Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

§ 34. Видатки державного бюджету: основні елементи та призначення

Видатки державного бюджету — це всі форми витрат, пов'язаних з діяльністю держави. Державні видатки (РЕ) визначають відносні розміри приватного та державного секторів економіки і поділяються на чотири категорії:

де: Cg — споживання в державному секторі; Tr — трансфертні платежі приватному сектору; і Dg — проценти з державного боргу; Ig — державні інвестиції.

Три перші категорії витрат із формули утворюють поточні видатки держави, (Cg, Tr, і Dg), а остання категорія (Ig) — державні капітальні витрати.

Сукупні видатки держави є складовою частиною сукупного попиту країни, а зміна їх структури шляхом вибіркового скорочення окремих категорій витрат не лише спричиняє зменшення сукупного попиту, але й впливає на розміщення ресурсів та розподіл доходів в економіці. Збільшення державних видатків змінює структуру сукупного попиту, проте його рівень не обов'язково змінюється на ту ж саму величину. Все залежить від ступеня заміщення приватних витрат державними. Це заміщення має два види:

  • 1) «пряме заміщення»: коли державні видатки рівноцінно замінюють приватні (наприклад витрати на освіту), то сукупні витрати зростають майже так само, як і державні;
  • 2) «фінансове заміщення», яке пов'язане з тим, що державний сектор конкурує з приватним за залучення обмежених фінансових ресурсів, особливо коли державні витрати фінансуються за рахунок підвищення податків або позик (в цьому випадку зростання державних витрат підвищує процентні ставки і приватні капіталовкладення «витісняються» з ринку).

Управління державними витратами реалізують через бюджетну політику, яка є інструментом регулювання економіки для підтримки зайнятості та соціального забезпечення, формування ефективного рівня ВВП через зміни в обсягах державних витрат, що закріплюється в державному бюджеті країни.

Однією з важливих видаткових статей державного бюджету є витрати на соціальний захист населення країни, що здійснюється в процесі проведення соціальної політики. Також важливою статтею видаткової частини бюджету є бюджетні витрати на охорону навколишнього природного середовища, освіту, охорону здоров'я.

Це цікаво!

У 1980 р. американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1976 р., прихильник монетаризму М. Фрідман, на противагу централізованому бюджетному забезпеченню освітніх послуг запропонував «ваучерний проект» фінансування початкової освіти. Суть його полягає в тому, що замість безпосереднього фінансування шкіл з бюджету місцева влада передає платіжні засоби для оплати навчання (ваучери) батькам, а ті оплачують навчання дітей у школах (приватних чи державних) за вибором. Кошти держави, таким чином, використовують у режимі приватної ініціативи. Породжуючи конкуренцію між школами за залучення більшої кількості ваучерів, таке фінансування за державний кошт зберігає соціальні гарантії на освіту при зниженні вартості навчання та підвищенні його якості (розширене бюджетне фінансування отримують ті школи, керівництво яких зуміло залучити більше учнів та запропонувати кращу якість навчання). «Ваучеры плани» фінансування освітніх послуг використовують сьогодні Великобританія, Нідерланди, Чилі.

Аналогічним чином у Великобританії уряд М. Тетчер у кінці 1980-х рр. реформував систему державної підтримки сфери охорони здоров’я. Залишаючись «безоплатними» для пацієнтів, медичні установи були перетворені в самоврядні організації, які конкурують між собою за одержання контрактів на лікувальні послуги, хоч останні продовжують фінансуватися за рахунок коштів податкоплатників.

У табл. 4.9 наведено загальні відомості щодо витрат Державного бюджету України за функціональною класифікацією.

Таблиця 4.9

Видатки Державного бюджету України (функціональна класифікація) в 2018 р. (млн грн)

на 1.12.2018

Код бюджетної класифікації

Видатки

Усього

985842,0

Загальнодержавні функції

0100

162949,9

у т. ч. обслуговування державного боргу

0170

115431,2

Оборона

0200

97024,0

Громадський порядок, безпека, судова влада

0300

116875,6

Економічна діяльність

0400

63600,7

Охорона навколишнього середовища

0500

5241,2

Житлово-комунальне господарство

0600

246,9

Охорона здоров’я

0700

22617,9

Духовний та фізичний розвиток

0800

10107,1

Освіта

0900

44323,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1000

163865,6

у т. ч. соціальний захист пенсіонерів

1020

150091,0

Міжбюджетні трансферти

0180

298939,7

У табл. 4.10 наведені дані про економічну класифікацію витрат Державного бюджету України.

Таблиця 4.10

Видатки Державного бюджету України (економічна класифікація) в 2018 р. (млн грн)

на 1.12.2018

Код бюджетної класифікації

Видатки

Усього

985842,0

Поточні видатки

2000

916042,3

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

171258,5

Використання товарів та послуг

2200

157548,2

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

116297,3

у т. ч. обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

74975,6

у т. ч. обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

41321,7

Поточні трансферти

2600

297695,2

Соціальне забезпечення

2700

166624,8

у т. ч. виплата пенсій та допомоги

2710

151244,5

Інші поточні видатки

2800

6618,3

Капітальні видатки

3000

69799,7

Придбання основного капіталу

3100

32668,5

Капітальні трансферти

3200

37131,2

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Охарактеризуйте основі елементи та призначення видатків державного бюджету.

2. Який зміст бюджетної політики?

3. У чому полягає зміст заміщення приватних витрат державними?

Вправи для саморозвитку.

Завдання 1. На основі даних Міністерства фінансів України проаналізуйте видаткову структуру Державного бюджету України за 2013-2018 рр. Які зміни у трендах фінансування видатків Ви можете відмітити? Поясніть їх причини.

Завдання 2. Проаналізуйте особливості фінансування вищої освіти в кількох країнах світу (США, Німеччина, Україна). В чому їх принципова відмінність?

Завдання 3. Проаналізуйте особливості фінансування медичної галузі в кількох країнах світу (Великобританія, Україна, Фінляндія) (використайте інтернет-джерела вільного доступу). В чому їх принципова відмінність?