Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 19. Основи управління проектами

Донедавна в жодної людини не виникало питань щодо змісту поняття «проект». Зрозуміло, що це креслення, пояснювальна записка, кошториси, на основі яких можна здійснювати, наприклад, будівництво підприємства або житлового будинку. Сьогодні досить часто можна почути словосполучення «реалізували проект», «спільний проект», «фінансування проекту», «проектний менеджмент» тощо. Більше того, у сучасному розумінні все те, що змінює світ, — спорудження будинку, створення кінофільму, реконструкція або створення підприємства, програми науково-дослідницьких робіт, розвиток регіону тощо, — є проектами. Ці зміни в розумінні проекту зумовлені появою нових реалій, що увійшли в наше життя.

Проект — діяльність, спрямована на досягнення раніше визначеного результату, створення певного унікального продукту або послуги за визначених обмежень у ресурсах і термінах, а також вимог до якості й допустимого рівня ризику.

Кожний проект має такі ознаки:

  • чіткість цілей, які мають бути досягнуті з одночасним дотриманням певних технічних, економічних та інших вимог до проекту;
  • усі завдання, роботи, операції, ресурси мають бути чітко скоординовані в процесі реалізації проекту;
  • чітко визначений термін початку та завершення;
  • обмеженість ресурсів;
  • певний ступінь унікальності мети проекту, умов її досягнення;
  • неминучість різноманітних конфліктів під час реалізації проекту.

Кожний проект незалежно від його складності й обсягу ресурсів має пройти у своєму розвитку певні етапи: від стану, коли «проекту ще немає», до стану, коли «проекту вже немає». Для того щоб провести його через ці етапи, ним потрібно управляти.

Управління проектами — уміння управляти людськими та матеріальними ресурсами впродовж життєвого циклу проекту. Воно здійснюється за допомогою системи сучасних методів управління з метою досягнення визначених проектом результатів (щодо складу, обсягу робіт, вартості, часу, якості проекту й задоволення учасників).

Керівники проектів відповідають за три аспекти реалізації проекту: терміни, витрати та якість результату. Вважається, що ефективне управління термінами робіт є ключем до успіху за всіма трьома показниками. Там, де терміни виконання проекту серйозно затягуються, дуже вірогідними наслідками є перевитрата засобів і недостатньо висока якість робіт. Тому в більшості методів управління проектами основний акцент робиться на календарному плануванні робіт і контролі за дотриманням графіка робіт.

Виділяють кілька основних чинників (класифікаційних ознак), що характеризують конкретний проект: масштаб, ступінь складності, обсяг ресурсів, термін, місце та умови реалізації. За цими ознаками проекти мають такі різновиди: інвестиційні проекти, малі проекти, мегапроекти, короткострокові проекти, якісно бездефектні проекти, мультипроекти, інноваційні проекти тощо.

Інвестиційні проекти — це система організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення певних дій або таких, що описують ці дії. Об'єктами інвестицій можуть бути підприємства, будинки, споруди, програми загальнодержавного, регіонального або іншого рівня.

Малі проекти — це невеликі за масштабами, прості, обмежені за обсягами програмні заходи (капіталовкладення до 10—15 млн дол., трудовитрати в 40—50 тис. людино-днів).

Мегапроекти — це цільові програми, що включають багато проектів, об'єднаних на основі спільної мети, спільних ресурсів і часу. Такі програми можуть бути міжнародними, державними, регіональними, міжгалузевими, галузевими та мішаними. Мегапроекти мають такі риси: висока вартість (близько 1 млрд дол.), тривалість проекту понад п'ять років, трудомісткість (15—20 млн людино-годин на будівництво й проектування), залучення великої кількості учасників.

Короткострокові проекти зазвичай реалізуються на підприємствах і в науково-дослідних установах із виробництва нових продуктів різноманітного типу терміном до одного року.

Якісно бездефектні проекти як домінуючий чинник використовують підвищену якість досягнутого результату (наприклад проект будівництва атомної електростанції).

Мультипроекти — це комплекс взаємопов'язаних проектів.

Інноваційний проект — це комплекс взаємопов'язаних заходів інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції, послуг, упровадження новітніх технологій.

Інноваційним визнається проект, який передбачає розробку, виробництво й реалізацію інноваційної продукції. Терміном «інновація» позначаються всі нововведення у виробничій, комерційній, фінансовій, маркетинговій, управлінській та інших сферах, будь-які зміни та вдосконалення, що забезпечують суспільний прогрес, економію витрат, підвищення рівня ефективності виробництва.

Для визначення ролі певного інноваційного продукту, виявлення ступеня його впливу на ефективність виробництва, на зміни в розвитку суспільства велике значення має класифікація нововведень за ознакою рівня новизни в інновації. Нововведення бувають двох видів — базисні та поліпшуючі.

Базисні (радикальні) нововведення — це нововведення (інновації) на базі нових знань, створених на основі пізнання нових законів та закономірностей (наприклад створення двигуна внутрішнього згоряння, електроенергетики, електроніки тощо). Ці нововведення здатні докорінно змінити різні види діяльності суспільства й потребують проведення повного циклу науково-дослідних і конструкторських робіт, побудови низки суміжних виробництв, упровадження нових методів організації виробничого процесу.

Поліпшуючі нововведення — це нововведення, створені на базі вже існуючих знань і відомих законів та принципів. Вони націлені на вдосконалення вже наявних продуктів і технологій. Прикладом може бути електрична праска, тому що протягом багатьох десятиліть її вдосконалювали, але принцип її дії не змінився.

Таким чином, інноваційна діяльність спрямована на пошук можливостей, які забезпечують практичне використання наукового, науково-технічного результату та інтелектуального потенціалу. Метою цієї діяльності є отримання нового або покращеного продукту, способу його виробництва для задоволення суспільних потреб у конкурентоспроможних товарах і послугах. Отже, усі підприємці зацікавлені в інноваційних проектах, оскільки вони дають їм можливість збільшити обсяги виробництва та бути більш конкурентоспроможними на ринку.

ЗАУВАЖИМО!

Поліпшуючі інновації сприяють розвитку нових поколінь уже відомих товарів із покращеними якісними характеристиками або відомих продуктів із якісно новими властивостями. Приклад удосконалення якісних характеристик персонального комп'ютера — це збільшення обсягу пам'яті, швидкості тощо, тобто створення нової моделі комп'ютера. За дослідженнями, кожні п'ять років кількість нових товарів цієї категорії збільшується на 60 %, що становить понад 12 тис. новинок.

Перехід України до ринкової економіки викликав необхідність створення ефективних методів управління підприємствами.

Одним із найпродуктивніших сучасних напрямків у цій галузі є управління проектами. У країнах із розвиненою ринковою економікою цей метод набув поширення як еталонний у здійсненні найрізноманітніших проектів — від будівництва побутового об'єкта до розробки космічних програм. Сфера застосування методу управління проектами в Україні також постійно розширюється.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, чи правильним є твердження: «інновація, винахід та відкриття — це слова-синоніми».

Відповідь. із поняттям «інновація» тісно пов'язані поняття «винахід» і «відкриття», але це не слова-синоніми. Слід насамперед визначити їхній зміст. Під винаходом розуміють нові прилади, механізми, інструменти, інші пристрої, створені людиною. Відкриттям є процес отримання раніше невідомих даних або спостереження за раніше невідомим явищем природи. Інновація є матеріалізованим результатом, отриманим від вкладення капіталу в нову техніку або технологію, у нові форми організації виробництва, праці, управління, у тому числі нові форми контролю, обліку, методи планування. інновація відрізняється від відкриття та винаходу такими ознаками:

• відкриття і винахід здійснюються, як правило, на фундаментальному рівні, а інновація — на рівні технологічного (прикладного) характеру;

• відкриття може бути зроблене винахідником самостійно, а інновація розробляється колективами (лабораторіями, відділами, інститутами);

• відкриття не має на меті отримати вигоду. інновація ж завжди націлена на отримання великої суми грошей, прибутку, підвищення продуктивності праці та зменшення витрат.

Твердження є неправильним.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Розкрийте зміст поняття «проект». Чим відрізняється сучасне визначення проекту від традиційного?
  • 2. Наведіть приклади проектів різних рівнів.
  • 3. Дайте визначення поняття «управління проектами».
  • 4. Яке значення має інноваційна діяльність підприємств? Наведіть приклади.