Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 39. Держава в системі економічного кругообігу. Невдачі (обмеження) уряду

Раціональне державне регулювання економіки не суперечить механізму її ринкового регулювання та не підміняє його, а свідомо використовує його регулюючий потенціал, надає ринковим регуляторам здатність більш цілеспрямовано й ефективно впливати на економічний розвиток. Державне регулювання економіки — це суб'єктивний чинник економіки, тому його ефективність обумовлена тим, якою мірою держава в процесі виконання своїх регулюючих функцій враховує об'єктивні економічні закони.

У реальній практиці не існує чистого ринку, а є змішана економіка, де поряд із суб'єктами приватного сектору економіки велику координуючу роль відіграє держава. Тому за сучасних умов модель економічного кругообігу обов'язково містить державу в особі уряду.

У моделі економічного кругообігу уряд виконує три функції:

1. Уряд здійснює на ринках ресурсів, товарів та послуг державні закупівлі ресурсів і продуктів і внаслідок цього несе відповідні витрати, які впливають на сукупні витрати економіки. Про це свідчать відповідні потоки: 1 — державні закупівлі ресурсів на ринку ресурсів; 2 — державні закупівлі товарів і послуг на ринку товарів і послуг; 3 та 4 — відповідні державні витрати на ресурси та продукцію (мал. 2). Причому, купуючи ресурси або товари та послуги, уряд виступає як споживач.

Мал. 2. Уряд у системі економічного кругообігу

2. Уряд надає підприємствам і домогосподарствам суспільні блага, пов'язані з утриманням бюджетної сфери (освіта, наука, культура, медицина, національна армія, поліція тощо). Це відображають горизонтальні потоки 5 та 6, які поєднують уряд із суб'єктами приватного сектору економіки. Такі потоки характеризують уряд як виробника.

3. Для здійснення своїх витрат уряд формує державні доходи за рахунок збирання податків: прибутковий податок із громадян, податки на прибуток підприємств, продуктові (непрямі) податки тощо. Це все є валові податки. Проте поряд із цим уряд має справу зі «зворотними податками». До них належать трансфертні платежі (пенсії, стипендії, виплати з безробіття та страхування, дотації, субсидії). Валові податки без урахування трансфертних платежів є чистими податками. Чисті податки показано потоками 7 та 8. Такі потоки характеризують державу як власника, що втручається в господарську діяльність, координує її заради досягнення добробуту населення.

Саме чисті податки характеризують реальну величину доходів, які уряд може використати для закупівлі ресурсів і продуктів на відповідних ринках. Зазначимо, що трансфертні платежі не впливають на купівельну спроможність уряду (урядовий попит), а є інструментом перерозподілу доходів (ресурсів і продуктів) між окремими суб'єктами приватного сектору економіки.

Уряд також є активним учасником фінансового ринку. Це пояснюється тим, що він не завжди може збалансувати свій бюджет. Дефіцит державного бюджету покривається за рахунок позичок на фінансовому ринку. Позички держава здійснює через продаж державних облігацій та інших цінних паперів як фінансовим посередникам, так і безпосередньо домашнім господарствам, підприємствам. Отже, державні закупівлі товарів і послуг залежать не лише від доходів уряду, але й від його позичок у суб'єктів приватного сектору економіки.

Ця модель означає, що домогосподарства й підприємства взаємодіють не лише між собою, а й з урядом, від заходів якого теж залежить рівновага в економіці. Змінюючи всі визначені вище потоки, уряд може впливати на параметри економічної рівноваги.

Проте поряд із провалами ринку існують і невдачі (обмеження) уряду. Спеціалісти з питань державного регулювання економіки виділяють чотири основні причини систематичних невдач держави в досягненні загальної ефективності економіки:

  • обмеженість інформації уряду;
  • обмежені можливості урядового контролю за наслідками діяльності уряду;
  • обмеженість впливу уряду на бюрократичні установи;
  • обмеження, зумовлені політичними процесами.

Обмеженість інформації обумовлюється тим, що наслідки багатьох видів діяльності органів законодавчої та виконавчої влади є складними, взаємопов'язаними та важкопрогнозованими. Так, розв'язуючи проблему будівництва високоякісного дорогого житла, як правило, поза увагою залишається будівництво дешевого житла.

Обмежений контроль за поведінкою конкретних ринків проявляється в тому, що в умовах демократизації уряд не спроможний контролювати наслідки своїх рішень і дій на місцях. Так, приймаючи постанову про заборону підвищення цін на житлово-комунальні, транспортні послуги за умови заборгованості з виплати заробітної плати й пенсій, уряд не в змозі проконтролювати дотримання цієї постанови та забезпечити певний рівень якості послуг.

Обмежений вплив на бюрократію означає, що Верховна Рада України, державні та місцеві законодавчі органи приймають законодавчі акти та доручають їх практичне втілення певній державній установі, яка належить до виконавчої влади. Ця установа розробляє детальні правила, інструкції, закладаючи в них бюрократичні перешкоди й цим спотворюючи реальні наміри законодавчої влади. У багатьох випадках неспроможність втілити наміри є не навмисною спробою, а результатом неоднозначності підходів до розв'язання поставлених завдань.

Існує ще одна проблема, яка полягає в забезпеченні чесної та ефективної роботи працівників над реалізацією законів і стосується їхнього стимулювання. Це обмеження, зумовлені політичними процесами, які полягають у тому, що під впливом певних виборців, груп спеціальних інтересів, політичних маніпуляцій державні органи здатні застосовувати неадекватні методи регулювання й тим самим проводити неефективну політику.

Однією з ознак демократичної держави у світі, яка нівелює невдачі уряду, є наявність громадянського суспільства. Громадянське суспільство — це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян (мал. 3).

Мал. 3. Громадянське суспільство України

Мал. 4. Електронні послуги, розроблені профільними міністерствами, Державним агентством із питань електронного урядування та експертами Програми EGAP

Потужний прогрес цифрових технологій вносить фундаментальні зміни в усі аспекти життя уряду й суспільства. Для забезпечення ефективної роботи уряду розвивається електронне урядування, тобто е-урядування. Воно покращує ефективність внутрішніх процесів, а також сприяє якісній взаємодії держави з громадянами й бізнесом. Це робить державне управління ефективним, адже на заміну паперам і державним службовцям приходять оптимізація процесів, взаємодія електронних реєстрів тощо. У результаті цього держава заощаджує фінансові та людські ресурси, скорочується час на обробку звернень і вироблення рішень. Більше того, електронні послуги роблять взаємодію пересічних громадян і бізнесменів із державою швидкою, прозорою та ефективною. Немає контактів із чиновниками — немає корупційних ризиків. Крім того, потрібні послуги можна отримати з дому чи офісу в режимі онлайн — це, звісно, відбувається швидше за особисті візити та набагато зручніше. інформатизація процесів також зводить нанівець допущення помилок, спричинених людським чинником (мал. 4).

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Використовуючи схему економічного кругообігу за участю уряду, визначте, які потоки будуть задіяні, якщо: 1) уряд намагається збільшити випуск товарів і послуг та зайнятість населення; 2) уряд намагається збільшити випуск суспільних благ і скоротити випуск індивідуальних товарів; 3) уряд намагається перерозподілити доходи від економічних суб'єктів із високими доходами до домашніх господарств із низькими доходами.

Розв'язання.

1) із метою збільшення випуску товарів і послуг та зайнятості населення уряд збільшив би потоки державних видатків на ринок ресурсів (потік 3) і ринок товарів та послуг (потік 4) (мал. 2, c. 138). Цього ж ефекту можна було б досягти, задіявши потоки чистих податків (потоки 7 і 8), зменшивши податковий тягар на економічних суб'єктів.

2) Для збільшення випуску суспільних благ і скорочення випуску індивідуальних товарів уряд має збільшити потоки 5 та 6 і водночас потік податків із доходів фірм (потік 8).

3) Щоб досягти перерозподілу доходів від економічних суб'єктів із високими доходами до домашніх господарств із низькими доходами, уряд збільшив би податки, які сплачують домогосподарства з високими доходами, та зменшив би податки, які сплачують домогосподарства з низькими доходами.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Охарактеризуйте участь уряду як власника, споживача й виробника в економічному кругообігу.
  • 2. Визначте, чи правильними є твердження. Обґрунтуйте свою відповідь.
  • 1) В умовах глобалізації роль держави в економічному розвитку не зменшується, а змінюються лише пріоритети та механізми державного втручання.
  • 2) Друга половина XX ст. продемонструвала обмеженість державних заходів у сфері сприяння економічному розвитку.
  • 3) Щоб активізувати діяльність підприємств, уряд збільшує потік чистих податків, який іде від фірм до уряду.
  • 3. Дізнайтеся, із якими можливостями системи електронного урядування знайомі ваші близькі.