Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Міжнародна міграція робочої сили

1. Рееміграція — це

А виїзд іммігрантів із країни імміграції

Б переселення громадян до іншої країни на постійне або тривале тимчасове проживання

В в'їзд громадян однієї країни до іншої на постійне або тривале тимчасове проживання

Г переміщення громадян через кордон у пошуках роботи

2. Урядам країн, що розвиваються, вигідно стимулювати еміграцію, тому що

А емігранти повертаються, збагатившись знаннями й капіталом

Б емігранти знижують рівень безробіття в країні

В емігранти переказують трансферти на батьківщину й матеріально забезпечують свої родини

Г усі відповіді правильні

3. До країн найбільшої імміграції на сучасному етапі належать

А японія, Пакистан, Тайвань, Південна Корея

Б Кувейт, ПАР

В Німеччина, Австралія, США

Г країни латинської Америки

4. Прямим інструментом еміграційної політики держави є

А надання пільг за валютними вкладами

Б митна політика, що передбачає пільги для реемігрантів

В заборона на виїзд певних категорій працівників

Г валютна та банківська політика, орієнтована на заохочення валютних переказів із-за кордону

5. Кількісне квотування імміграції робочої сили — це

А внесення до державного бюджету певних платежів

Б визначення кількості іммігрантів

В інвестування у створення певної кількості робочих місць

Г обмеження особистого характеру

6. Для країни — експортера робочої сили характерні такі позитивні риси

А сприяння зменшенню безробіття, зменшення витрат на соціальні потреби населення

Б зниження технологічного потенціалу країни, її наукового та культурного рівня через відплив кваліфікованої робочої сили

В скорочення кількості населення, масовий відплив інтелектуальних кадрів

Г економія витрат на освітню сферу

7. Обсяг валової міграції — це

А сума імміграції з країни й еміграції в країну

Б зовнішні міграції трудових ресурсів, що спрямовані за межі країни

В процес повернення емігрантів на батьківщину

Г різниця імміграції з країни й еміграції в країну

8. Методи регулювання міжнародної міграції робочої сили поділяються на такі групи

А внутрішні та зовнішні

Б адміністративно-правові та економічні

В національні та регіональні

Г державні та приватні

9. Для країни — імпортера робочої сили характерні такі негативні риси

А поповнення бюджету країни за рахунок грошей, які переказують трансфертами

Б зниження технологічного потенціалу країни, її наукового та культурного рівнів через відплив кваліфікованої робочої сили

В збільшення безробіття, зниження рівня заробітної плати, соціальна напруженість і міжнаціональна ворожнеча

Г економія витрат на освітню сферу

10. До заходів стимулювання виїзду іммігрантів із країни належить

А розробка штрафних санкцій для країн — експортерів робочої сили

Б надання матеріальної допомоги особам, які бажають виїхати; професійне навчання іммігрантів

В приховування осіб, які володіють унікальними знаннями

Г створення фондів допомоги безробітним

11. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Міграція робочої сили

2 імміграція

3 Еміграція

4 Рееміграція

А Повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання

Б Міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів

В Виїзд працездатного населення з певної країни за її межі

Г В'їзд працездатного населення в певну країну

Д Переселення працездатного населення з одних держав в інші терміном понад рік

12. Установіть відповідність між видами міграції та їхніми визначеннями.

1 Маятникова

2 Нелегальна

3 Примусова

4 Тимчасова

А Повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання

Б Самовільний перетин населенням кордонів країни всупереч законодавству

В Виселення громадян зі своєї країни на основі рішення судових організацій

Г регулярні поїздки населення з однієї країни до іншої (як правило, прикордонної) на роботу й назад

Д Робота за кордоном протягом певного обмеженого часу з подальшим поверненням на батьківщину або переїздом до іншої країни