Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Роль уряду в регулюванні національної економіки

1. Провали ринку виникають унаслідок

А існування зовнішніх ефектів

Б недосконалої конкуренції

В незацікавленості приватного сектору у виробництві суспільних товарів

Г усі відповіді правильні

2. Основоположником теорії державного регулювання економіки вважають

А А. Сміта

Б Дж. М. Кейнса

В К. Маркса

Г Д. Рікардо

3. Державне регулювання економіки потрібне

А у разі недоліків у ціновій системі

Б у разі природної монополії

В у разі ринкової монополії

Г за наявності директивного планування

4. Що з переліченого НЕ є суспільним благом?

А оборона країни

Б боротьба з інфекційними захворюваннями

В електроенергія

Г світлофори

5. Суспільні блага відрізняються від індивідуальних тим, що

А до них можна застосувати принцип виключення

Б вони є подільними

В їх легко продати індивідуальним покупцям

Г вони є неподільними, неконкурентними, невиключними

6. Що з переліченого НЕ є важливою економічною функцією держави?

А створення правової бази економіки

Б розв'язання основних проблем організації економіки

В захист конкуренції

Г стабілізація національної економіки

7. Недоліки держави — це

А неефективне використання ресурсів унаслідок політики уряду

Б використання адміністративних методів регулювання економіки

В поділ гілок влади на законодавчу, виконавчу, судову

Г збільшення державного сектору в економіці

8. Якщо виробництво деякого товару супроводжується негативним зовнішнім ефектом, то приватний сектор виробляє

А надто багато цього товару за надто низькою ціною

Б надто багато цього товару за надто високою ціною

В надто мало цього товару за надто низькою ціною

Г надто мало цього товару за надто високою ціною

9. До методів прямого державного регулювання економіки НЕ належить

А державне цільове фінансування

Б надання пільг у кредитуванні

В надання цільових дотацій

Г встановлення квот на виробництво

10. Основними напрямками державного антимонопольного регулювання є

А демонополізація економіки

Б державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства

В захист і сприяння розвитку економічної конкуренції

Г усі відповіді правильні

11. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Зовнішні ефекти

2 Суспільні блага

3 Принцип виключення

4 Принцип подільності

А Товари та послуги, до яких не можна застосувати принцип виключення

Б Суперництво між споживачами блага за його використання

В Позбавлення тих осіб, що не сплатили за благо, користування вигодами, які забезпечує це благо

Г Вигоди або втрати від виробництва або споживання, які отримують або несуть ті, хто їх не виробляє й не купує

Д Можливість продати благо окремому покупцеві

12. Установіть відповідність між подіями та відповідними потоками у схемі економічного кругообігу за участю уряду.

1 Уряд вводить дотацію виробникам ліків для щеплення проти вірусних інфекцій

2 Уряд збільшує виплати з безробіття

3 Уряд купує необхідні матеріали для ремонту доріг

4 Уряд виділив кошти на придбання меблів для дитячих будинків

А Потік від уряду на ринок товарів і послуг

Б Потік від уряду на ринок ресурсів

В Потік від уряду до домогосподарств

Г Потік від уряду до фірм

Д Потік від ринку ресурсів до уряду