Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

§ 31. «Невдачі уряду» та суспільний вибір

Діяльність уряду, спрямована на виправлення «провалів» ринку, часто сама виявляється далекою від досконалості. До «фіаско» ринку додаються «вади» держави. Тому необхідно суворо слідкувати за наслідками його діяльності та коригувати їх залежно від соціально-економічної та політичної кон'юнктури ринку. Економічні методи державного регулювання повинні застосовуватися таким чином, щоб вони не «підміняли» дію ринкових сил. Використовуючи ті чи інші регулятори, уряд повинен слідкувати за негативними наслідками і передчасно вживати заходи щодо їх ліквідації. Проте реальна діяльність уряду часто не лише послаблює, але й посилює «провали» ринку (небезпека такого «переродження» міститься вже в самій демократичній процедурі прийняття рішень).

«Невдачі уряду» — це випадки, коли держава не в змозі забезпечити ефективний розподіл та використання суспільних ресурсів.

Прийнято виділяти наступні «фіаско» держави, що негативно позначаються на виробленні та реалізації рішень, заснованих на суспільному виборі:

  • обмеженість доступної інформації;
  • недосконалість політичного процесу;
  • специфіку роботи бюрократичного апарату;
  • «ефект кобри».

Обмеженість доступної інформації в політичному процесі є таким же звичним явищем як і асиметрія інформації на ринках. Аналогічно до будь-якого суб'єкта ринку, держава користується обмеженою інформацією. Кінцевий результат втручання не тільки не знаходиться під її повним контролем, але і не завжди піддається надійній оцінці. В ряді випадків держава краще справляється з перерозподілом інформації, ніж зі збільшенням її обсягу. Кожне конкретне рішення державного апарату, перш ніж бути прийнятим до реалізації, повинно пройти ретельний аналіз з позицій можливих вигід і втрат, оскільки такі рішення зачіпають інтереси всього суспільства і стосуються кожного громадянина.

Обмеженість доступу до об'єктивної інформації часто виступає умовою, яка дозволяє через маніпулювання фактами отримувати в держави необгрунтовані преференції щодо оподаткування, пільгового кредитування, субсидіювання та ліцензування.

Недосконалість політичного процесу означає, що він обмежує свободу громадян у виборі колективних товарів і послуг порівняно з їх свободою у виборі благ індивідуального вжитку.

У ринковому секторі громадянин як споживач може висловити свої вподобання і смаки дуже точно, оскільки має змогу купувати одні товари і відмовлятися від інших. Проте в державному секторі громадянин як виборець здатний впливати на прийняття рішень лише через право голосу на виборах, що проводяться періодично. Ймовірність того, що саме голос виборця відіграє вирішальну роль, є надто мізерною, тому типовий громадянин не має стимулів детально аналізувати процеси, що відбуваються в державному секторі, і програми кандидатів на виборні посади. Незацікавленість виборця, який діє раціонально, затрачати час і засоби на те, щоб найбільш усвідомлено розпоряджатися своїми правами, породжує феномен так званого раціонального невідання. Його наслідком навіть у найбільш демократичних державах виступає залежність політичних рішень від позицій окремих, найбільш активних і організованих груп виборців (лобізм, маніпулювання голосами, пошук політичної ренти).

Специфіка роботи бюрократичного апарату полягає в тому, що йому притаманні ознаки, що суттєво відрізняють його від приватних фірм і товариств:

Це цікаво!

  • 1) дублювання функцій;
  • 2) схильність до марнотратства;
  • 3) невідповідність між обсягом робіт та чисельністю персоналу;
  • 4) прагнення до стабільності.

Особливості становища і поведінки бюрократії здатні підсилювати неефективність функціонування державного сектора, зокрема стимулювати до його надмірного розростання і невиправданого збільшення витрат.

Посилення адміністративного управління економічними процесами з боку урядових організацій, незважаючи на позитивні наміри щодо досягнення оптимуму за Парето, нерідко створює широке поле для появи так званого «ефекту кобри», який ґрунтується на природному прагненні раціональних індивідів обійти правила, що встановлені політиками, і проявляється в тому, що законодавчі норми, прийняті урядом задля стабілізації соціально-економічної ситуації, викликають цілком протилежні ефекти. Держава, отже, виявляється не в змозі контролювати реакцію контрагентів на свої дії.

Це цікаво!

У роки англійського колоніалізму в Індії розвелося безліч кобр. Для вирішення проблеми нашестя отруйних змій уряд встановив премію за кожну доставлену голову кобри (передбачалося, що населення почне відновлювати змій). Проте раціональні індивіди на політику уряду відреагували таким чином, що почали вирощувати кобр задля отримання грошової винагороди за їх голови. Аналогічна ситуація відбувалася і у В’єтнамі, однак там «розмінною монетою» стали відрубані хвости щурів.

Прояви «ефекту кобри» в реальній соціально-економічній дійсності трапляються постійно, що підтверджують приклади (див. з допомогою QR-коду рубрику «Це цікаво!»). Така ситуація, коли регуляторна політика уряду спрацьовує проти нього самого, призводить до незапланованих або непередбачуваних ситуацій, актуалізує проблему масштабів та ефективності державного регулювання економіки.

Це цікаво!

Прояви «ефекту кобри»

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Що таке «невдачі уряду», і чому вони виникають?

2. Які «невдачі уряду» найбільш поширені у вітчизняній економіці?

3. Охарактеризуйте основні «ефекти кобри», властиві українській економіці.

Творчі завдання.

Завдання 1. Серед громадян міста проведено опитування щодо доцільного варіанта розміру бюджету розвитку, необхідного для реалізації довгострокового плану розвитку міста. Респонденти усвідомлюють, що від цього залежатиме величина податкового навантаження на їх доходи. Виявлені переваги опитаних громадян міста наведені в таблиці.

Група опитаних громадян

Розмір бюджету програми, який вважається доцільним, млн грн

Чи схвалюється бюджет програми в обсязі:

80 млн грн

100 млн грн

130 млн грн

150 млн грн

І

50

ні

ні

ні

ні

II

70

так

ні

ні

ні

III

90

так

так

ні

ні

IV

120

так

так

так

ні

V

140

так

так

так

так

VI

160

так

так

так

так

VII

60

ні

ні

ні

ні

VIII

80

так

ні

ні

ні

IX

100

так

так

ні

ні

X

110

так

так

ні

ні

Обґрунтуйте з точки зору політики прийняття колективних рішень, який із варіантів бюджету для довгострокової програми розвитку міста буде схвалений простою більшістю голосів (50%+1), кваліфікованою більшістю голосів (2/3). Які програми взагалі не мають шансів бути схваленими і чому?

Завдання 2. Передивіться інформацію та пограйте в навчальну гру «Еволюція довіри» Д. Брауна (використайте інтернет-джерела вільного доступу). Поясніть, чому і в яких сферах найуспішніше проявляються стратегії Імітатора, Детектива, Наївного, Брехуна та Злопам’ятного. Чи можна сьогодні для аналізу міжнародної політики та рівня довіри між державами використовувати цю гру? Наведіть приклади та обґрунтуйте свою відповідь.