Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

Навчальне видання містить теоретичні і прикладні матеріали, які розкривають сутність економічних процесів і явищ на рівні підприємства і загальнодержавної економіки в умовах глобалізації.

Структура підручника допоможе реалізувати на заняттях компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання та сприятиме результативності у вивченні курсу економіки.

Адресований учням закладів загальної середньої освіти, на допомогу учителям, студентам, усім, хто цікавиться економікою.

Розділ III. Підприємство та підприємницька діяльність

Тема 1. Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства

§ 1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця

§ 2. Дохід і ризик у підприємництві

§ 3. Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучасні способи гармонізації. Соціальна відповідальність підприємця

§ 4. Види підприємництва

§ 5. Підприємство як економічний суб’єкт. Класифікація підприємств

Тема 2. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства

§ 6. Виробнича функція: економічний зміст та графічна інтерпретація

§ 7. Основні види економічних витрат. Бухгалтерська та економічна оцінка діяльності фірми

§ 8. Бухгалтерські витрати виробництва і дохід підприємства. Механізм ціноутворення на підприємстві

§ 9. Визначення оптимального обсягу виробництва фірми. Максимізація прибутку з точки зору мікроаналізу

Тема 3. Організація фінансової діяльності підприємства

§ 10. Фінансування підприємства. Джерела фінансування

§ 11. Баланс підприємства і звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства. Прибутковість і рентабельність

§ 12. Взаємозв’язки підприємства з банками і страховими компаніями. Діяльність підприємства на фондовому ринку

Тема 4. Управління підприємством

§ 13. Основні складники управління

§ 14. Суть і значення бізнес-планування

§ 15. Основи управління проектами

§ 16. Маркетинг у діяльності підприємця

Розділ IV. Національна економіка та роль уряду в її функціонуванні

Тема 5. Основні прояви цілісності національної економіки

§ 17. Загальна рівновага національної економіки. Сукупний попит і сукупна пропозиція

§ 18. Міжнародна система національного рахівництва. ВВП як показник результатів національного виробництва. Номінальний і реальний ВВП

§ 19. Циклічність як форма руху національної економіки

Тема 6. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги

§ 20. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці

§ 21. Наслідки від безробіття для національної економіки та суспільства. Закон Оукена

§ 22. Особливості безробіття в Україні та напрямки його регулювання

Тема 7. Інфляція як макроекономічне явище

§ 23. Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги

§ 24. Види та наслідки інфляції

§ 25. Антиінфляційні заходи уряду. Зв’язок інфляції та безробіття

§ 26. Інфляція в Україні

Тема 8. Роль уряду в регулюванні національної економіки

§ 27. Невдачі (обмеження) уряду як причина державного регулювання економіки. Пряме і непряме державне регулювання економіки

§ 28. Держава в перерозподілі ресурсів і доходів. Соціальні гарантії та соціальний захист населення

§ 29. Суспільні блага та роль уряду в їх створенні

§ 30. Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти

§ 31. «Невдачі уряду» та суспільний вибір

Тема 9. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет

§ 32. Фінансова та бюджетна система країни. Бюджет та його види. Доходи державного бюджету

§ 33. Податкова система та класифікація податків

§ 34. Видатки державного бюджету: основні елементи та призначення

§ 35. Збалансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету

§ 36. Державний борг та боргова політика

§ 37. Місцеві бюджети, місцеві податки та реформа децентралізації

§ 38. Міністерство фінансів України та його завдання

Тема 10. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей

§ 39. Зміст грошово-кредитної (монетарної) політики: цілі та інструменти

§ 40. Попит на гроші і пропозиція грошової маси

§ 41. Національна банківська система. Центральний банк країни та забезпечення стійкості національних грошей, стабільності цін та потреб у кредитних ресурсах

§ 42. Комерційні банки і забезпечення кредитними ресурсами. Політика «дорогих» та «дешевих» грошей

§ 43. Криза фінансової та банківської системи України і макропруденційна політика НБУ

Розділ V. Світова економіка та інтеграційні процеси

Тема 11. Світове господарство та національна економіка

§ 44. Основні етапи становлення світового господарства та форми міжнародних економічних відносин

§ 45. Міжнародна економічна інтеграція: суб’єкти, особливості та наслідки

§ 46. Глобалізація: сутність, переваги та загрози

Тема 12. Світова торгівля та міжнародна валютна система

§ 47. Міжнародний поділ праці. Світова торгівля: форми та переваги. Торговельний баланс

§ 48. Міжнародне регулювання торговельних відносин

§ 49. Міжнародна валютна система та етапи її розвитку. Валютний курс

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили

§ 50. Міжнародна міграція робочої сили: зміст, причини та наслідки

§ 51. Характерні риси сучасної міжнародної трудової міграції

Тема 14. Міжнародний рух капіталу. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

§ 52. Міжнародний рух капіталів: необхідність та форми

§ 53. Міжнародне підприємництво та науково-технічне співробітництво країн. Участь України в науково-технічному співробітництвіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.