Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська

Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Увага! Для ліпшого спостереження використовуйте чорно-білий екран. Якщо досліди виконуєте в пробірках, беріть по 5—6 крапель розчинів реагентів, якщо в заглибинах пластини — удвічі менше.

Обладнання: штатив з пробірками або пластина із заглибинами, скляні або пластмасові палички та піпетки, тримач для пробірок, нагрівальний прилад, чорно-білий екран.

Реактиви: мідь, залізо, цинк, хлоридна кислота, розбавлена сульфатна кислота, розчини натрій гідроксиду або калій гідроксиду, аргентум(І) нітрату, барій хлориду, натрій ортофосфату, натрій карбонату.

Пригадайте та неухильно виконуйте

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ОБЛАДНАННЯМ І РЕАКТИВАМИ

Завдання. Здійсніть перетворення за наведеними схемами1:

1 Які саме перетворення здійснити, вам порадить учитель або вчителька хімії.

Опишіть спостереження, складіть відповідні хімічні рівняння, проаналізуйте їх з погляду електролітичної дисоціації та окиснення-відновлення.

Проектуймо! Творімо!

  • 7. Штучні алмази в техніці.
  • 8. Раціональне використання добрив і проблема охорони довкілля.
  • 9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.
  • 10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.
  • 11. Кислотні дощі.
  • 12. Дослідження pH ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.
  • 13. Властивості та застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних елементів, солей амонію.
  • 14. Усунення тимчасової й постійної твердості води.

Тест-контроль

1. Назви лише неметалічних елементів наведено в рядку

А Гідроген, Нітроген, Оксиген

Б Бор, Алюміній, Силіцій

В Натрій, Арсен, Сульфур

Г Кальцій, Телур, Бром

2. Укажіть алотропну модифікацію неметалічного елемента, яку використовують як провідник електричного струму.

А білий фосфор

Б червоний фосфор

В алмаз

Г графіт

3. У якій частині періодичної системи розташовані неметалічні елементи?

А лівій верхній

Б правій нижній

В правій верхній

Г лівій нижній

4. Електронної конфігурації яких хімічних елементів набувають атоми неметалічних елементів, приєднавши електрони?

А інертних

Б лужних

В галогенів

Г металічних

5. Найпоширенішими хімічними елементами в земній корі є

А Оксиген, Силіцій

Б Гідроген, Гелій

В Нітроген, Оксиген

Г Карбон, Гідроген

6. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Озон і кисень - алотропні видозміни Оксигену.

II. Уміст озону в атмосфері більший за вміст азоту.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

7. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Сірка складається із циклічних молекул S8, що мають форму корони.

II. Ромбічна сірка за нагрівання перетворюється на моноклінну сірку.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

8. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Хімічна активність білого фосфору менша за хімічну активність червоного.

II. Червоний фосфор - полімерна сполука складної будови.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

9. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Адсорбція - явище поглинання речовини з газуватого середовища чи розчину поверхневим шаром рідини або твердого тіла.

II. Адсорбційні явища зрідка трапляються в живій і неживій природі.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

10. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. У реакціях з металами неметали є окисниками.

II. У реакціях з оксидами металічних елементів деякі неметали виявляють відновні властивості.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

11. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Розчинення амоніаку у воді супроводжується появою в розчині гідроксид-іонів.

II. Амоніак використовують як холодоагент у холодильних установках.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

12. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. У найпростіших летких бінарних сполуках кількість атомів Гідрогену навколо атома неметалічного елемента дорівнює різниці між числом 8 і номером групи періодичної системи.

II. Амоніак реагує з гідроген хлоридом.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

13. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Продукт реакції кислотного оксиду з водою - кислота.

II. Леткі кислотні оксиди під час сплавляння витісняють із солей нелеткі оксиди.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

14. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Нітратна кислота є окисником лише за катіонами Гідрогену.

II. Сульфатна кислота є окисником і за катіонами Гідрогену, і за атомами Сульфуру.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

15. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Золото - найлегкоплавкіший метал.

II. Натрій має високу твердість.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

16. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Натрій гідроксид та кальцій гідроксид реагують з амфотерними гідроксидами.

II. Цинк гідроксид та алюміній гідроксид - амфотерні.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

17. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Кислі солі є продуктами повного заміщення атомів Гідрогену в молекулах багатоосновних кислот на катіони металічного елемента.

II. Кислі та середні солі здатні до взаємоперетворень.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

18. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Карбонатну твердість зумовлено вмістом у воді йонів Са2+, Mg2+, SO2-4, NO-3 ,Сl-.

II. Некарбонатну твердість зумовлено вмістом у воді йонів Са2+, Mg2+, НСО-3.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

19. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Карбонатну твердість можна усунути лише реагентним способом.

II. Некарбонатну твердість можна усунути лише кип’ятінням.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

20. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Калійна селітра є комплексним добривом.

II. Натрієва селітра є простим добривом.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

21. Проаналізуйте наведені далі твердження.

I. Використання натрій нітрату як добрива призводить до нагромадження в ґрунті йонів ОН-.

II. Можна одночасно вапнувати ґрунт гашеним вапном та вносити в нього аміачні форми азотних добрив.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише перше

Б правильне лише друге

В обидва правильні

Г немає правильних

22. Установіть відповідність між йонами та реактивами для їхнього визначення:

1 Fe2+

2 Ba2+

3 PO3-4

4 SiO2-3

A SO2-4

Б ОН-

В H+

Г Ag+

Д Cl-