Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 14. Фінансова звітність підприємства. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства

Управління виробничою та фінансовою діяльністю підприємства вимагає наявності відповідним чином обробленої і поданої фінансової інформації та фінансових показників. Підприємець має розуміти значення фінансової документації для діяльності підприємства, знати методику аналізу фінансових документів, мати навички підприємницького відбору й аналізу періодичної звітності підприємства.

Грамотно складена й оформлена фінансова звітність — важливий чинник успішного підприємництва, оскільки дозволяє підприємцеві по-новому поглянути на роботу підприємства, досягнені результати фінансово-господарської діяльності, оцінити її перспективи. Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансові результати діяльності й рух коштів підприємства за звітний період. Фінансові звіти є своєрідними інформаційними моделями суб'єктів господарювання (мал. 1).

Виробничі ресурси є матеріальною основою діяльності підприємств. Від раціональності їх використання залежить ефективність діяльності всіх структурних підрозділів підприємства. Керівництву підприємства необхідно мати вичерпну, достовірну інформацію про наявність ресурсів у господарстві, їхній стан і розміщення, а також про джерела їх формування. Таку узагальнену та згруповану у відповідному порядку інформацію вони отримують за допомогою бухгалтерського балансу, який є одним з основних фінансових документів підприємства.

Бухгалтерський баланс підприємства (від фр. balance — ваги) — зведена таблиця, що відбиває в грошовій формі стан, розміщення, використання та джерела засобів підприємства. Це звіт про фінансово-майновий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал. Він будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення ресурсів підприємства (активів), а в правій, що називається пасивом , — джерела формування ресурсів, показаних в активі балансу.

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічного однорідного виду майна або його джерел. Статті бухгалтерського балансу, у свою чергу, об'єднуються в економічно однорідні групи майна та джерел його утворення — розділи. У бухгалтерському балансі підприємства виділено розділи активу й розділи пасиву (мал. 2).

Мал. 1. Складові фінансової звітності

Мал. 2. Бухгалтерський баланс

Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства завжди має дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. Це є основною властивістю балансу: підсумок активу має дорівнювати підсумку пасиву. Наявність розбіжностей між підсумками активу й пасиву балансу свідчить про помилки, допущені в облікових записах або під час складання самого балансу.

У міжнародних стандартах бухгалтерського обліку передбачена інша структура. Активи поділяються на довгострокові (основні засоби, ділова репутація, виробничі ліцензії, інвестиції в асоційовані підприємства) і короткострокові (заборгованість покупців і замовників та інші дебіторські заборгованості). За міжнародними стандартами в пасивній частині балансу застосовують іншу класифікацію: капітал, довгострокові й короткострокові зобов'язання. Зокрема, розділ «Капітал» включає: капітал і резерви, випущений капітал, фонди, накопичений прибуток (збитки). У розділі «Довгострокові зобов'язання» відображаються позики, відкладені податки, пенсійні зобов'язання, виплати відсотків. Розділ «Короткострокові зобов'язання» містить: поточні короткострокові заборгованості, короткострокові позики, поточну частину довгострокових позик, у тому числі виплату відсотків, резерви за гарантіями.

Крім бухгалтерського балансу, річна й квартальна звітність підприємства включає також звіт про фінансові результати діяльності підприємства та їх використання.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.

У розділі I «Фінансові результати» відображається сума доходів і витрат від усіх видів діяльності підприємства й визначається чистий прибуток або збиток звітного періоду.

У розділі II «Елементи операційних витрат» розкрито інформацію про операційні витрати підприємства, понесені в процесі діяльності протягом звітного періоду.

Розділ III «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюють виключно акціонерні товариства.

До звіту про фінансові результати обов'язково додається спеціальна «Довідка до звіту про фінансові результати і їх використання», що містить більш детальну інформацію про величину сплачуваних до бюджету податків і порядок їх нарахування.

Фінансовий результат діяльності підприємства є кінцевою грошовою оцінкою різних сторін виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства. Найбільш важливими фінансовими показниками діяльності підприємства є балансовий прибуток, оподатковуванийприбуток, чистий прибуток тощо.

Балансовий прибуток визначається за допомогою спеціального розрахунку як різниця між загальним доходом (виторгом) від реалізації продукції та витратами на виробництво реалізованої продукції. Він є початковою величиною для нарахування податкових платежів. Для обчислення оподатковуваного прибутку балансовий прибуток коригується: збільшується на суму перевищення витрат на оплату праці понад нормативні, зменшується на суму рентних платежів, що вносять до бюджету, а також на суми прибутків, отриманих за цінними паперами, що належать підприємству, і прибутків, отриманих від участі в спільних підприємствах.

Сума податків на прибуток визначається, виходячи з величини прибутку оподаткування з урахуванням пільг, що надаються, і ставки податку на прибуток. Різниця між оподатковуваним балансовим прибутком і величиною податку з урахуванням пільг є чистим прибутком підприємства. Напрямки використання чистого прибутку визначаються підприємством самостійно, виходячи із засновницького договору або інших документів. Чистий прибуток підприємства є тим показником, за яким визначається кінцевий фінансовий результат діяльності виробничого підприємства.

Крім цього, загальну фінансову оцінку діяльності виробничого підприємства й міру прибутковості його функціонування визначає показник рентабельності.

Рентабельність — якісний вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва й реалізації товарів, робіт і послуг.

В економічному аналізі використовуються різні показники рентабельності. Одні з них визначають прибутковість підприємств у співвідношенні до вкладених фінансових ресурсів — це ресурсні показники рентабельності. інші показники визначають прибутковість підприємства у співвідношенні до поточних витрат на виробництво продукції — це витратні показники рентабельності.

Основним показником рентабельності діяльності підприємства є рентабельність капіталу, який розраховується як відношення отриманого прибутку до оподаткування (прибуток від реалізації продукції) до всього вкладеного капіталу:

RD = π/K,

де RD — рентабельність діяльності підприємства; π — прибуток без вирахування податку на прибуток; K — сума всіх фінансових ресурсів підприємства.

У знаменнику цієї формули можуть бути або внутрішні, або всі фінансові ресурси підприємства, як внутрішні, так і зовнішні (власний і позичковий капітал).

На практиці часто зустрічається показник чистої рентабельності використання фінансових ресурсів. Він розраховується в такий самий спосіб, тільки в чисельнику береться чистий прибуток, тобто прибуток, зменшений на розмір податків до бюджету. Цей показник характеризує розрахункову рентабельність, тобто прибутковість, яка враховує лише прибуток, який залишається на підприємстві.

RD = Чπ / K,

де Чπ — чистий прибуток діяльності підприємства.

На відміну від ресурсних показників, рентабельність поточних витрат підприємства характеризує вигідність для підприємства виробництва продукції та окремих її видів і розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до загальних витрат виробництва.

Rπ = Чπ / ТС,

де ТС — загальні витрати на виробництво продукції.

Так, якщо чистий прибуток дорівнює 0,6 млн грн, а загальні витрати виробництва — 4,0 млн грн, то рентабельність становитиме 15 % (0,6 / 4 • 100). Таким чином, на 1 грн витрат підприємство отримало 15 коп. чистого прибутку.

Збільшення рентабельності виробництва продукції є показником ефективності виробництва та реальною оцінкою фінансових результатів діяльності підприємства.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

За наведеними даними фінансового звіту підприємства «Оріон» за рік розрахуйте: розмір прибутку від реалізації продукції; прибуток, що підлягає оподаткуванню цього року; чистий прибуток підприємства. Якою є рентабельність виробництва продукції на цьому підприємстві?

Показники

Сума, тис. грн

Загальний дохід від реалізації продукції

458975

Витрати на виробництво реалізованої продукції

225128

Податок на додану вартість

91 795

Акцизи

12 948

Сума перевищення витрат на оплату праці

95

Рентні платежі

176

Прибутки за цінними паперами підприємства

12,2

Прибутки від участі у спільних підприємствах

21,6

Розв'язання. Прибуток від реалізації (балансовий прибуток) = Загальний дохід - Витрати на виробництво - Податок на додану вартість - Акцизи = 458 975 - 225 128 - 91 795 - 12 948 = 129 104 тис. грн.

Прибуток, що оподатковується = Балансовий прибуток + Сума перевищення витрат на оплату праці - Рентні платежі, що вносяться до бюджету - Прибутки за цінними паперами підприємства - Прибутки від участі у спільних підприємствах = 129 104 + 95 - 176 - 12,2 - 21,6 = 28 989,2 тис. грн. Прибутки від участі в спільних підприємствах також відраховуються, оскільки до них застосовується окремий порядок оподаткування.

Чистий прибуток підприємства = Прибуток, що оподатковується·(100 % - норма оподаткування 18 %) = 128 989,2 • 0,82 = = 105 771,144 тис. грн.

Рентабельність виробництва продукції = Чистий прибуток : Витрати на виробництво продукції = (105 771,144 : 225 128) • 100 % = 47 %, тобто на 1 грн витрат підприємство отримує 47 коп. чистого прибутку.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Які фінансові документи зобов'язане мати підприємство та для чого вони необхідні?
  • 2. Що таке бухгалтерський баланс? Охарактеризуйте зміст двох частин балансу.
  • 3. Як обчислюють рентабельність виробництва?
  • 4. Якою є мета складання фінансового звіту? Що дає підприємцю інформація фінансового звіту?
  • 5. За якими показниками оцінюють фінансові результати підприємства?