Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

Усе різноманіття підприємницької діяльності можна класифікувати за різними ознаками: за видом діяльності, формами власності, організаційно-правовими формами, метою діяльності, розміром тощо. Кожна класифікація дає можливість проаналізувати характерні ознаки тієї або іншої форми підприємницької діяльності, її переваги й обмеження.

За видом (або призначенням) підприємницьку діяльність можна поділити на виробничу, комерційну (торговельну), посередницьку, фінансову (фінансово-кредитну) та підприємництво в інформаційній сфері.

Виробниче підприємництво — це процес господарювання з виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що здійснюється у сфері матеріального виробництва. Воно класифікується залежно від галузі господарської діяльності на промислове, будівельне, сільськогосподарське тощо. Відповідно виділяють підприємництво за підгалузями. Наприклад, у сільському господарстві організують підприємницьку діяльність у напрямку розведення великої рогатої худоби, птахівництва, вівчарства або вирощування зерна. Виробниче підприємництво з державної точки зору є визначальним, тому що саме в цих підприємствах здійснюється випуск продукції виробничо-технічного призначення й товарів масового споживання, необхідних для домогосподарств, фірм і держави загалом.

Прикладами виробничого підприємництва можуть бути харківське підприємство «Турбоатом», дніпропетровська меблева фабрика «Прогрес», компанія з виробництва молочних продуктів «Галичина» тощо.

Комерційне підприємництво характеризується насамперед тим, що визначальну роль тут відіграють товарно-грошові та торговельно-обмінні операції, тобто операції та угоди з купівлі-продажу або перепродажу товарів і послуг.

Комерційна справа доцільна, якщо вона забезпечує чистий прибуток щонайменше 20 %.

Така жорстка вимога зумовлена високим рівнем ризику, характерним для комерційної діяльності.

Прикладів комерційного підприємництва можна навести безліч, тому що з ним ми маємо справу щодня, купуючи продукти харчування, ліки, одяг тощо.

Посередницьке підприємництво — це підприємництво, у якому підприємець не виробляє і не продає товар, а виступає як посередник, що пов'язує людей, фірми в процесі товарного обміну, у товарно-грошових операціях. Головне завдання діяльності посередника — поєднати дві зацікавлені у взаємній угоді сторони. Посередницькі фірми можуть надавати також інформаційні, консультаційні, маркетингові послуги, а їхніми агентами є брокери, маклери та дилери. Крім суто брокерських операцій, посередницька фірма може здійснювати торгівлю на власний розсуд. В Україні починає створюватися система посередництва, що ґрунтується на попередніх замовленнях (одним із її проявів є ф'ючерсна угода). За надання таких послуг підприємець отримує прибуток.

Посередницьке підприємництво набуває все більшого поширення в ринковій економіці. Його представниками є установи та окремі особи, які посідають проміжне місце між підприємцем і споживачем.

Фінансове підприємництво є особливим видом комерційного підприємництва. Об'єктом купівлі-продажу в цьому разі є дуже специфічний товар — гроші, іноземна валюта, цінні папери (акції та облігації). По суті, підприємець має справу з продажем одних грошей за інші.

Для організації фінансового підприємництва створюють спеціальні організації: комерційні банки, фінансово-кредитні компанії (кредитні спілки), фондові, валютні біржі тощо.

З урахуванням специфіки та особливостей ринку фінансових послуг фінансове підприємництво здійснюється на таких ринках: цінних паперів, банківських послуг, страхових послуг тощо. Активними агентами на цих ринках стають комерційні банки, фондові біржі, підприємства, організації та навіть окремі громадяни-підприємці.

ЗАУВАЖИМО!

Підприємницька активність у сфері посередництва дозволяє поєднати в стислий термін економічні інтереси виробника та споживача. Посередництво, із погляду виробника, підвищує ступінь ефективності його роботи, оскільки дає можливість зосередити свою активність власне на виробництві, передаючи посереднику функції з просування товару до споживача, а крім того, істотно скорочує термін оборотності капіталу, а отже, підвищує прибутковість виробництва. Посередницька діяльність сприяє наповненню товарних ринків до об'єктивно необхідних розмірів.

Мал. 1. Частка різних видів підприємництва в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в Україні у 2017 р.

Фінансова угода доцільна, якщо за її тривалості до одного року розрахунковий прибуток становить щонайменше 5 % обсягу угоди. Для більш тривалих угод частка прибутку підвищується (до 10—15 %).

Підприємництво в інформаційній сфері останнім часом набуває дедалі більшого розвитку. Інформаційний бізнес виник у країнах Заходу наприкінці 1960-х рр., у 1970-ті рр. він сформувався як самостійна галузь, а в 1980-ті рр. став одним із найбільш багатогалузевих комплексів із власною інфраструктурою. За рівнем зайнятості в багатьох країнах (зокрема в США, японії) інформаційне виробництво перевищило матеріальне.

В інформаційному обслуговуванні існують підприємницькі структури всіх видів діяльності — від створення програмного забезпечення, обробки та роботи з базами даних до технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки й посередництва під час її продажу. Світова практика також свідчить, що перспективною для цієї підприємницької діяльності є надання оперативної статистичної, комерційної та правової інформації.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, чи правильним є твердження: «Страхове підприємництво є особливою формою кредитно-фінансових відносин».

Відповідь. Твердження є правильним. Фінансові установи та страхові компанії надають послуги, пов'язані з грошима. Страхове підприємництво полягає в тому, що підприємець гарантує підприємству або людині (страхувальнику майна, цінностей, життя) за визначену плату компенсацію можливого збитку в грошовій формі в результаті непередбаченого лиха. Страхування є особливою формою фінансово-кредитного підприємництва, тому що підприємець, отримуючи страховий внесок від підприємств або громадян, виплачує їм страховку тільки за визначених обставин. А оскільки ймовірність виникнення таких обставин є невеликою, то частина внесків, що залишилися, утворюють підприємницький дохід у страховому бізнесі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Які види підприємницької діяльності ви знаєте? Наведіть приклади підприємств кожного з них.
  • 2. У чому полягає зміст виробничого підприємництва? Чому його зараховують до провідного виду підприємницької діяльності?
  • 3. Яким є основний зміст комерційного підприємництва і що є сферою його діяльності?
  • 4. Охарактеризуйте посередницьке підприємництво.
  • 5. Що є сферою фінансової підприємницької діяльності та на яких ринках вона здійснюється?
  • 6. Якою є частка підприємництва в інформаційній сфері в Україні? Спрогнозуйте, чи зміниться вона в найближчі роки. Обґрунтуйте свою відповідь.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.