Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

Тема 9. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет

§ 32. Фінансова та бюджетна система країни. Бюджет та його види. Доходи державного бюджету

Фінансова система — це сукупність фінансових інститутів та структурних взаємозв'язків між ними. Бюджетна система - сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з врахуванням як державного, територіального устрою країни, так і особливостей соціально-економічних відносин.

Фінансову систему можна розглядати за двома категоріями:

  • 1) за внутрішньою структурою — це сукупність відносно відокремлених, проте взаємопов'язаних ланок, які відображають форми та методи фінансових відносин;
  • 2) за організаційною будовою — це сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами на макрорівні.

У складі фінансової системи можна виділити кілька важливих сфер (табл. 4.6): публічні фінанси; приватні фінанси; фінансова інфраструктура.

Таблиця 4.6

Фінансова система

Сфери

Складові

1.

Публічні фінанси

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Державні позабюджетні цільові фонди

Державний кредит

Фінанси державних та муніципальних підприємств

2.

Приватні фінанси

Фінанси підприємств та установ недержавної форми власності

Фінанси домашніх господарств (населення)

3.

Фінансова інфраструктура

Фінансовий ринок

Система органів управління фінансами

Публічні фінанси охоплюють доходи і видатки центрального та місцевого урядів, а також структурні взаємозв'язки між ними, визначення яких відбувається у середовищі представницької влади. Складовими публічних фінансів виступають державні (центральні) фінанси та муніципальні (місцеві) фінанси.

У загальному розумінні, бюджет — це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій певної організації.

Державний бюджет — це кошторис щорічних доходів і видатків держави, наперед розроблений урядом і затверджений відповідним законом.

Державний бюджет є складовою частиною більш загального кошторису — зведеного бюджету країни, до складу якого, крім державного, входять ще й місцеві бюджети.

Місцеві бюджети — це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи місцевого самоврядування (обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах, бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань).

Основними функціями державного бюджету є:

  • 1) стабілізуюча (пом'якшення кон'юнктурних коливань економічних циклів);
  • 2) алокаційна (фінансування потреб населення країни в суспільних благах);
  • 3) перерозподільча (зменшення відмінностей в розвитку різних територій країни та верств населення).

Бюджет є важливим інструментом впливу на розвиток економіки і соціальної сфери, оскільки за його допомогою держава може змінювати структуру виробництва, впливати на результати господарювання економічних агентів, здійснювати масштабні соціальні перетворення.

Бюджетні доходи — це фіскальні надходження, які акумулюються в державному бюджеті та інших фондах грошових ресурсів, підпорядкованих державі, з метою їх подальшого використання для реалізації державою своїх функцій. До основних джерел доходів бюджету згідно Бюджетного кодексу України належать:

  • 1) податкові надходження — загальнодержавні та місцеві податки і збори;
  • 2) неподаткові надходження — доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності та інші;
  • 3) доходи від операцій з капіталом — надходження від продажу основного капіталу; надходження від реалізації державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів;
  • 4) трансферти - кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Основна мета акумуляції коштів державою полягає у фінансуванні суспільних благ, виплаті трансфертів соціально вразливим верствам населення, підтримці фінансової стабільності та забезпеченні фінансової безпеки країни (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Взаємозв’язок доходів і витрат держави

У табл. 4.7 наведено загальні відомості по доходах Державного бюджету України, до яких входять надходження до загального та спеціального фондів держбюджету. Найбільшу частину держбюджету (понад 90%) складає загальний фонд, кошти якого призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків. Спеціальний фонд передбачає предметно-цільове використання бюджетних коштів.

Таблиця 4.7

Доходи Державного бюджету України за статтями доходів у 2018 р. (млн грн)

на 1.12.2018

Код бюджетної класифікації

Доходи

Усього

928108,3

Податкові надходження

10000000

753815,6

Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості

11000000

188624,1

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

91784,8

Податок на прибуток підприємств

11020000

96882,3

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

45265,7

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

493360,6

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів

14020000

71143,8

Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів

14030000

47708,6

Податок на додану вартість з вітчизняних товарів

14060000

79130,9

Податок на додану вартість з імпортних товарів

14070000

245377,3

Продовження таблиці 4.7

Доходи Державного бюджету України за статтями доходів у 2018 р. (мли грн)

на 1.12.2018

Код бюджетної класифікації

Доходи

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15000000

27076,6

Ввізне мито

15010000

26560,4

Вивізне мито

15020000

516,2

Збори на паливно-енергетичні ресурси

17000000

-5,2

Інші податки та збори

19000000

-505,1

Неподаткові надходження

20000000

164676,5

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

87170,4

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності

22000000

18413,6

Інші неподаткові надходження

24000000

12399,9

Власні надходження бюджетних установ

25000000

46692,6

Доходи від операцій з капіталом

30000000

657,5

Надходження від продажу основного капіталу

31000000

33,6

Надходження від реалізації державних запасів товарів

32000000

573,2

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

50,8

Кошти від закордонних країн і міжнародних організацій

42000000

1464,8

Цільові фонди

50000000

187,5

Офіційні трансферти

40000000

7306,3

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Охарактеризуйте структуру фінансової системи країни.

2. Що відноситься до доходів держави, і які їх основні види? Чому необхідно і доцільно сплачувати податки?

3. Які види бюджету Ви знаєте?

Вправи для саморозвитку.

Завдання 1. Чому ми говоримо про те, що державний бюджет — наочне підтвердження суспільного вибору? В чому полягає компромісність державного бюджету? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 2. Використовуючи дані Міністерства фінансів України, проаналізуйте дохідну частину Державного бюджету України за 2013-2018 рр. Які зміни у трендах формування доходів Ви можете відмітити? Поясніть їх причини.