Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

§ 3. Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності

Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений для здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законами України. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації підприємств визначається Господарським кодексом та іншими законодавчими актами України.

Організаційно-правова форма підприємства — це сукупність майнових та організаційних відмінностей, способів формування майна, особливостей взаємодії власників, засновників, учасників, їх відповідальності одне щодо одного та стосовно третіх осіб.

Залежно від форм власності, передбачених законодавством, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

1. Приватне підприємство, яке діє на основі приватної власності одного (кількох) громадянина (громадян) чи юридичної особи (підприємства) із використанням його (їх) праці або найманих працівників.

2. Підприємство колективної власності діє на основі колективної власності. До них належать усі товариства, виробничі та інші кооперативи, підприємства споживчої кооперації, громадські та релігійні організації, інші підприємства, передбачені законодавством.

3. Комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. Таке підприємство утворюється органом місцевого самоврядування (районною радою, міськрадою або обласною радою) у розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності. існують два види комунальних підприємств: комунальне комерційне підприємство, майно якого закріплюється на праві господарського відання (наприклад комунальне підприємство «Київський метрополітен»), і комунальне некомерційне підприємство, майно якого закріплюється на праві оперативного управління (наприклад комунальне підприємство «Притулок для тварин» у Києві).

4. Державне підприємство діє на основі державної власності та випускає товари й надає послуги, необхідні для розвитку національної економіки.

Державні підприємства діють як:

  • державні комерційні — підприємства, створені з метою отримання прибутку як самостійний конкурентний суб'єкт господарювання (наприклад Балаклійський ремонтний завод, Харківська область);
  • казенні — підприємства, що створюються в галузях народного господарства, у яких законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам. Основним (понад 50 %) споживачем продукції є держава, неможлива вільна конкуренція або переважає (понад 50 %) виробництво суспільно необхідної продукції. Реорганізація та ліквідація казенного підприємства можлива за рішенням органу, до компетенції якого належить створення цього підприємства. Так, за рішенням Кабінету Міністрів України у 2010 р. казенне підприємство «Запорізький титаномагнієвий комбінат» було реорганізовано в державне комерційне підприємство.

Крім того, підприємства можуть бути засновані на змішаній формі власності на базі об'єднання майна різних форм власності. Особливе місце серед них посідають підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. У разі, якщо в статутному фонді підприємства іноземні інвестиції становлять не менш ніж 10 %, то його визначають підприємством з іноземними інвестиціями. Якщо іноземні інвестиції становлять 100 %, то його вважають іноземним підприємством.

Правовий статус і порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями визначаються не тільки Господарським кодексом України, а також Законом «Про режим іноземного інвестування» та іншими законодавчими актами України.

Із розвитком ринкових відносин в Україні (проведення приватизації, розвиток малого та середнього виробництва, ринкової інфраструктури, становлення фермерських господарств) за відповідного правового забезпечення та фінансової підтримки мають надалі зміцнитися недержавні сектори економіки та скоротитися частка державного підприємництва. Проте, ураховуючи світовий досвід, щодо форм підприємництва можна стверджувати, що в малому бізнесі й надалі переважатимуть приватні підприємства, а у великому й середньому бізнесі пріоритет має належати колективним формам бізнесу, який базується на обмеженій матеріальній відповідальності його учасників.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Установіть відповідність між змістом економічних понять та їхньою назвою.

1 Підприємство, що здійснює господарську діяльність на основі приватної власності двох громадян України

2 Підприємство, що має в статутному фонді іноземні інвестиції в розмірі 5 %

3 Підприємство споживчої кооперації

4 Підприємство, засноване в Україні виключно іноземними інвестиціями

А Іноземне підприємство

Б Приватне підприємство

В Комунальне підприємство

Г Підприємство колективної власності

Д Підприємство з іноземними інвестиціями

Відповідь. 1Б, 2Д, 3Г, 4А.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Дайте визначення поняття «підприємство».
  • 2. Назвіть види підприємств за формами власності.
  • 3. Перелічіть види підприємств колективної власності.
  • 4. Чим державне комерційне підприємство відрізняється від казенного?
  • 5. Чим іноземне підприємство відрізняється від підприємства з іноземними інвестиціями?