Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства

1. Кожна точка на ізокванті показує

А комбінацію ресурсів, за якої граничні витрати дорівнюють граничному доходу

Б комбінацію ресурсів, за якої забезпечується максимізація прибутку

В комбінацію ресурсів, за якої забезпечується один і той самий рівень витрат

Г комбінацію ресурсів, за якої забезпечується один і той самий рівень випуску продукції

2. Заробітна плата продавця в межах окладу є прикладом

А постійних витрат

Б змінних витрат

В внутрішніх витрат

Г граничних витрат

3. Придбання нового програмного забезпечення для фірми є прикладом

А змінних витрат

Б внутрішніх витрат

В зовнішніх витрат

Г граничних витрат

4. Середні змінні витрати будуть мінімальними, якщо

А MP = AP

Б ATC = MC

В MC = MR

Г P = AVC

5. До складу матеріальних витрат НЕ включаються

А витрати на сировину

Б витрати на напівфабрикати

В витрати на техніку безпеки

Г витрати на запасні частини

6. Нормальний прибуток як винагорода за підприємницький ризик та ініціативу включається до складу

А економічного прибутку

Б постійних витрат

В змінних витрат

Г явних витрат

7. Рентабельність продукції визначається у відсотках відношенням

А прибутку до загального виторгу

Б загального виторгу до вартості активів

В загального виторгу до собівартості випуску продукції

Г прибутку до собівартості випуску продукції

8. Підприємство, яке функціонує на конкурентному ринку в короткостроковому періоді, буде змушене залишити галузь, якщо

А ціна на його продукцію покриває лише змінні витрати

Б ціна на його продукцію покриває лише його загальні витрати

В його збитки менші, ніж постійні витрати Г його збитки більші, ніж постійні витрати

9. Для аналізу діяльності підприємства використовують показники

А фондовіддачі

Б рентабельності

В продуктивності праці

Г усі відповіді правильні

10. Виробнича функція приватного підприємства має вигляд Q = 15L2 - L3. Це означає, що загальний продукт буде максимальним, якщо буде найнято

А 5 робітників

Б 8 робітників

В 10 робітників

Г 12 робітників

11. Установіть відповідність між поняттями та формулами їх визначення.

1 Правило максимізації прибутку

2 Граничний продукт

3 Однофакторна виробнича функція

4 Середній продукт

12. Функція середніх загальних витрат досконало конкурентного підприємства має вигляд:

Установіть відповідність між поняттями та їхніми конкретними значеннями.

1 Постійні витрати

2 Граничні витрати на виробництво восьмої одиниці товару

3 Середні змінні витрати на виробництво п'яти одиниць продукції

4 Змінні витрати на виробництво двох одиниць продукції

А 200

Б 150

В 360

Г 40

Д 100