Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

Тема 7. Інфляція як макроекономічне явище

§ 23. Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги

Інфляцію відносять до головних індикаторів, які характеризують макроекономічну нестабільність. Щодо сутності інфляції, існує кілька точок зору: з одного боку, інфляцію трактують як «надто багато грошей при фіксованій кількості товарів», а з іншого боку, інфляція безпосередньо пов'язана зі стійким зростанням загального рівня цін у країні.

Інфляція (від лат. inflatio — вздуття) — це помітне і стійке зростання індексу цін по відношенню до попереднього нормального рівня, який існував достатньо довгий період часу. Процес, протилежний інфляції (стійке зменшення рівня цін по відношенню до попереднього періоду), називають дефляцією.

Уповільнення темпів інфляції прийнято називати дезінфляцією.

Інфляція є проблемою високого ділового циклу, коли відбувається значне зростання інвестиційної активності, попиту на робочу силу, зростають ціни на фактори виробництва, що в кінцевому результаті призводить до інфляції. Тому в економічній літературі поширеною є думка про те, що в основі економічного піднесення визрівають зародки майбутнього економічного спаду. Завдання макроекономічної стабілізаційної політики повинні якраз і бути спрямовані на попередження або пом'якшення негативних наслідків інфляції.

Інфляційний процес запускається через трансмісійний (передавальний) механізм, під яким розуміють процес, за якого надлишковий попит стимулює підвищення рівня цін і ставки заробітної плати (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Трансмісійний механізм інфляції

Первинним фактором формування стійкої інфляції є збільшення сукупного попиту (блок 1) до рівня, що наближений або перевищує виробничі можливості економіки. Це збільшення сукупного попиту спочатку проявляється у формі збільшення обсягу продажу товарів і послуг, зменшення запасів (блок 2). Фірми реагують на це збільшенням масштабів випуску, прискоренням виробничих процесів. Таким чином, обсяги виробництва, але не ціни, пристосовуються в короткостроковому періоді до змін попиту (ціни встановлюються на контрактній основі на 6-12 місяців, переглядати ціни є достатньо дорогою справою). Однак, якщо попит на фактори виробництва продовжує стабільно зростати (блок 3), то це призводить з часом до збільшення цін на них (блок 4), оскільки ціни на працю найбільш чуттєві до збільшення попиту. Але зі зростанням цін на фактори виробництва починають збільшуватися витрати (блок 5), а це викликає зростання цін на готову продукцію (блок 6). Саме з цього моменту починає безпосередньо проявлятись інфляція.

В інфляційному трансмісійному механізмі існує лаг між початковим збільшенням попиту і зростанням рівня цін. Цей лаг (тобто розрив у часі) називають лагом пристосування цін (він може тривати протягом кількох місяців). Як тільки ціни на фактори виробництва почнуть зростати, то цей підйом може посилити зворотній зв'язок між цінами на готову продукцію (блок 6) та факторами виробництва (блок 4), а також очікування працівників відносно майбутньої інфляції (блок 7): працівники, побоюючись майбутньої інфляції, висувають нові вимоги підвищення заробітної плати, в результаті чого розгортається інфляційна петля, яку важко контролювати.

Інфляція є динамічним макроекономічним процесом, тому що вимірюється за допомогою індексу цін, який визначає загальний фактичний рівень цін по відношенню до базового. Інфляцію вимірюють за допомогою показника темпів інфляції:

де: ТІ — темпи інфляції; I1, I0 — індекси цін відповідно звітного і базового періодів; І — індекс цін; p1, p0 — ціни відповідно звітного і базового періодів на товари та послуги, що входять до споживчого кошика; q0 — кількість товарів та послуг, що входять до споживчого кошика; і — найменування товарів та послуг, що входять до споживчого кошика.

Як вже зазначалось, одним з найпоширеніших індексів для вимірювання рівня інфляції, є індекс Пааше:

де: Р — рівень інфляції; p1, p0 — ціни відповідно звітного і базового періодів на товари та послуги, що продаються; q1 — обсяги продажів товарів та послуг у звітному періоді; і — найменування товарів та послуг, що продаються.

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Що таке інфляція та які її макроекономічні наслідки?

2. Як розраховують індекс інфляції?

3. Чи будь-яке зростання цін означає інфляцію?

Вправи для саморозвитку.

Завдання 1. Визначте темпи інфляції та темпи росту реального доходу, заповнивши таблицю.

Рівень інфляції за роками

Рік

Рівень інфляції, %

Відсоток росту номінального доходу порівняно з попереднім роком

Темп інфляції

Відсоток росту реального доходу

1

100

-

2

115

17

3

126

11

4

133

9

Завдання 2. За рік грошова маса країни зросла на 12%, обсяги випущеної продукції підвищилися на 18%, швидкість обігу грошової одиниці зросла з 7 до 9 оборотів. Визначте рівень інфляції в національній економіці.