Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 18. Бізнес-планування підприємницької діяльності

Для ефективного управління та планування підприємницької діяльності, пошуку майбутніх партнерів та інвесторів, отримання від банку кредиту на підприємстві складається бізнес-план.

Бізнес-план — документ, який допомагає підприємцям подати задуманий проект у визначеній формі відповідно до розробленої бізнес-ідеї, потреб ринку, можливостей його ресурсного забезпечення та отримання прибутку.

Бізнес-план описує всі головні аспекти діяльності підприємства, аналізує проблеми, із якими воно може зіткнутися, а також визначає способи розв'язання цих проблем, дозволяє зробити висновок про необхідність залучення кредитних або інвестиційних коштів, окупності та прибутковості проекту, а також передбачає розроблення мети та завдань, які підприємець має вирішити в найближчу й майбутню перспективу.

Бізнес-плани різних підприємств неоднакові. Наприклад, є питання, важливі для виробничих підприємств, а для підприємства роздрібної торгівлі або підприємства з надання послуг ці питання відсуватимуть на другий план. Для виробничих підприємств важливе значення мають технологія виробництва, сумісність обладнання, інвестиції, планування виробництва. Для торговельних підприємств — місце розташування та якість приміщень, постачання та доставка товару. Для фірми з надання послуг — потреба в персоналі певноі кваліфікації, засобах зв'язку, доставці.

Бізнес-план не має чітко визначеної структури, але в ньому обов'язково мають бути відображені:

 • основна ідея;
 • мета бізнесу;
 • специфіка підприємницької діяльності;
 • організаційна й виробнича структура;
 • стратегія фінансування;
 • пропозиції щодо інвестицій;
 • перспективи розвитку.

Зазвичай бізнес-план містить такі розділи:

1. Розділ «Опис підприємства» вміщує короткий опис самого бізнес-плану, який доцільно складати на останньому етапі його розробки. Саме тут сформульовано мету бізнес-плану, характер підприємницької діяльності, ринкові можливості підприємства, склад управлінської команди та потенційних інвесторів, фінансові прогнози, очікувані результати тощо.

2. Розділ «Маркетингова політика» визначає загальну стратегію маркетингу, схему реалізації товару або надання послуг, напрямки розвитку рекламної справи, методи збуту, шляхи здійснення сервісної, гарантійної політики, рекламної діяльності, стимулювання попиту та просування продукту.

3. Розділ «Відомості про конкурентів» містить відомості про конкуренцію в тому сегменті ринку, де фірма збирається реалізовувати свою продукцію, оцінюється конкурентоспроможність власної продукції. Крім цього, аналізуються основні конкуренти підприємства, їх фінансове становище, обсяг продажів, діяльність маркетингових служб, а також дається оцінка їхньої продукції (основні характеристики, якість, дизайн, думка покупців, рівень цін).

4. У розділі «План виробництва» обґрунтовується план виробництва товару або надання послуг, необхідних для цього ресурсів і порядку їх постачання. Надається інформація про наукові дослідження на підприємстві та співвідношення власних технологій і технологій, що закуповуються.

5. Розділ «Організаційний план» включає аналіз структури управління підприємства, яка дозволяє визначити основні управлінські й виконавчі підрозділи, функціональні й лінійні зв'язки та відповідність між ними, стиль керівництва й діяльності підприємства, пріоритетні установки для персоналу, символіку, ритуали.

6. Розділ «Юридичний план» надає інформацію про правові аспекти діяльності підприємства, засновників і склад керівних органів підприємства, характер власності, забезпечення кредиту, гарантів (поручителів); указує порядок вирішення юридичних питань із постачальниками та споживачами.

7. Розділ «Кадрова політика» розкриває кількість і професійний рівень робітників підприємства та способи їх працевлаштування.

8. Розділ «Ризик та страхування» оцінює та прогнозує наслідки ризиків, які можуть виникнути на шляху розвитку підприємства або реалізації нової бізнес-ідеї, а також способи мінімізації ризику та їх страхування.

9. У розділі «Фінансовий план» обґрунтовуються загальні витрати та можливі доходи підприємства, розміри виробництва, які доцільні з економічної точки зору, і потреба підприємства в інвестиціях. Крім цього, надаються баланс грошових витрат і надходжень, показники фінансової стійкості та платоспроможності, що дає змогу говорити про те, наскільки пропонований проект прийнятний з економічної точки зору.

10. Розділ «Стратегія планування та фінансування» є завершальним, у ньому необхідно охарактеризувати діяльність фірми під час реалізації проекту, указати, як витрачатимуться вкладення, коли можна чекати на їх повне повернення та доходи від реалізації проекту.

Таким чином, завдяки розробці бізнес-плану та правильному й зваженому бізнес-плануванню можна знайти інвесторів для реалізації задуманих планів і мати ретельно підготовлений план розвитку підприємства на майбутнє.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Серед підприємців-початківців існує думка, що створення бізнес-плану необхідне лише для великих підприємств. Чи вважаєте ви таке твердження правильним?

Відповідь. На жаль, така думка дійсно існує серед підприємців-початківців, які схильні недооцінювати роль планування взагалі та підготовки обґрунтованого бізнес-плану зокрема. При цьому в бізнесі вони покладаються на власну інтуїцію й досвід, сталі неформальні зв'язки в ділових колах та інші обставини. Між тим багато з них мають серйозні проблеми під час спроби чітко викласти своє бачення бізнесу, особливо з обґрунтуванням економічних і фінансових показників. Саме бізнес-план дає можливість усім підприємцям побачити перспективи розвитку власного бізнесу, економічно обґрунтувати бізнес-ідеї, а також запобігти помилковим діям. Бізнес-план — документ, що визначає стратегію й тактику ведення бізнесу, вибір мети, техніки, технології, організації виробництва та реалізації продукції. Наявність добре розробленого плану дозволяє активно розвивати підприємництво, залучати інвесторів, партнерів і кредитні ресурси. Отже, створення бізнес-плану для підприємців є необхідним і бажаним.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Дайте визначення поняття «бізнес-план».
 • 2. Із якою метою створюються бізнес-плани підприємств?
 • 3. Охарактеризуйте кожний розділ бізнес-плану.
 • 4. Чим відрізняються бізнес-плани виробничого підприємства від бізнес-планів інших підприємств?