Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 15. Способи залучення зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

Ринкові умови діяльності підприємства породжують об'єктивну необхідність поряд із власними коштами, які є в розпорядженні підприємця, використовувати зовнішні фінансові ресурси (позичкові ресурси), серед яких: банківські кредити, товарний кредит і кредити під цінні папери. Товарний кредит виникає в розрахунках за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Вони передаються у власність підприємця-боржника на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на певний строк і під відсотки. Поширеною формою отримання товарного кредиту є видача підприємством векселів своїм постачальникам.

Вексель — цінний папір, письмове боргове зобов'язання чітко встановленої форми, яке засвідчує обов'язок боржника (векселедавця) сплатити певну грошову суму в певний строк своєму кредитору, власнику векселя (векселетримачу). Повна сума векселя містить номінальну суму та визначені у векселі відсотки.

Кредит під цінні папери — кошти, які залучаються підприємством-боржником від інших юридичних і фізичних осіб шляхом випуску (емісії) і продажу акцій та облігацій згідно із чинним законодавством.

Крім зазначених вище способів отримання додаткових коштів і можливостей, усі підприємства також мають змогу отримати зовнішні фінансові ресурси (позичкові) і у формі фінансових кредитів, під якими розуміють надання коштів підприємству як банками, так і небанківською установою (кредитна спілка, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії тощо) у позику на певний строк для цільового використання та під відсотки. Основними принципами кредитування є: терміновість, поверненість, забезпеченість, платність, добровільність, цільова спрямованість.

Найбільш поширеною формою фінансових кредитів є банківські кредити.

Підприємство оформлює та отримує банківський кредит не стільки й не тільки для покриття збитків та інших можливих прорахунків у діяльності підприємств. Це закономірне явище ринкової економіки, притаманне нормальному та ефективному функціонуванню підприємств.

Підприємства зацікавлені в отриманні короткострокових банківських кредитів для поповнення оборотних коштів. Річ у тому, що підприємства за рахунок власних оборотних коштів створюють мінімальні запаси сировини та матеріалів. Проте потреба в коштах для їх створення протягом року коливається. Підприємства із сезонним характером виробництва (наприклад, такі, що заготовляють ліс або переробляють сільськогосподарську сировину) мають у якийсь момент часу зробити такі запаси сировини, яких би вистачило на весь період переробки. Таким чином, у цих підприємств виникає потреба в додаткових коштах для накопичення сировини, і тому вони звертаються до банків, щоб отримати кредит (мал. 3).

За сучасних умов доступ до позичкового фонду підприємство має через систему комерційних банків, основною функцією яких є здійснення на договірних засадах кредитного, розрахункового й касового обслуговування підприємств та організацій.

Розглянемо основні види банківського обслуговування:

  • кредитна лінія — згода банку надавати кредит протягом певного періоду часу (до року) у розмірах, що не перевищують наперед обумовлену суму для сплати за рахунок кредиту будь-яких розрахункових документів, передбачених у кредитній угоді;
  • овердрафт — короткостроковий кредит, наданий банком надійному підприємству в межах встановленого банком ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли клієнт має недостатньо коштів на поточному рахунку;

Мал. 3. Класифікація банківських кредитів

  • факторинг — система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів передає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному банку;
  • акцептний кредит — позика, яка передбачає акцептацію (підтвердження) банком інкасованої підприємством-позичальником тратти (переказний вексель) за умови, що підприємство надає банку вексель до терміну його оплати, тобто банк дає підприємству не гроші, а гарантію оплатити вексель у певний термін. Якщо підприємство не виконує зобов'язання, то їх бере на себе банк;
  • авальний кредит — позика, коли банк бере на себе відповідальність за зобов'язаннями у формі поручительства або гарантії.

За акцептний та авальний кредити банк отримує комісійні.

Підприємство й банк укладають кредитний договір, який визначає права та зобов'язання позичальника та банку. Банк зобов'язується в певні строки надати кредит підприємству на умовах і за цілями, визначеними в договорі. Фіксується домовленість щодо суми кредиту, строку його погашення, відсоткової ставки за кредитом, обсягу прав банку, пов'язаних із використанням наданого кредиту та забезпеченням його повернення.

Зі свого боку підприємство зобов'язується використати кредит за призначенням, вжити заходів для своєчасного повернення боргу, сплачувати відсотки за користування кредитом у встановленому розмірі та в установлений строк.

Складаючи кредитні угоди, банк має право обумовити видання кредиту укладанням договору застави. Предметом такого договору є майно (або майнові права), яке не може бути відчужене підприємством-позичальником та на яке може бути накладене стягнення в разі невиконання зобов'язання щодо сплати позики. Об'єктами застави можуть бути основні засоби, виробничі запаси, готова продукція, товари, цінні папери. Їх вартість має бути достатньою для погашення кредиту, відсотків за користування ним, а також для сплати штрафних санкцій у разі затримки повернення позички.

Для видачі кредиту банк має право вимагати від підприємства надання гарантій третьої юридичної особи. Така гарантія — це зобов'язання гаранта погасити борг за позичкою в разі її несплати підприємством-позичальником. Кредити під гарантії банки надають підприємствам, фінансове становище яких, за їхньою оцінкою, є нестійким. Щодо таких підприємств банки мають право також надавати кредити на умовах страху вання кредитного ризику. У такому разі підприємство для отримання банківського кредиту спочатку звертається до страхової компанії та укладає з нею договір на страхування кредитного ризику.

Банки в процесі кредитування мають право вимагати від підприємства надання всієї необхідної інформації та звітності для контролю за використанням кредиту, фінансовим станом і станом обліку та збереження заставленого майна (бухгалтерські баланси, дані про залишки товарно-матеріальних цінностей тощо), здійснювати перевірки на місцях стану забезпеченості кредитів як за даними бухгалтерського обліку, так і за майном.

Кредити, які комерційні банки надають підприємствам, залежно від термінів кредитування поділяються на короткострокові, середньострокові та довгострокові.

Короткострокові кредити даються строком до 12 місяців переважно для збільшення фонду оборотних коштів. В окремих випадках короткострокові кредити можуть спрямовуватися на закупівлю машин та обладнання.

Середньострокові кредити надаються строком на один-три роки, довгострокові кредити — на строк від трьох років і більше. Ці кредити видаються на закупівлю капітальних ресурсів, тобто на капітальні вкладення, пов'язані з реконструкцією підприємства, його технічним переоснащенням, упровадженням нової техніки, удосконаленням технології.

Таким чином, підприємства мають можливість отримати додаткові, необхідні для його діяльності позичкові фінансові ресурси як для розв'язання поточних завдань підприємства, так і для його стратегічного розвитку, залучаючи до цього різні установи фінансового ринку.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Підприємство має намір розширити виробництво шляхом будівництва нового цеху та звертається до банку з метою отримання довгострокового кредиту на чотири роки на суму 1250 тис. грош. од. і на умовах сплати 22 % річних за користування кредитом. Підприємство надає банку інформацію про можливість вчасно сплатити кредит. Чи може банк надати позику цьому підприємству за таких умов?

Інформація про проектні показники нового цеху після проведення інвестування (тис. грош. од.):

Показники

Сума, тис. грош. од.

Річний випуск продукції

2826

Загальні витрати на виробництво продукції

2043

Річний прибуток від реалізації продукції

783

Частина прибутку після оподаткування, яку підприємство може використати на погашення кредиту

590

Проектний термін будівництва

1 рік

Розв'язання. При вирішенні питання про видачу кредиту й терміну кредитування банк ураховує суму річного прибутку після введення в дію цеху, термін виконання робіт і суму відсотків за кредит. Передусім треба визначити суму, яку підприємство має сплатити банку за кредит: 1250 + (1250 • 0,22 • 4) = 1250 + (275 • 4) = 2350 тис. грош. од. Це загальна сума боргу банку. Річна сума прибутку, яка призначена на погашення кредиту, становить 590 тис. грош. од., тобто кредит можна надати на термін: 2350 : 590 = 3,98 року. Таким чином, банк може надати цей кредит на умовах, які пропонує підприємство.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Що таке товарний кредит і чому він широко використовується у відносинах між підприємствами?
  • 2. Які установи надають фінансові кредити?
  • 3. Якими є умови надання банківських кредитів?
  • 4. Із якої причини підприємства найчастіше звертаються до банків за короткостроковими кредитами?
  • 5. Що таке застава і в яких формах її застосовують?