Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

§ 45. Міжнародна економічна інтеграція: суб’єкти, особливості та наслідки

«У глобально взаємозалежному світі кращої фінансової та інвестиційної системи не можна досягти лише одній країні» (Хосе Ангел Гуррія). І важливу роль тут відіграє процес інтеграції.

Економічна інтеграція — це процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, об'єднання економік декількох країн, що приводить до створення нової цілісності.

Основними ознаками інтеграції є: усунення обмежень, взаємопроникнення виробничих систем, узгодження законодавств і стандартів, міждержавні (наднаціональні) органи, єдина валюта, інфраструктура, єдина зовнішньоторговельна політика, узгодження внутрішньої політики (економічної, соціальної тощо).

Розрізняють два рівні інтеграції: макроекономічний (державний рівень) і мікроекономічний (міжгалузевий — ТНК).

Зокрема, країни, що розвиваються, створюють інтеграційні угруповання для подолання проблем індустріалізації. Число угруповань у країнах, що розвиваються, складає приблизно від 35 до 40. Прикладом може бути МЕРКОСУР (1991 рік — Асунсьйонська угода), до складу якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай, де цілями угруповання є зниження бюджетного дефіциту та подолання кризи.

Міжнародна інтеграція — це процес зближення країн світу та їхніх суб'єктів у всіх сферах людського життя на основі спільних загальнолюдських інтересів.

Міжнародна інтеграція охоплює міжнародну економічну, політичну, культурну інтеграцію. Вона характеризується поєднанням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.

Головними учасниками й організаторами інтеграційного процесу є: країни, партії, ТНК, громадські організації.

У своєму розвитку міжнародна інтеграція проходить кілька етапів, кожен з яких передбачає більш широку інтеграцію і має свої особливості.

Зона вільної торгівлі — це пільгова зона регіонального типу, у межах якої підтримується вільна від митних і кількісних обмежень міжнародна торгівля країн-учасниць.

Митний союз — це спільна митна територія країн з повною ліквідацією мит у взаємних відносинах і з єдиним митним тарифом. Метою митного союзу є: полегшити взаємну торгівлю країн-учасниць і, водночас, не створювати додаткових перешкод у торгівлі з третіми країнами.

Спільний ринок — це об'єднання національних ринків декількох країн в єдиний великий ринок з вільним переміщенням, у його межах, капіталів, товарів, послуг і робочої сили. У процесі вирішення знаходяться такі питання, як: повне узгодження економічної політики, вирівнювання економічних показників тощо.

Економічний союз — це об'єднання національних економік кількох країн на основі митного союзу, спільного ринку, уніфікації фінансових систем і проведення спільної валютної політики. Такий союз виникає на етапі високого економічного розвитку. Проводиться погоджена (чи навіть єдина) економічна політика і на цій основі скасовуються всі перешкоди. Створюються міждержавні (наддержавні) органи. Здійснюються економічні перетворення у всіх країнах-учасницях.

Валютний союз — форма економічного союзу й, одночасно, велика його складова. Характерними рисами валютного союзу є:

 • погоджене (спільне) існування національних валют;
 • встановлення за згодою фіксованих валютних курсів, що цілеспрямовано підтримуються Центробанками країн-учасниць;
 • створення єдиної регіональної валюти;
 • формування єдиного регіонального банку, що є емісійним центром цієї міжнародної валютної одиниці.

Повна економічна інтеграція — єдина економічна політика і, як наслідок, уніфікація законодавчої бази. її умовами є: загальна податкова система; наявність єдиних стандартів; єдине трудове законодавство.

Політичний союз — це об'єднання країн на основі укладання спільного договору з метою проведення спільної політики у всіх сферах суспільного життя.

До основних переваг міжнародної економічної інтеграції можна віднести:

 • збільшення розмірів ринку — ефект від масштабів виробництва (для країн з малою ємністю національного ринку);
 • зростання конкуренції між країнами;
 • забезпечення кращих умов торгівлі;
 • розширення торгівлі й покращення інфраструктури;
 • використання новітніх технологій.

Негативні наслідки міжнародної економічної інтеграції:

 • для більш відсталих країн вона призводить до відтоку ресурсів (факторів виробництва), йде перерозподіл на користь більш сильних партнерів;
 • олігопольна змова між ТНК країн-учасниць, що призводить до підвищення цін.

Україна є складовою світового господарства. її успішне входження у світовий ринок в умовах здійснення системної трансформації є важливим чинником, що зумовлює її майбутнє. Задля підвищення конкурентоспроможності необхідна комплексна програма облагородження експорту на основі розширення асортименту і покращення якості експортної продукції, удосконалення товарної і географічної структури експорту, використання прогресивних форм міжнародного торговельно-економічного співробітництва. Тому, формуючи бюджет, слід передбачати бюджетні асигнування на сприяння експорту, еквівалентні не менше, ніж 0,3% ВВП. Не менш важлива пайова участь держави в реалізації перспективних інвестиційних, орієнтованих на експорт проектів. Цей показник має становити не менше 40% фінансування. Важливими важелями є також заохочення експорту за допомогою податкових пільг, надання експортерам інформації, маркетингових і консультативних послуг через їх загальнонаціональну державну мережу.

Це цікаво!

На Заході зберігається надзвичайно високий рівень аграрного протекціонізму, який перешкоджає експорту продукції сільськогосподарського виробництва для країн, що розвиваються. Так, у Канаді на імпортні товари встановлюється мито: масло — 360%, сир — 289%, яйця — 236%; у ЄС: на яловичину — 213%, пшеницю — 167%; в Японії привізні борошняні вироби обкладаються митом 388%; у США цукор із-за кордону — 244%. Захист, зрозуміло, повинен мати не суцільний, а тільки вибірковий і тимчасовий характер, рівень його в міру зростання конкурентоспроможності вітчизняних виробів слід знижувати. Такою є загальносвітова тенденція розвитку.

Отже, інтереси підвищення національної конкурентоспроможності в умовах входження економіки України у світове господарство вимагають:

 • - внесення коректив у зовнішньоекономічну політику, не вдаючись до уніфікації тарифних ставок;
 • - збільшення частки інвестицій в основний капітал і частки витрат на інновації в загальному обсязі промислової продукції;
 • - збереження науково-технічного потенціалу, в тому числі за рахунок розширення державного фінансування фундаментальної науки, досліджень та розробок, а також освіти. За оцінкою економістів, у розвинутих країнах 60% приросту національного доходу пов'язані зі зростанням знань і освіченості суспільства.

Тому наше успішне майбутнє залежить від розв'язання надзвичайно важливих і складних завдань у сфері економіки.

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Розкрийте зміст міжнародної економічної інтеграції.

2. Назвіть основні ознаки, умови та рівні міжнародної економічної інтеграції.

3. Наведіть приклади інтеграційних об’єднань.

4. Які етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції?

5. Обґрунтуйте основні переваги та недоліки міжнародної економічної інтеграції.

6. Окресліть місце і роль України у світовому господарстві на початку XXI ст.

7. Назвіть шляхи підвищення національної конкурентоспроможності на світовому ринку.

Творчі завдання.

Завдання 1. Доповніть схему «Форми міжнародної співпраці».

Завдання 2. Назвіть позиції «за» і «проти» створення спільних підприємств з Україною інших держав.

За

Проти

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)

Завдання 3. Проведіть аналіз формування Європейського Союзу. Результати запишіть у формі таблиці.

Етапи розширення ЄС

Рік

Кількість країн-членів

Країни, що приєдналися

Територія (тис. км2)

Населення

Завдання 4. Проведіть аналіз взаємовідносин України та Європейського Союзу. Результати запишіть у формі таблиці.

Еволюція відносин України та Європейського Союзу

Рік

Основні кроки до інтеграції в ЄС

Перелік законодавчих та нормативних актів, що це підтверджують

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)