший учитель - життя. Навчайтеся впродовж нього! Щасти вам!

Авторки