Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська

Підручник побудовано на основі системно-діяльнісного підходу, що забезпечує різноманітність організаційних форм роботи з урахуванням індивідуальних можливостей кожного учня й учениці, зростання їхнього творчого потенціалу, пізнавальних мотивів, гарантує досягнення очікуваних результатів навчання. Використано компетентнісний підхід у навчанні хімії в закладах загальної середньої освіти, реалізовано наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність». Значну увагу приділено розв'язуванню розрахункових задач і навчальному хімічному експерименту, зокрема з використанням засобів ужиткової хімії.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 1. Принцип «мінімальної енергії». Електронні формули атомів s-, p-, d-елементів та їхні графічні варіанти

§ 2. Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів другого і третього періодів

§ 3. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

Тема 2. Хімічний зв’язок та будова речовини

§ 4. Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку

§ 5. Йонний зв’язок

§ 6. Водневий зв’язок

§ 7. Металічний зв’язок

§ 8. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Тема 3. Хімічні реакції

§ 9. Необоротні та оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє

§ 10. Гідроліз солей

§ 11. Про гідроліз докладніше

§ 12. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму

§ 13. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

Тема 4. Неорганічні речовини та їхні властивості

§ 14. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято в надлишку

§ 15. Максим Рильський (1895—1964)

§ 16. Фізичні властивості неметалів. Алотропія

§ 17. Фізичні властивості та алотропія Карбону, Сульфуру, Фосфору

§ 18. Явище адсорбції

§ 19. Окисні та відновні властивості неметалів

§ 20. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їхнє застосування

§ 21. Оксиди неметалічних елементів, їхній уміст в атмосфері. Кислотні дощі

§ 22. Кислоти

§ 23. Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів, зумовлені їхньою будовою

§ 24. Алюміній та залізо: фізичні й хімічні властивості

§ 25. Застосування металів та їхніх сплавів

§ 26. Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію та Кальцію

§ 27. Солі, їхня поширеність у природі. Середні та кислі солі

§ 28. Поняття про твердість (жорсткість) води та способи її усунення

§ 29. Силікатні матеріали

§ 30. Мінеральні добрива

§ 31. Поняття про кислі та лужні ґрунти

§ 32. Якісні реакції на деякі йони

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

§ 33. Біологічне значення металічних елементів

§ 34. Біологічне значення неметалічних елементів

§ 35. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Тема 5. Хімія і прогрес людства

§ 36. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій

§ 37. Роль хімії в розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем

§ 38. Роль хімії в розв’язуванні екологічної проблеми. «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією

Підсумки

Додаток

Відповіді. Тест-контроль